Delphi » OOP

Default

Adam Boduch

default - słowo kluczowe języka Delphi

Użycie słowa kluzczowego default wiąże się z właściwościami. Te mogą posiadać bowiem wartości domyślne, które nadaje się przy pomocy słów: Default, Nodefault lub Stored.

Oto przykład nadania wartości domyślnej właściwości Count:

property Count : Integer read FCount write FCount default 1;

W takim przypadku domyślna wartość właściwości Count to 1.

Klauzula default obejmuje jedynie typy liczbowe i zbiory (Set) ? nie obsługuje natomiast ciągów znakowych String. W przypadku typów typu Boolean używa się klauzuli Stored.

Zobacz też:

0 komentarzy