object reference not set to an instance of an object

Odpowiedz Nowy wątek
2006-12-25 00:31

Rejestracja: 14 lat temu

Ostatnio: 4 lata temu

0

Chciałem napisać procedurę zwracjącą tabelę z bazy danych. Ale coś widocznie robię nie tak bo mi po kompilacji wyskakuje :

object reference not set to an instance of an object

Kod progrmu:

unit Unit1;

interface

uses
 Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
 Dialogs, DBXpress, FMTBcd, Borland.Vcl.Db, Borland.Vcl.SqlExpr,
 System.ComponentModel, Borland.Vcl.ComCtrls, Borland.Vcl.StdCtrls;

type
 TMySQLDataSetForm = class(TForm)
  SQLConnection: TSQLConnection;
  SQLDataSet: TSQLDataSet;
  ListView1: TListView;
  procedure FormCreate(Sender: TObject);
   private
  { Private declarations }
 public
  { Public declarations }
   procedure GetTabela2kol(Lista: TListItems; Tabela : String; Kolumna1 : String; Kolumna2 : String );
 end;
var
 MySQLDataSetForm: TMySQLDataSetForm;
implementation
{$R *.nfm}
procedure TMySQLDataSetForm.FormCreate;
 begin
  MySQLDataSetForm.GetTabela2kol(ListView1.Items, 'Table','Columnn2','Columnn3');
 end;
procedure TMySQLDataSetForm.GetTabela2kol;
var
I : Integer;
ListItem : TListItem;
SQLQuery : String;
 begin
  SQLQuery := 'SELECT '+kolumna1+','+kolumna2+' FROM '+tabela;
  SQLDataSet.CommandText := SQLQuery;
  SQLDataSet.Open;
  try
  while not SQLDataSet.Eof do
  for I := 0 to SQLDataSet.RecordCount - 1 do
   begin
    ListItem := Lista.Add;
    ListItem.Caption := IntToStr(SQLDataSet.FieldValues[Kolumna1]);
    ListItem.SubItems.Add(SQLDataSet.FieldValues[Kolumna2]);
    SQLDataSet.Next;
   end;
  finally
   SQLDataSet.Close;
  end;
end;
end.

Może ktoś jet mi wstnie łopatologicznie wytłymaczyc o co biega, bo jetem początkujący w Delphi.


Nie dyskutuj z głupcem - sprowadzi cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem.

Pozostało 580 znaków

2006-12-25 02:48

Rejestracja: 16 lat temu

Ostatnio: 7 lat temu

0

po co piszesz w kilku działach?


- Ciemna druga strona jest.
- Nie marudź Yoda, tylko jedz tego tosta.
Google NIE GRYZIE!
Pomogłem - kliknij

Pozostało 580 znaków

Odpowiedz

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0