Jak zmierzyć czas między dwoma naciśniętymi klaw

0

Jak zmierzyć czas między dwoma naciśniętymi klawiszami?

0

Forma to Form1, dalej kladziesz na nia Timer [Timer1] z intervalem 1000 i ustawiasz Enabled na False (koniecznie). Reszte masz tutaj (wymyslalem na bieŻąco wiec moze jest jakas lepsza metoda, ale to bedzie dzialac na pewno):

unit Unit1;

interface

uses
Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs,
StdCtrls, ExtCtrls;

type
TForm1 = class(TForm)
Timer1: TTimer;
Label1: TLabel;
procedure FormKeyPress(Sender: TObject; var Key: Char);
procedure Timer1Timer(Sender: TObject);
private
{ Private declarations }
public
{ Public declarations }
end;

var
Form1: TForm1;
Czas : integer;

implementation

{$R *.DFM}

procedure TForm1.FormKeyPress(Sender: TObject; var Key: Char);
begin
If Timer1.Enabled = True then
begin
Label1.Caption := 'Upłynęło ' + IntToStr(Czas) + ' sekund';
Timer1.Enabled := False;
Czas := 0;
end
else
begin
Czas := 0;
Timer1.Enabled := True;
end;
end;

procedure TForm1.Timer1Timer(Sender: TObject);
begin
Czas := Czas + 1;
end;

end.--- - -
Roszi

0

Mozesz tez uzyc systemowego Performance Counter.

Przyklad uzycia:
http://www.4programmers.net/forum/index.php?action=show&id=3509

--Pawel {Delphi 6 Personal}

Po pierwsze: naciśnij F1

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1