Robię takie zadanko: http://www.usaco.org/index.php?page=viewproblem2&cpid=623
Rozwiązaniem wydaje się znalezienie MST, używam algorytmu Kruskala:

#include <bits/stdc++.h>
  
using namespace std;
 
#define ll long long
#define ull unsigned long long
 
const ll INF = 1e9 + 7, MAXN = (2000 + 1) * (2000 + 1) + 7;
 
void setIO(string s){
  ios_base::sync_with_stdio(false);
  cin.tie(NULL);
  if (s != ""){
    freopen((s + ".in").c_str(), "r", stdin);
    freopen((s + ".out").c_str(), "w", stdout);
  }
}

vector<int> rep(MAXN), amount(MAXN, 1);

int Find(int x){
  if (rep[x] != x)
    rep[x] = Find(rep[x]);
  return rep[x];
}

void Union(int a, int b){
  a = Find(a);
  b = Find(b);

  if (a == b)
    return;
  
  if (amount[a] < amount[b])
    swap(a, b);
  
  rep[b] = a;
  amount[a] += amount[b];
}

int main(){
  setIO("");
  int A, B, n, m;
  cin >> A >> B >> n >> m;
  vector<int> a(n+1), b(m+1);
  for (int i = 1; i <= n; i++)
    cin >> a[i];
  for (int i = 1; i <= m; i++)
    cin >> b[i];
  
  sort(a.begin(), a.end());
  sort(b.begin(), b.end());
  a.push_back(A);
  b.push_back(B);

  vector<pair<int, pair<int, int>>> edges;
  for (int i = 1; i < (int)a.size(); i++)
    for (int id = (i-1)*(m+1); id + 1 < i*(m+1); id++)
      edges.push_back({a[i] - a[i-1], {id, id+1}});
  
  for (int i = 1; i < (int)b.size(); i++)
    for (int id = i-1; id + m + 1 < (n+1)*(m+1)+(i-1); id += (m+1))
      edges.push_back({b[i] - b[i-1], {id, id+m+1}});
  
  sort(edges.begin(), edges.end());
  for (int i = 0; i <= (n+1)*(m+1); i++)
    rep[i] = i;

  ll ans = 0;
  for (auto& pp : edges)
    if (Find(pp.second.first) != Find(pp.second.second)){
      ans += pp.first;
      Union(pp.second.first, pp.second.second);
    }

  cout << ans << "\n";

  return 0;
}

Niestety nie przechodzi ostatniego testy ze względu na czas, co wydaje mi się dość dziwne skoro jego złożoność powinna być mniej więcej O(nm * log(nm)), próbowałem też w jakiś sposób wykorzystać to że wierzchołki tworzą tablicę dwuwymiarową z użyciem algorytmu Prima:

#include <bits/stdc++.h>
  
using namespace std;
 
#define ll long long
#define ull unsigned long long
 
const ll INF = 1e9 + 7, MAXN = 2000 + 7, MAXM = 2000 + 7;
 
void setIO(string s){
  ios_base::sync_with_stdio(false);
  cin.tie(NULL);
  if (s != ""){
    freopen((s + ".in").c_str(), "r", stdin);
    freopen((s + ".out").c_str(), "w", stdout);
  }
}

vector<vector<int>> to_left(MAXN, vector<int>(MAXM)), to_down(MAXN, vector<int>(MAXM)), to_right(MAXN, vector<int>(MAXM)), to_up(MAXN, vector<int>(MAXM));
vector<vector<bool>> seen(MAXN, vector<bool>(MAXM));

ll prim(int n, int m){
  priority_queue<pair<int, pair<int, int>>, vector<pair<int, pair<int, int>>>, greater<pair<int, pair<int, int>>>> pq;
  pq.push({0, {0, 0}});
  ll ans = 0;

  while (!pq.empty()){
    pair<int, int> curr = pq.top().second;
    if (seen[curr.first][curr.second] == true){
      pq.pop();
      continue;
    }
    seen[curr.first][curr.second] = true;
    ans += pq.top().first;
    pq.pop();

    if (curr.second + 1 <= m && seen[curr.first][curr.second + 1] == false)
      pq.push({to_left[curr.first][curr.second+1], {curr.first, curr.second+1}});

