SameDateTime

Adam Boduch
SameDateTime
Moduł: DateUtils
function SameDateTime(const A, B: TDateTime): Boolean;

Funkcja zwraca wartość True jeżeli wartości reprezentowane przez parametry A i B (typu TDateTime) są równe. Odpowiadać musi nie tylko data ale i czas (łącznie z godziną, sekundami oraz sekundami).

Przykład:

program FooApp;
 
{$APPTYPE CONSOLE}
 
uses
  SysUtils, DateUtils;
 
var
  A, B : TDateTime;
  Result : Boolean;
begin
  A := Now;
  B := A;
 
  Result := SameDateTime(A, B);
 
  if Result then
    Writeln('Tak, wartości TDateTime są równe')
  else Writeln('Niestety, wartości TDateTime są różne');
 
  Readln;
end.

Zobacz też:

0 komentarzy