podzapytanie do insert

0

"Dodaj do tabeli klienci dane Izy Matusiak (idklienta 93).
Pozostałe dane osobowe Izy Matusiak muszą być takie same jak dla Pana
Edwarda Matusiaka. Użyj podzapytań."
dane Ewarda:

idklienta: 90,
nazwa: Matusiak Edward,
ulica: Kropiwnickiego 6/3,
miejscowosc: Leningrad,
kod: 31-471,
telefon: 031 423 45 38,

Próbuje robić to tak:

insert into klienci values (93,
'Matusiak Iza'), (select ulica,
miejscowosc,
kod,
telefon from klienci where nazwa= 'Matusiak Edward'));

Ktoś wie jak to napisać żeby było dobrze?

1

Przykład dla bazy MS SQL

-- na początek tworze tabele aby przykład można było odtworzyć
-- i dodaje do niej jeden rekord przykładowy
USE [Nazwa_mojej_bazy]
GO

/****** Object: Table [dbo].[klienci]  Script Date: 2014-01-11 18:41:15 ******/
SET ANSI_NULLS ON
GO

SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO

CREATE TABLE [dbo].[klienci](
  [idklienta] [int] NULL,
  [nazwa] [nvarchar](50) NULL,
  [ulica] [nvarchar](50) NULL,
  [miejscowosc] [nvarchar](50) NULL,
  [kod] [nchar](10) NULL,
  [telefon] [nvarchar](50) NULL,
  [id] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
 CONSTRAINT [PK_klienci] PRIMARY KEY CLUSTERED 
(
  [id] ASC
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY]
) ON [PRIMARY]

GO
-- dodaje dane przkładowe
INSERT INTO [dbo].[klienci]
      ([idklienta]
      ,[nazwa]
      ,[ulica]
      ,[miejscowosc]
      ,[kod]
      ,[telefon])
   VALUES
      (90
      ,'Matusiak Edward'
      ,'ulica: Kropiwnickiego 6/3'
      ,'Leningrad'
      ,'31-471'
      ,'031 423 45 38')
GO
-------- koniec tworzenia tabeli oraz dodawania rekordu testowego

A teraz zapytanie o które prosiłeś


-- dodawanie nowego rekordu plus dane z pasującego po IDklienta
-- uwaga jeżeli będzie więcej niż jedne rekord użyj "TOP 1" po słowie SELECT
Declare @Nazwa nvarchar(50)
set @Nazwa='Izy Matusiak'
Declare @idklienta int
set @idklienta=90

INSERT INTO [dbo].[klienci]
      ([idklienta]
      ,[nazwa]
      ,[ulica]
      ,[miejscowosc]
      ,[kod]
      ,[telefon])
    (select @idklienta,@Nazwa,ulica,miejscowosc,kod,telefon from klienci where [email protected])
GO

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0