Rozdzial 8. Aplikacje wielowątkowe

kangurmk

Słowo wątek może mieć różne znaczenie. W świecie programistów może oznaczać możliwość wykonywania wielu czynności naraz. Przykładowo w systemie Windows możemy uruchamiać kilka programów działających jednocześnie - każdy program jest osobnym wątkiem. W tym rozdziale zajmiemy się tworzeniem kilku wątków w ramach jednego procesu.

1 Czym tak naprawdę są wątki?
2 Klasa TThread
3 Deklaracja klasy TThread
4 Tworzenie nowej klasy wątku
5 Kilka instancji wątku
     5.1 Tworzenie klasy
     5.2 Kod klasy
6 Wznawianie i wstrzymywanie wątków
7 Priorytet wątku
8 Synchronizacja
     8.3 Treść komentarza
9 Zdarzenia klasy TThread
10 Przykład: wyszukiwanie wielowątkowe
     10.4 Jak to działa?
     10.5 Wyszukiwanie
     10.6 Obliczanie czasu przeszukiwania
     10.7 Kod źródłowy modułu
11 Podsumowanie

Procesem można nazwać każdą aplikację, uruchomioną w danym momencie. Taką też terminologię będę stosował w dalszej części tego rozdziału. Zatem przyjmijmy, że proces to egzemplarz aplikacji uruchomiony w systemie.

Czym tak naprawdę są wątki?

Zacznijmy od wyjaśnienia, czym tak naprawdę są wątki. Każda aplikacja (proces) działająca w systemie Windows posiada tzw. wątek główny (ang. primary thread), który może uruchamiać inne wątki poboczne (ang. secondary threads). W tym samym czasie może działać kilka wątków pobocznych, które wykonują różne lub te same operacje. Spójrz na rysunek 8.1. Program przedstawiony na tym rysunku dokonuje wyszukiwania wielowątkowego, analizując jednocześnie wszystkie dyski znajdujące się w systemie.

8.1.jpg
Rysunek 8.1. Wyszukiwanie wielowątkowe

W tym wypadku zadaniem każdego wątku jest wyszukanie plików na osobnym dysku. W rezultacie jeden wątek przypada na każdy dysk, dzięki czemu wyszukiwanie trwa naprawdę szybko.

Pełny kod źródłowy programu Wyszukiwanie wielowątkowe możesz znaleźć na płycie CD-ROM w katalogu ../listingi/8/Wyszukiwarka.

Być może to, co napisałem do tej pory przybliżyło Ci trochę zasadę funkcjonowania wątków. Wyobraź sobie możliwość wykonywania innych czynności w tle aplikacji ? bez jej jednoczesnego blokowania. Dajesz użytkownikowi możliwość dokonywania zmian w programie, a w tle może działać inny wątek, który wykonywać będzie pozostałe operacje.

Klasa TThread

Podczas tworzenia aplikacji wielowątkowych będziemy korzystali z klasy VCL ? TThread. Istnieje oczywiście możliwość tworzenia wątków przy wykorzystaniu mechanizmów WinAPI, lecz klasa TThread w dużym stopniu zwalnia nas z mozolnego kodowania ? jest po prostu łatwiejsza w obsłudze.

Klasa TThread znajduje się w module Classes.pas.

Deklaracja klasy TThread

Deklaracja klasy TThread znajduje się w pliku Classes.pas i przedstawia się w następujący sposób:

TThread = class
 private
  FHandle: THandle;
  FThreadID: THandle;
  FTerminated: Boolean;
  FSuspended: Boolean;
  FFreeOnTerminate: Boolean;
  FFinished: Boolean;
  FReturnValue: Integer;
  FOnTerminate: TNotifyEvent;
  FMethod: TThreadMethod;
  FSynchronizeException: TObject;
  procedure CallOnTerminate;
  function GetPriority: TThreadPriority;
  procedure SetPriority(Value: TThreadPriority);
  procedure SetSuspended(Value: Boolean);
 protected
  procedure DoTerminate; virtual;
  procedure Execute; virtual; abstract;
  procedure Synchronize(Method: TThreadMethod);
  property ReturnValue: Integer read FReturnValue write FReturnValue;
  property Terminated: Boolean read FTerminated;
 public
  constructor Create(CreateSuspended: Boolean);
  destructor Destroy; override;
  procedure Resume;
  procedure Suspend;
  procedure Terminate;
  function WaitFor: LongWord;
  property FreeOnTerminate: Boolean read FFreeOnTerminate write FFreeOnTerminate;
  property Handle: THandle read FHandle;
  property Priority: TThreadPriority read GetPriority write SetPriority;
  property Suspended: Boolean read FSuspended write SetSuspended;
  property ThreadID: THandle read FThreadID;
  property OnTerminate: TNotifyEvent read FOnTerminate write FOnTerminate;
 end;

Działanie wątku można wstrzymać lub wznowić dzięki metodom Suspend i Resume. Rozpoczęcie wątku jest jednak realizowane za pomocą metody Execute.

