Strict protected

Adam Boduch

strict protected - konstrukcja języka Delphi

Konstrukcja strict private związane jest z tematyką programowania obiektowego, a konkretnie hermetyzacją. Metody czy pola umieszczone w sekcji strict protected są określone jako ściśle chronione, dostęp do nich z poziomu innej klasy jest niemożliwy, chyba że z poziomu klasy potomnej.

Konstrukcja ta dostępna jest jedynie w Delphi 8 i Delphi 2005

type
 TMain = class
  strict private
   procedure Main;
 end;

var
 Main: TMain;
begin
 Main := TMain.Create;
 Main.Main; // <-- tu jest błąd
end

Powyższy przykład pokazuje niemożność uzyskania dostępu do metody Main z klasy TMoja. Kompilator zgłosi błąd: [Error] WinForm2.pas(101): Cannot access protected symbol TMoja.Main. Wszystko dzięki temu, że metoda Main znalazła się w sekcji strict protected, do której dostęp spoza klasy jest zabroniony.

Sekcja Protected oraz strict protected różni się tym, iż metody zadeklarowane w tej pierwszej są widoczne na zewnątrz klasy, lecz jedynie w obrębie modułu, w jakim znajduje się klasa. Spójrz na poniższy kod:

program Foo;

{$APPTYPE CONSOLE}

type
 TMain = class
  strict protected
   procedure Main;
 end;

 TMainChild = class(TMain)
 public
  procedure Bar;
 end;


procedure TMain.Main;
begin

end;

procedure TMainChild.Bar;
begin
 Main;
end;

var
 Main : TMainChild;
begin
 Main := TMainChild.Create;
 Main.Bar;
 Main.Free;
end.

W tym wypadku metoda Main z klasy TMain mimo, iż nie jest widoczna na zewnątrz klasy - jest widoczna dla klasy potomnej - TMainChild.

Nie można używać słowa kluczowego strict w połączeniu z public albo z published. Taki błąd spowoduje wyświetlenie komunikatu: [Error] WinForm2.pas(93): PRIVATE or PROTECTED expected.

Poziomy strict private oraz strict protected zostały wprowadzone ze względu na przystosowanie Delphi do specyfikacji CLS. Programując aplikacje działające dla Win32 w Delphi 2005, projektant także może używać tych poziomów dostępu.

Zobacz też:

0 komentarzy