MinuteOf

Adam Boduch
MinuteOf
Moduł: DateUtils
function MinuteOf(const AValue: TDateTime): Word;

Funkcja zwraca minutę zapisaną w postaci daty i czasu typu TDateTime (parametr AValue). Funkcja zwraca liczbę z przedziału 0-59:

program Foo;

{$APPTYPE CONSOLE}

uses
  SysUtils, DateUtils;

begin
  Writeln('Dzisiaj jest: ', DateTimeToStr(Now));
  Writeln('-----');
  Writeln('Godzina: ', MinuteOf(Now));

  Readln;
end.

Zobacz też:

0 komentarzy