StrToBoolDef

Adam Boduch
StrToBoolDef
Moduł: SysUtils
```delphi function StrToBoolDef(const S: string; const Default: Boolean): Boolean; ``` Funkcja służy do konwersji zmiennej typu [[Delphi/string]] na postać zmiennej typu [[Delphi/Boolean]] według zależności: 1. Jeśli parametr S da się przekonwertować na liczbę, funkcja zwraca [[Delphi/True]] - chyba, że ta liczba jest równa 0 - wtedy funkcja zwraca [[Delphi/False]]. 2. Jeśli parametr S nie da się przekonwertować na liczbę: 1. funkcja zwraca [[Delphi/True]] jeśli zmienna S jest równa jakiemukolwiek elementowi w tablicy `TrueBoolStrs` (wielkość liter nie ma znaczenia). 2. funkcja zwraca [[Delphi/False]] jeśli parametr S jest równy jakiemukolwiek elementowi w tablicy `FalseBoolStrs` (wielkość liter nie ma znaczenia). 3. W innym wypadku funkcja zwraca wartość określoną w parametrze `Default`.

Przykład:

var
  S: String;
begin
  S := '34';
  if StrToBoolDef(S, False) then
    ShowMessage('To okienko na pewno sie wyswietli!');
end;

Zobacz też:

0 komentarzy