IsNaN

Adam Boduch
IsNaN
Moduł: Math
function IsNan(const AValue: Single): Boolean; overload;
function IsNan(const AValue: Double): Boolean; overload;
function IsNan(const AValue: Extended): Boolean; overload;

Funkcja sprawdza czy wartość parametru AValue jest poprawną liczbą. Przykładowo:

program FooApp;
 
{$APPTYPE CONSOLE}
 
uses
  Math;
 
var
  D : Double;
begin
  D := NaN;
  Writeln(D);
 
  if IsNan(D) then
    Writeln('Not a Number');
 
  Readln;
end.

Zobacz też:

1 komentarz

Hmm... W jaki sposób ta funkcja działa?
Skoro stała AValue może być tylko typu liczbowego (single, double, extended), to jej wartość zawsze będzie liczbą... ?