TDateTime

Adam Boduch

TDateTime - typ danych języka Delphi

Typ TDateTime służy do przechowywania daty i czasu. Jest to dość specyficzny, gdyż wskazuje na typ Double:

type TDateTime = type Double;

Zmienna typu TDateTime przechowuje ilość dni, które upłynęły od 30 grudnia 1899 roku. Ponieważ typ TDateTime przechowuje wartości liczbowe, przypisanie mu wartości nie jest takie proste jak mogłoby się wydawać:

var
  D1, D2 : TDateTime;
begin
  D1 := '12-12-2006';
end.

Powyższy kod nie zostanie skompilowany ze względu na niekompatybilność typów. Należy tutaj użyć funkcji konwersji:

program Foo;

{$APPTYPE CONSOLE}

uses
  SysUtils;

var
  D1, D2 : TDateTime;
  Diff : Double;
begin
  D1 := Now;
  D2 := StrToDate('2006-01-01');

  Diff := D1 - D2;
  Writeln('Dzisiaj jest ', DateToStr(D1), ', różnica w dniach: ', FloatToStr(Diff));
  Readln;
end.

Do zmiennej D1 przypisujemy aktualną datę i czas (funkcja Now); do zmiennej D2 przypisujemy datę 1 stycznia 2006. Następnie obliczamy różnice (ilość dni) jaka dzieli te dwie daty. Rezultat takich operacji wyświetlamy na ekranie stosując funkcje konwersji: DateToStr oraz FloatToStr.

Zobacz też:

1 komentarz

Mało troche... przydalo by sie jeszcze opisac funkcje skladowe itd.