Rewrite

Adam Boduch
ReWrite
Moduł: System
```delphi procedure Rewrite(var F: File [; Recsize: Word ] ); ``` Tworzy nowy plik i otwiera go do zapisu.

ReWrite tworzy nowy plik o nazwie przypisanej do parametru F. Wcześniej należy skorzystać z procedury AssignFile aby skojarzyć typ plikowy ze ścieżką pliku.

Przykładowy kod powoduje utworzenie na dysku C: pliku foo.txt, z treścią Hello World:

program Foo;

{$APPTYPE CONSOLE}

var
 TF : TextFile;
begin
 AssignFile(TF, 'C:\Foo.txt');
 try
  ReWrite(TF);
  Writeln(TF, 'Hello World!');
 finally
  CloseFile(TF);
 end;
end.

Jeżeli plik o danej nazwie istnieje, zostanie nadpisany. Jeżeli plik F jest już otwarty; zostanie najpierw zamknięty.

Procedura ReWrite posiada drugi, opcjonalny parametr Recsize. Jest on używany tylko w wypadku, gdy otwieramy plik typowany. Określa on rozmiar rekordu używanego w operacjach. Jeżeli wartość nie zostanie podana, domyślny rozmiar rekordu będzie ustawiony na 128 bajtów.

Zobacz też:

0 komentarzy