Prośba o sprawdzenie poprawnosci zapytania

0

mam takie zadanie:

 1.    Wypisz jakie usługi dla kontraktów 2,3 i 4 były aktywne w 2001-07-02.
  

Oczywiście już je zrobiłam :), mam tylko prośbę o sprawdzenie

select k.KONTRAKT_ID, u.USLUGA_ID,u.SEQNO, u.DATA_ZM, u.STATUS from USLUGI u
  INNER JOIN KONTRAKTY k on u.USLUGA_ID=k.KONTRAKT_ID
    where u.DATA_ZM=TO_DATE('2001/07/02','yyyy/mm/dd') and u.STATUS='a'
HAVING k.KONTRAKT_ID < 5 and k.KONTRAKT_ID > 1
GROUP BY u.USLUGA_ID, u.SEQNO , u.DATA_ZM, u.STATUS, k.KONTRAKT_ID;

wynik tego zapytania jest pod linkiem:
bulicka.ugu.pl/wynik.png

Cała struktura tabel i wypełniania przedstawia się następująco:

CREATE TABLE KONTRAKTY
(
 KONTRAKT_ID NUMBER(10),
 GRUPA_ID   NUMBER(4)
)
LOGGING 
NOCACHE
NOPARALLEL;


declare i number;
		j number;
		k number;

begin
i:=0;
for i in 1 .. 10000 loop
	j:=dbms_random.value(1,100);
	k:=0;
	if j<20 then k:=1 ; end if;
	if j>=20 and j<60 then k:=2 ; end if;
	if j>=60 and j<63 then k:=3 ; end if;
	if j>=63 then k:=4 ; end if;
insert into kontrakty values 
(
 	  i,
	  k);
end loop;
commit;
end;
/

CREATE INDEX GR_IND ON KONTRAKTY
(GRUPA_ID)
LOGGING
NOPARALLEL;


CREATE UNIQUE INDEX PK_KONTRAKTY ON KONTRAKTY
(KONTRAKT_ID)
LOGGING
NOPARALLEL;


ALTER TABLE KONTRAKTY ADD (
 CONSTRAINT PK_KONTRAKTY PRIMARY KEY (KONTRAKT_ID));


CREATE TABLE ROZMOWY
(
 KONTRAKT_ID     NUMBER(10),
 DLUGOSC_POLACZENIA NUMBER(16)
)
LOGGING 
NOCACHE
NOPARALLEL;


CREATE INDEX I_KTR_ID ON ROZMOWY
(KONTRAKT_ID)
LOGGING
NOPARALLEL;


truncate table rozmowy;

declare j number;
		k number;

begin
for ii in 1 .. 100 loop
	for i in 1 .. 1000 loop
				j:=dbms_random.value(1,10000);
				k:=dbms_random.value(1,1200);
				insert into rozmowy values (j,k);
	end loop;
	commit;
end loop;
end;
/


CREATE TABLE USLUGI
(
 KONTRAKT_ID NUMBER(10),
 USLUGA_ID   NUMBER(4),
 SEQNO			NUMBER(4),
 DATA_ZM		DATE,
 STATUS		VARCHAR(1)
);

truncate table uslugi;

declare j number;
		k number;
		u number;
		sq number;
		d1 number;
		dt date;
		dt2 date;
		st number;
		us_n number;

BEGIN
  dt := TO_DATE ('2000-01-01', 'YYYY-MM-DD');
  FOR j IN 1 .. 10000
  LOOP
	  u:=1;
	  d1 := TRUNC (DBMS_RANDOM.VALUE (1, 1300));
	  sq := TRUNC (DBMS_RANDOM.VALUE (1, 4));
	  dt2 := dt + d1;
	  k :=0;
	  us_n := TRUNC (DBMS_RANDOM.VALUE (1, 20));
	  FOR i IN 1 .. us_n
	  LOOP
		 k := TRUNC (DBMS_RANDOM.VALUE (1, 10));
	   --sys.dbms_output.put_line(to_char(dt2,'YYYY-MM-DD'));
	   INSERT INTO uslugi
	      VALUES (j, u , 0, dt2, 'a');
		 if sq>1 then 
		   INSERT INTO uslugi
		      VALUES (j, u , 1, dt2+k, 'd');
			 if sq>2 then 
			   INSERT INTO uslugi
		      VALUES (j, u , 2, dt2+2*k, 'a');
		   end if;
		 end if;
	   u:=u+k;
	  END LOOP;
  END LOOP;
  COMMIT;
END;
/ 

