Ln

pm_coder
Ln
Moduł: Math
```delphi function Ln(X: Real) : Real; ``` [[Delphi/Funkcje|Funkcja]] zwraca wartość logarytmu naturalnego z liczby podanej w parametrze X. Podstawą logarytmu naturalnego jest liczba Eulera, która wynosi w przybliżeniu 2.7182818. Parametr X powinien być dodatni, w przeciwnym wypadku wystąpi błąd w czasie wykonania.

Przykład:

program Foo;

{$APPTYPE CONSOLE}

var
  x, y : Real;
begin
  x := 10;
  y := Ln(x);
  Writeln(y);
  Readln;
end.

Zobacz też:

1 komentarz

Prosze czytac pomoc i redagowac teksty zgodnie z zasadmi pisania tekstow w tym dziale!!