FahrenheitToCelsius

Adam Boduch
FahrenheitToCelsius
Moduł: StdConvs
function FahrenheitToCelsius(const AValue: Double): Double;

Funkcja przelicza stopnie fahrenheita na celsjusza. Parametr AValue typu Double musi zawierać prawidłową wartość temperatury:

uses StdConvs;

procedure TForm1.MyButtonClick(Sender: TObject);
var
  I : Integer;
begin
  for I := 0 to 120 do
  begin
    memTemp.Lines.Add(IntToStr(I) + ' stopni fahrenheita to ' +
      FloatToStr(FahrenheitToCelsius(I)) + ' stopni celsjusza');
  end;
end;

Zobacz też:

0 komentarzy