DateTimeToUnix

PcSA
DateTimeToUnix
Moduł: DateUtils
function DateTimeToUnix(const AValue: TDateTime): Int64;

Funkcja DateTimeToUnix służy do zamiany czasu w TDateTime na format unix'owy. Aby jej użyć, w sekcji Uses koniecznie trzeba dodać DateUtils

Przykład:

program Foo;

{$APPTYPE CONSOLE}

begin
   Writeln(IntToStr(DateTimeToUnix(Now)));
end.

Po wykonaniu powyższego kodu program wyświetli liczbę całkowitą, która będzie odpowiadać czasowi, w którym została wywołana funkcja.

Zobacz też:

0 komentarzy