sql- błąd przy tworzeniu tabeli

0

Proszę o pomoc w znalezieniu .

zadanie:

"Stworzyć tablę Sprzedaz:
Id - klucz główny sztuczny;
KlientId - referencja do tabeli Klient;
ProduktNumer - referencja do tabeli Produkt;
Ilość - pole liczbowe, nie może być pusta;
Cena - liczba zmiennopozycyjna, nie może być pusta;
Data - typ daty, domyślnie powinna być wstawiana aktualna data;
Dodatkowo powinny być zdefiniowane następujące ograniczenia:
Klucze sztuczne powinny być automatycznie inkrementowane.
Pole Ilość musi przyjmować wartość większą od 0.
Pole Data nie może przyjmować wartość wcześniejszą niż obecna data."

komunikat konsoli: "Multiple identity columns specified for table 'Sprzedaz'. Only one identity column per table is allowed".

Oto kod:

CREATE TABLE [Sprzedaz] (
[Id] [int] IDENTITY (1, 1) NOT NULL ,
[KlientId] [int] IDENTITY (1, 1) NOT NULL ,
[ProductNumer] [nvarchar] (5),
[Ilosc] [int] NOT NULL ,
[Cena] [money] NOT NULL ,
[Data] [datetime] CONSTRAINT "DF_Sprzedaz_Data" DEFAULT (getdate()),
CONSTRAINT [CK_Ilosc] CHECK (Ilosc >0),
CONSTRAINT [CK_Data] CHECK (Data >getdate()),
CONSTRAINT [PK_Sprzedaz] PRIMARY KEY CLUSTERED
(
[Id]
),
CONSTRAINT [FK_Sprzedaz_Klient] FOREIGN KEY
(
[KlientId]
) REFERENCES [Klient] (
[KlientId]
),
CONSTRAINT [FK_Sprzedaz_Produkt] FOREIGN KEY
(
[ProductNumer]
) REFERENCES [Produkt] (
[ProductNumer]
)
)
GO

1

no i nic ci ten komunikat nie mówi??????

0

tak, wiem już gdzie był błąd, poprawiłam:

CREATE TABLE [Sprzedaz] (
[Id] [int] NOT NULL ,
[KlientId] [int] IDENTITY (1, 1) NOT NULL ,
[ProductNumer] [nvarchar] (5),
[Ilosc] [int] NOT NULL ,
[Cena] [money] NOT NULL ,
[Data] [datetime] CONSTRAINT "DF_Sprzedaz_Data" DEFAULT (getdate()),
CONSTRAINT [CK_Ilosc] CHECK (Ilosc >0),
CONSTRAINT [CK_Data] CHECK (Data >getdate()),
CONSTRAINT [PK_Sprzedaz] PRIMARY KEY CLUSTERED
(
[Id]
),
CONSTRAINT [FK_Sprzedaz_Klient] FOREIGN KEY
(
[KlientId]
) REFERENCES [Klient] (
[KlientId]
),
CONSTRAINT [FK_Sprzedaz_Produkt] FOREIGN KEY
(
[ProductNumer]
) REFERENCES [Produkt] (
[ProductNumer]
)
)
GO

1

miałeś dwie możliwości i wybrałeś złą

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1