MaxValue

Adam Boduch
MaxValue
Moduł: Math
function MaxValue(const Data: array of Double): Double;

Funkcja wybiera, a następnie zwraca element z tablicy Data, posiadający największą wartość. Elementami tablicy mogą być liczby rzeczywiste (Double):

program Foo;
 
{$APPTYPE CONSOLE}
 
uses
  SysUtils, Math;
 
var
  I : Integer;
  Bar : array [0..5] of Double;
begin
  Randomize;
  { losowanie wartości przykładowej tablicy }
  for I := 0 to 5 do
  begin
    Bar[I] := Random(1000);
  end;
  Writeln('Element o największej wartości: ', FloatToStr(MaxValue(Bar)));
 
  Readln;
end.

Zobacz też:

0 komentarzy