Wlasnie poprzednio zapomnialem napisac o jaki jezyk chodzi i jak wprowadzilem wektor do pliku :) - pisze w delphi a wektor zostal wprowadzony tak:
program Project3;

{$APPTYPE CONSOLE}

uses
SysUtils;

type odczyt = array [1..10] of integer;

var

a:odczyt;
i,n:integer;
t:text;

begin
write ('n=');
readln (n);
for i:=1 to n do
begin
write ('podaj a[',i,'] = ');
readln (a[i]);
end;

Assignfile(t,'x.txt');
rewrite(t);
try
for i:=1 to n do
begin
writeln (t, a[i]);

end;

finally
end ;
closefile(t) ;

readln ;

end.