    if (curr.second - 1 >= 0 && seen[curr.first][curr.second - 1] == false)
      pq.push({to_right[curr.first][curr.second-1], {curr.first, curr.second-1}});
    
    if (curr.first + 1 <= n && seen[curr.first+1][curr.second] == false)
      pq.push({to_down[curr.first+1][curr.second], {curr.first+1, curr.second}});
    
    if (curr.first - 1 >= 0 && seen[curr.first-1][curr.second] == false)
      pq.push({to_up[curr.first-1][curr.second], {curr.first-1, curr.second}});
  }

  return ans;
}

int main(){
  setIO("fencedin");
  int A, B, n, m;
  cin >> A >> B >> n >> m;
  vector<int> a(n+1), b(m+1);
  for (int i = 1; i <= n; i++)
    cin >> a[i];
  for (int i = 1; i <= m; i++)
    cin >> b[i];
  
  sort(a.begin(), a.end());
  sort(b.begin(), b.end());
  a.push_back(A);
  b.push_back(B);

  for (int i = 1; i < (int)a.size(); i++)
    for (int j = 1; j < (m+1); j++)
      to_left[i-1][j] = to_right[i-1][j-1] = a[i] - a[i-1];

  
  for (int j = 1; j < (int)b.size(); j++)
    for (int i = 1; i < (n+1); i++)
      to_down[i][j-1] = to_up[i-1][j-1] = b[j] - b[j-1];
  
  cout << prim(n, m) << "\n";

  return 0;
}

Jednak to rozwiązanie jest jeszcze wolniejsze
Proszę o jakąś podpowiedź :D

EDIT:
Przyśpieszyłem kod, największym problemem był push_back() zamiast zadeklarowania miejsca, być może isnieje sprytniejsze rozwiązanie, przyśpieszony kod:

#include <bits/stdc++.h>

using namespace std;

#define ll long long
#define ull unsigned long long

const ll INF = 1e9 + 7, MAXN = (2000 + 1) * (2000 + 1) + 7;

void setIO(string s){
  ios_base::sync_with_stdio(false);
  cin.tie(NULL);
  if (s != ""){
    freopen((s + ".in").c_str(), "r", stdin);
    freopen((s + ".out").c_str(), "w", stdout);
  }
}

int rep[MAXN], amount[MAXN], a[MAXN], b[MAXN];

int Find(int x){
  if (rep[x] != x)
    rep[x] = Find(rep[x]);
  return rep[x];
}

void Union(int x, int y){
  x = Find(x);
  y = Find(y);

  if (x == y)
    return;

  if (amount[x] < amount[y])
    swap(x, y);

  rep[y] = x;
  amount[x] += amount[y];
}

struct edge{
  int w;
  int x;
  int y;
};

bool cmp(const edge& e1, const edge& e2){
  return e1.w < e2.w;
}


int main(){
  setIO("fencedin");
  int A, B, n, m;
  cin >> A >> B >> n >> m;
  for (int i = 1; i <= n; i++)
    cin >> a[i];
  for (int i = 1; i <= m; i++)
    cin >> b[i];

  sort(a, a + n+1);
  sort(b, b + m+1);
  a[n+1] = A;
  b[m+1] = B;

  vector<edge> edges(MAXN * 2);
  int idx = 0;
  for (int i = 1; i < n+2; i++)
    for (int id = (i-1)*(m+1); id + 1 < i*(m+1); id++, idx++)
      edges[idx] = {a[i] - a[i-1], id, id+1};

  for (int i = 1; i < m+2; i++)
    for (int id = i-1; id + m + 1 < (n+1)*(m+1)+(i-1); id += (m+1), idx++)
      edges[idx] = {b[i] - b[i-1], id, id+m+1};

  sort(edges.begin(), edges.begin() + idx, cmp);
  for (int i = 0; i <= (n+1)*(m+1); i++){
    rep[i] = i;
    amount[i] = 1;
  }


  ll ans = 0;
  for (int i = 0; i < idx; i++){
    if (Find(edges[i].x) != Find(edges[i].y)){
      Union(edges[i].x, edges[i].y);
      ans += edges[i].w;
    }
  }
  cout << ans << "\n";

  return 0;
}