unit Unit1;

interface

uses
Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs,
StdCtrls, ComCtrls, OleCtrls, SHDocVw, HTTPGet;

type
TForm1 = class(TForm)
PageControl1: TPageControl;
TabSheet1: TTabSheet;
TabSheet2: TTabSheet;
TabSheet3: TTabSheet;
TabSheet4: TTabSheet;
Button1: TButton;
ComboBox1: TComboBox;
WebBrowser1: TWebBrowser;
Button2: TButton;
Down: THTTPGet;
proces: TProgressBar;
Memo1: TMemo;
Memo2: TMemo;
Button3: TButton;
Edit1: TEdit;
procedure Button2Click(Sender: TObject);
procedure ComboBox1KeyDown(Sender: TObject; var Key: Word;
Shift: TShiftState);
procedure Button1Click(Sender: TObject);
procedure WebBrowser1NavigateComplete2(Sender: TObject;
const pDisp: IDispatch; var URL: OleVariant);
procedure WebBrowser1ProgressChange(Sender: TObject; Progress,
ProgressMax: Integer);
procedure DownDoneFile(Sender: TObject; FileName: String;
FileSize: Integer);
procedure DownProgress(Sender: TObject; TotalSize, Readed: Integer);
procedure FormCreate(Sender: TObject);
procedure Button3Click(Sender: TObject);
private

public
fajel : integer;
end;

var
Form1: TForm1;

implementation
uses filectrl, Unit2;

{$R *.DFM}

procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);
begin
WebBrowser1.Navigate(combobox1.text);
end;

procedure TForm1.ComboBox1KeyDown(Sender: TObject; var Key: Word;
Shift: TShiftState);
begin
if key = vk_return then
begin
WebBrowser1.Navigate(combobox1.text);
end;
end;

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
fajel := fajel + 1;
down.URL := webbrowser1.LocationURL;
if filectrl.DirectoryExists('C:\OPEK') then
begin

end else
begin
CreateDir('C:\OPEK');
end;
down.FileName := 'C:\OPEK'+inttostr(fajel)+'.html';
down.GetFile;
form2.show;
end;

procedure TForm1.WebBrowser1NavigateComplete2(Sender: TObject;
const pDisp: IDispatch; var URL: OleVariant);
begin
combobox1.text := webbrowser1.LocationURL;
end;

procedure TForm1.WebBrowser1ProgressChange(Sender: TObject; Progress,
ProgressMax: Integer);
begin
proces.max := progressmax;
proces.position := progress;
end;

procedure TForm1.DownDoneFile(Sender: TObject; FileName: String;
FileSize: Integer);
begin
form2.button2.visible := true;
end;

procedure TForm1.DownProgress(Sender: TObject; TotalSize, Readed: Integer);
begin
form2.progressbar1.max := totalsize;
form2.progressbar1.Position := readed;
end;

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
begin
fajel := 0;
end;

procedure TForm1.Button3Click(Sender: TObject);
var
mojadata : Tdate;
SystemTime: TSystemTime;to musi byc!
begin
edit1.Text := datetostr(date);
///////////to odpowiada za zmiane daty
SystemTime.wDay := 1;
dzień 1 lub wdayoftheweek czy cos takiego nie wiem czy to czy wday :(
SystemTime.wMonth := 4; miesiac 4
SystemTime.wYear := 2153;
hehe :) rok :)
/SystemTime - wpisz pierw to a potem "." bez "" i poczekaj chwilke bedziesz mial wiecej opcji np. jak - godzina, minuta ,sekunda
SetLocalTime(SystemTime);
/koniec//////
end;

end.

=============

unit Unit2;

interface

uses
Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs,
ComCtrls, StdCtrls;

type
TForm2 = class(TForm)
ProgressBar1: TProgressBar;
Button1: TButton;
Button2: TButton;
procedure Button1Click(Sender: TObject);
procedure FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction);
procedure Button2Click(Sender: TObject);
private
{ Private declarations }
public
{ Public declarations }
end;

var
Form2: TForm2;

implementation
uses shellapi, Unit1;

{$R *.DFM}

procedure TForm2.Button1Click(Sender: TObject);
begin
close;
end;

procedure TForm2.FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction);
begin
button2.visible := false;
end;

procedure TForm2.Button2Click(Sender: TObject);
begin
ShellExecute(Handle, 'open',Pchar('C:\OPEK'+inttostr(form1.fajel)+'.html'),nil,nil,SW_SHOWDEFAULT);
close;
end;

end.

Bo nie podajesz e-mail'a :) hehe, podaj to pzesle cały! a tak to tutaj w razie czego :) moze ktos poprawi!
A i nie testowałem zmieniacza daty ale mozna tam ustawić jeszcze godzinę minutę i sekundę itp. wDayoftheweek - to mnie męczy czy dać wDay czy to wcześniej......... poradzisz sobie :)