FileWrite

Adam Boduch
FileWrite
Moduł: SysUtils
function FileWrite(Handle: Integer; const Buffer; Count: Integer): Integer;

Funkcja FileWrite zapisuje określoną porcję danych do pliku. Pierwszy parametr (Handle) określa uchwyt do pliku (uzyskany przy pomocy funkcji FileOpen lub FileCreate); drugi musi zawierać dane, które zostaną zapisane do pliku. Ostatni parametr to ilość danych, jakie mają zostać zapisane do pliku. Poniższy przykład prezentuje proste wykorzystanie tej funkcji:

program Foo;
 
{$APPTYPE CONSOLE}
 
uses
  SysUtils;
 
var
  FileHandle : Integer;
  S : array[0..128] of Char;
begin
  FileHandle := FileCreate('C:\foo.txt');
  try
    S := 'To jest test: Hello World!';
    FileWrite(FileHandle, S, Length(S));
  finally
    FileClose(FileHandle);
  end;
end.
Funkcja zwraca -1 w przypadku, gdy dane nie zostaną prawidłowo zapisane lub ilość faktycznie zapisanych danych jeżeli operacja się powiedzie.

Zobacz też:

0 komentarzy