DegToRad

michalkopacz
DegToRad
Moduł: Math
```delphi function DegToRad(const Degrees: Extended): Extended; ``` Funkcja DegToRad przelicza wartość kąta wyrażonego w stopniach na kąt wyrażony w mierze łukowej, czyli radianach.

1 rad (radian) = (180/?)°

Przykład:

var
  float : single;
begin
  //Cosinus 60° = 0.5
  float := Cos(DegToRad(60)); //parametr funkcji Cos jest kątem wyrażonym w radianach
  ShowMessage('Cosinus 60 stopni = '+FloatToStr(float));
end;

Zobacz też:

0 komentarzy