Int

Adam Boduch
Int
Moduł: System
```delphi function Int(X: Extended): Extended; ``` [[Delphi/Funkcje|Funkcja]] z podanej liczby rzeczywistej (parametr X) zwraca jedynie część całkowitą (innymi słowy - usuwa część po przecinku). Użycie tej funkcji jest bardzo proste:
program Foo;

{$APPTYPE CONSOLE}

uses
  SysUtils;

begin
  Writeln(FloatToStr(Int(123.345))); // zwraca: 123
  Writeln(FloatToStr(Int(-1.34))); // zwraca -1

  Readln;
end.

Należy zaznaczyć, że działanie tej funkcji jest zupełnie inne niż funkcji zaokrąglania: Round oraz Trunc. Spojrz na poniższe wywołania:

Writeln('FloatToStr(Int(1.80)) ', FloatToStr(Int(1.80))); // zwraca 1
Writeln('IntToStr(Round(1.80)) ', IntToStr(Round(1.80))); // zwraca 2
Writeln('IntToStr(Trunc(1.80)) ', IntToStr(Trunc(1.80))); // zwraca 1

Zobacz też:

1 komentarz

Akurat funkcje Int i Trunc dają takie same wyniki liczbowe. Różnica polega na tym, że Int (wbrew pozorom) daje wynik typu rzeczywistego (Float), a Trunc typu całkowitego (Int).