Stored

Adam Boduch

stored - słowo kluczowe języka Delphi

Dyrektywa stored jest związana z zapisywaniem właściwości komponentów formularza do strumienia (pliku .DFM). Przyjmuje ona wartość typu Boolean.

Przykład użycia dyrektywy stored:

property Wlasciwosc: NazwaTypu read FWlasciwosc write FWlasciwosc stored False;

Po dyrektywie stored może zostać podana wartość stała (True/False), nazwa pola (typu Boolean) lub metody (zwracającej wynik typu Boolean). Domyślną wartością jest True - w przypadku niewystąpienia dyrektywy stored, przyjmowana jest ta właśnie wartość.

Podczas zapisu formularza do strumienia (np. do pliku .DFM), środowisko IDE sprawdza wartość wyrażenia po dyrektywie stored. Jeśli ma ono wartość True, właściwość jest zapisywana do strumienia, jeśli ma wartość różną od wartości domyślnej (określanej za pomocą dyrektywy Default); jeśli natomiast wyrażenie to ma wartość False, właściwość nie jest zapisywana do strumienia.

Zobacz też:

1 komentarz

Adam - zmieniłem Boolean na NazwaTypu, żeby pokazać, że dla samej właściwości dozwolony jest dowolny typ danych prawidłowy w sekcji published - nie tylko Boolean.