Tworzenie nowej klasy wątku

Jeżeli chcemy utworzyć nowy wątek, jedynym rozwiązaniem jest zadeklarowanie w kodzie programu nowej klasy, dziedziczącej po TThread. Klasę tę możemy samodzielnie wpisać bezpośrednio w kod programu lub skorzystać z kreatora Delphi.

Z menu File wybierz New/Other, co spowoduje otwarcie Repozytorium (o Repozytorium pisałem w rozdziale 4.). Wystarczy na zakładce New wybrać pozycję Thread Object (rysunek 8.2).

8.2.jpg
Rysunek 8.2. Okno Repozytorium

Po naciśnięciu przycisku OK zostaniesz poproszony o wpisanie nazwy klasy w odpowiednim oknie. Wpisz np. TMojWatek. Wówczas stworzony zostanie nowy moduł, a w nim deklaracja nowej klasy (patrz listing 8.1).

Listing 8.1. Kod źródłowy nowego modułu wygenerowanego przez Delphi

unit Unit2;

interface

uses
 Classes;

type
 TMojWatek = class(TThread)
 private
  { Private declarations }
 protected
  procedure Execute; override;
 end;

implementation

{ Important: Methods and properties of objects in visual components can only be
 used in a method called using Synchronize, for example,

   Synchronize(UpdateCaption);

 and UpdateCaption could look like,

  procedure TMojWatek.UpdateCaption;
  begin
   Form1.Caption := 'Updated in a thread';
  end; }

{ TMojWatek }

procedure TMojWatek.Execute;
begin
 { Place thread code here }
end;

end.

Nowy moduł zawiera klasę TMojWatek, w której umieszczona jest jedna metoda (w sekcji Protected). To właśnie w metodzie Execute należy umieścić właściwy kod wątku. Ponadto w module znajduje się ciekawy komentarz, który zostanie przeze mnie omówiony w dalszej części rozdziału.

W każdym bądź razie nie jest konieczne tworzenie nowego modułu dla klasy wątku. Nie jest także konieczne tworzenie samej klasy w taki sposób, w jaki to przedstawiłem. Równie dobrze można zadeklarować klasę samodzielnie.
Podczas samodzielnego deklarowania klasy dziedziczącej po TThread nie wolno zapominać o deklaracji metody Execute. Metoda Execute musi być umieszczona w sekcji protected i opatrzona dyrektywą Override.

Kilka instancji wątku

W każdej klasie wątku mogą być oczywiście deklarowane metody i właściwości ? zupełnie tak samo, jakby to była zwykła klasa. Istnieje także możliwość uruchamiania kilku klas wątku jednocześnie! Powoduje to stworzenie dla każdej klasy osobnej instancji zmiennej i zarezerwowanie osobnego bloku pamięci.

Tworzenie wątku przedstawia się następująco:

TMojWatek.Create(False);

Po wywołaniu konstruktora klasy uruchamiany jest cały proces (metoda Execute), a to za sprawą parametru typu Boolean zawartego w konstruktorze. Jeżeli wartość tego parametru to True, uruchomienie wątku nastąpi dopiero po wywołaniu metody Resume.

Nie zaleca się uruchamiania w tym samym czasie dużej ilości wątków w ramach tego samego procesu. Zalecana ilość to 16 wątków w ramach jednego procesu.

Tworzenie klasy

Przedstawię Ci teraz przykładowy program tworzący trzy wątki pochodne, które będą działać jednocześnie. Ich działanie nie spowoduje zablokowania programu ? użytkownik będzie mógł przeciągać okno programu, minimalizować go itp.

Przykładowy program będzie banalny i raczej niepraktyczny. Wątek wylosuje jakąś liczbę z zakresu 0?999 i wykona pętle for od liczby 1 do tej wylosowanej wartości. Pętla będzie wykonywana tylko przez jakiś czas ?dzięki spowalnianiu (funkcja Sleep). Przerwa między kolejnymi iteracjami to 100 milisekund. Program przedstawiony został na rysunku 8.3.

8.3.jpg
Rysunek 8.3. Działanie trzech wątków naraz

Postęp wykonywania pętli przedstawiony jest za pomocą komponentów TProgressBar.

