RGB

iamiam0
RGB
Moduł: Windows
function RGB(r,g,b:Byte) : TColor;

Funkcja RGB zwraca kolor, powstały z trzech kolorów składowych: r - czerwonego, g - zielonego i b - niebieskiego.

Przykład użycia:

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var a: TColor; // a: Integer;
begin
  a := RGB(255,0,0); // Zmienna "a" będzie kolorem czerwoym
  a := RGB(0,255,0); // Zmienna "a" będzie kolorem zielonym
  a := RGB(0,0,255); // Zmienna "a" będzie kolorem niebieskim
end;

0 komentarzy