IntToHex

Jojersztajner
IntToHex
Moduł: SysUtils
```delphi function IntToHex(Value: Integer; Digits: Integer): string; overload; function IntToHex(Value: Int64; Digits: Integer): string; overload; ``` Funkcja konwertuje wartość liczbową na jej odpowiednik łańcuchowy w systemie szesnastkowym.

Przykład:

uses Dialogs;

var
  s: string;
  i: Cardinal;
begin
  s := InputBox('Podaj wartość dziesiętną', 'Hex converter', '0');
  if TryStrToInt(s, Integer(i)) then
    s := IntToHex(i, 8) // s = '0019'
  else
    s := 'Nieprawidłowa wartość!';
  ShowMessage(s);
end;

Aby skonwertować wartość szesnastkową na liczbę, należy użyć konstrukcji:

StrToInt('$' + str)

Zobacz też:

0 komentarzy