PDateTime

Adam Boduch

PDateTime - typ wskaźnikowy języka Delphi

PDateTime wskazuje na wartość typu TDateTime:

type PDateTime = ^TDateTime;

Korzystając z procedur Inc oraz Dec możesz manewrować po blokach wartości typu TDateTime:

program Foo;

{$APPTYPE CONSOLE}

uses
 SysUtils, DateUtils;

var
 P : PDateTime;
begin
 GetMem(P, SizeOf(TDateTime) * 2);

 P^ := Yesterday;
 Inc(P);
 P^ := Tomorrow;

 Dec(P);

 Writeln(DateToStr(P^));
 Inc(P);
 Writeln(DateToStr(P^));

 Readln;
end.

Zobacz też:

0 komentarzy