Delphi » OOP

Sealed

Adam Boduch

sealed - słowo kluczowe języka Delphi

Ta strona dotyczy jednie języka Delphi dla .NET

W Delphi istnieje możliwość określenie klasy jako "zaplombowanej?. Uniemożliwia to ewentualne późniejsze dziedziczenie po tej klasie oraz rozszerzanie jej funkcjonalności. W takim przypadku należy oznaczyć klasę klauzulą sealed:

type
  TMyClass = class sealed
  { metody }
  end;

Teraz, jeśli jakaś klasa miałaby dziedziczyć po klasie TMyClass, Delphi wyświetli komunikat o błędzie: [Error] WinForm2.pas(40): Cannot extend sealed class 'TMyClass'.

Klasa zaplombowana nie można zawierać metod abstrakcyjnych!

Zobacz też:

0 komentarzy