wynik zapytania select tabel USLUGI i KONTRAKTY przedstawia się na rys dostępnym pod linkiem:

bulicka.ugu.pl/sql.png

Wydaje mi się że dobrze zrobiłam, ale wole się zapytać na pewno czy jest dobrze ... Proszę uprzejmie o wskazówkę jeśli, że wykonałam zapytanie

0

generalnie zwraca to co miało, ale jest to nieoptymalne, zakręcone i generalnie nie tak :p

SELECT 
 kontrakt_id,
 uslugs_id,
 seqno,
 status
FROM
 uslugi
WHERE
 kontrakt_id IN (2, 3, 4) --tak ponieważ w zadaniu są wyszczególnione konkretne id a nie np. od 2 do 4
 AND data_zam = TO_DATE('2001/07/02','yyyy/mm/dd')

no i w zadaniu nic nie ma o statusie (że ma być = a)

0

poprawiłam na tak:

SELECT 
 k.KONTRAKT_ID, u.USLUGA_ID,u.SEQNO, u.DATA_ZM, u.STATUS from USLUGI u
INNER JOIN KONTRAKTY k 
 on u.USLUGA_ID=k.KONTRAKT_ID
WHERE 
 u.DATA_ZM=TO_DATE('2001/07/02','yyyy/mm/dd') and u.STATUS='a' and
 k.kontrakt_id IN (2, 3, 4)
GROUP BY 
 u.USLUGA_ID, u.SEQNO , u.DATA_ZM, u.STATUS, k.KONTRAKT_ID;

**DZIĘKUJE SERDECZNIE **ZA WSKAZÓWKI :) :) :)

0

zapytam się jeszcze coś :)
jak wypisać wszystkie usługi, dla kontraktu, mającego aktualnie najwięcej włączonych usług.

Zaczęłam robić tak:

select 
  KONTRAKT_ID, count(USLUGA_ID)
from 
  USLUGI 
where 
  status='a'
group BY 
  KONTRAKT_ID 
order by 
  KONTRAKT_ID ASC

policzyło mi ale nie wiem jak wybrać z tego max liczbę :( ?

a jak robię w ten sposób:

select max(cnt) from
( select KONTRAKT_ID k, count(USLUGA_ID) cnt
 from USLUGI
 where status='a'
 group by KONTRAKT_ID
)

to nie wiem jak podać, który kontrakt ma najwięcej usług ?

nie wiem też czy dodawać też inner join . Jesli mam tylko zaznaczone, że rekord jest kluczem obcym, ale nie jest połączony relacja z drugą tabela. Jeśli nie jest połączony relacja z drugą tabela to chyba inner join nie jest potrzeby?


ALTER TABLE KONTRAKTY ADD (
 CONSTRAINT PK_KONTRAKTY PRIMARY KEY (KONTRAKT_ID));

Proszę uprzejmie o wskazówkę . W 1 pytaniu dotyczącym max wartości, próbowałam przez HAVING ale nie działało :(

0

oki już chyba zrobiłam :)

SELECT a.KONTRAKT_ID, count(*) 
     FROM USLUGI a
     WHERE a.status='a'
     GROUP BY a.KONTRAKT_ID 
     HAVING count(*) = (SELECT MAX(count(*)) 
             FROM USLUGI b
             where b.status='a'
             GROUP BY b.KONTRAKT_ID)

:) :) :) :) :)

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1