FileWrite

Adam Boduch
FileWrite
Moduł: SysUtils
```delphi function FileWrite(Handle: Integer; const Buffer; Count: Integer): Integer; ``` [[Delphi/Funkcje|Funkcja]] FileWrite zapisuje określoną porcję danych do pliku. Pierwszy parametr (Handle) określa uchwyt do pliku (uzyskany przy pomocy funkcji [[Delphi/FileOpen]] lub [[Delphi/FileCreate]]); drugi musi zawierać dane, które zostaną zapisane do pliku. Ostatni parametr to ilość danych, jakie mają zostać zapisane do pliku. Poniższy przykład prezentuje proste wykorzystanie tej funkcji:
program Foo;

{$APPTYPE CONSOLE}

uses
 SysUtils;

var
 FileHandle : Integer;
 S : array[0..128] of Char;
begin
 FileHandle := FileCreate('C:\foo.txt');
 try
  S := 'To jest test: Hello World!';
  FileWrite(FileHandle, S, Length(S));
 finally
  FileClose(FileHandle);
 end;
end.
Funkcja zwraca -1 w przypadku, gdy dane nie zostaną prawidłowo zapisane lub ilość faktycznie zapisanych danych jeżeli operacja się powiedzie.

Zobacz też:

0 komentarzy