RGB

iamiam0
RGB
Moduł: Windows
function RGB(R, G, B: Byte): TColor;

Funkcja RGB zwraca kolor, powstały z trzech kolorów składowych: R - czerwonego, G - zielonego i B - niebieskiego.

Przykład użycia:

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
  a: TColor; // a: Integer;
begin
  a := RGB(255,0,0); // Zmienna "a" będzie zawierać kolor czerwony
  a := RGB(0,255,0); // Zmienna "a" będzie zawierać kolor zielony
  a := RGB(0,0,255); // Zmienna "a" będzie zawierać kolor niebieski
end;

0 komentarzy