Lo

Mabakay
Lo
Moduł: System
```delphi function Lo(X): Byte; ``` [[Delphi/Funkcje|Funkcja]] zwraca niski bajt parametru X. Gdzie X jest wyrażeniem typu Integer. Do czego się to przydaje? Np. do wyciągania dwóch liczb ukrytych w jednej zmiennej typu Integer.
program Foo;

{$APPTYPE CONSOLE}

uses
  SysUtils;

var
  W: Word;

begin
  W := $6699;
  Writeln('Low-Byte: $', IntToHex(Lo(W), 0)); {Low-Byte: $99}
  Readln;
end.

We <font color="red">Free Pascalu</span> funkcja zwróci bajt, gdy zmienna będzie 2 bajtowa i słowo, gdy 4 bajtowa.
Funkcja Lo nie istnieje w Delphi dla .NET

Zobacz też:

2 komentarzy

Racja, dzieki :)

"zwraca niski bit parametru X" - a nie raczej niski bajt ? ;)