Kod klasy

Deklaracja klasy jest dość prosta ? wykorzystujemy jedną metodę, konstruktor oraz dwie właściwości:

type
 TGoThread = class(TThread)
 private
  FV : Integer; // wylosowana liczba
  FCounter : Integer; // numer wątku
 protected
  procedure Execute; override;
 public
  constructor Create(Counter : Integer);
 end;

Deklarowanie konstruktora przez programistę nie jest konieczne, lecz ja stworzyłem go ze względu na konieczność przekazania do klasy pewnego parametru, jakim jest numer wątku:

constructor TGoThread.Create(Counter: Integer);
begin
 inherited Create(False); // wywołanie wątku
 FCounter := Counter; // przypisanie wartości do zmiennej
end;

Na początku w konstruktorze wywołujemy konstruktor klasy bazowej. Następnie zmiennej (polu) FCounter przypisujemy wartość, która została podana wraz z parametrem konstruktora.

Oto, jak wygląda główna procedura ? Execute:

procedure TGoThread.Execute;
var
 i : Integer;
begin
 FreeOnTerminate := True; // zwolnij po zakończeniu wątku
 
 Randomize;
 FV := Random(1000);
 { odnalezienie komponentu na formularzu }
 TProgressBar(MainForm.FindComponent('ProgressBar' + InttoStr(FCounter))).Max := FV;

 for i := 0 to FV do
 begin
  Sleep(10);
  TProgressBar(MainForm.FindComponent('ProgressBar' + IntToStr(FCounter))).Position := i;
 end;
end;

Zwróć uwagę na przypisanie do właściwości FreeOnTerminate wartości True. Spowoduje to zwolnienie klasy po zakończeniu działania wątku.

Kolejne instrukcje są już ściśle związane z działaniem owego wątku. Ciekawą konstrukcją jest:

TProgressBar(MainForm.FindComponent('ProgressBar' + InttoStr(FCounter))).Max := FV;

Taki zapis umożliwia znalezienie na formularzu komponentu bez znajomości jego nazwy. Wystarczy jedynie podać nazwę komponentu w parametrze funkcji FindComponent. Kompletny kod źródłowy modułu znajduje się w listingu 8.2.

Listing 8.2. Kod źródłowy modułu

unit MainFrm;

interface

uses
 Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
 Dialogs, StdCtrls, ComCtrls;

type
 TMainForm = class(TForm)
  gbHome: TGroupBox;
  ProgressBar1: TProgressBar;
  ProgressBar2: TProgressBar;
  ProgressBar3: TProgressBar;
  Label1: TLabel;
  Label2: TLabel;
  Label3: TLabel;
  btnGo: TButton;
  procedure btnGoClick(Sender: TObject);
 private
  { Private declarations }
 public
  { Public declarations }
 end;

 TGoThread = class(TThread)
 private
  FV : Integer; // wylosowana liczba
  FCounter : Integer; // numer wątku
 protected
  procedure Execute; override;
 public
  constructor Create(Counter : Integer);
 end;

var
 MainForm: TMainForm;

implementation

{$R *.dfm}

procedure TMainForm.btnGoClick(Sender: TObject);
begin
{ utworzenie trzech wątków }
 TGoThread.Create(1);
 TGoThread.Create(2);
 TGoThread.Create(3);
end;

{ TGoThread }

constructor TGoThread.Create(Counter: Integer);
begin
 inherited Create(False); // wywołanie wątku
 FCounter := Counter; // przypisanie wartości do zmiennej
end;

procedure TGoThread.Execute;
var
 i : Integer;
begin
 FreeOnTerminate := True; // zwolnij po zakończeniu wątku
 
 Randomize;
 FV := Random(1000);
 { odnalezienie komponentu na formularzu }
 TProgressBar(MainForm.FindComponent('ProgressBar' + InttoStr(FCounter))).Max := FV;

 for i := 0 to FV do
 begin
  Sleep(10);
  TProgressBar(MainForm.FindComponent('ProgressBar' + IntToStr(FCounter))).Position := i;
 end;
end;

end.

Wznawianie i wstrzymywanie wątków

Klasa TThread posiada metody, dzięki którym możemy wznowić lub zatrzymać wykonywanie danego wątku. Zadanie wstrzymywania i wznawiania wykonywania danego wątku realizuje metoda Suspend i Resume.

var
 MojWatek : TMojWatek;
begin
 MojWatek := TMojWatek.Create(True);
 MojWatek.Resume; // uruchomienie wątku
 MojWatek.Suspend; // wstrzymanie
end;

O tym, czy wątek jest w danym momencie uruchomiony, informuje właściwość Suspended. Przyjmuje ona wartość True, jeżeli wątek jest wstrzymany, natomiast w przeciwnym wypadku ? False.

Priorytet wątku

Wątkom można nadawać różne priorytety, zależnie od ?ważności? zadania, jakie dany wątek wykonuje. Nadając operacji wyższy priorytet uzyskujesz pewność, że procesor przydzieli czas wykonania właśnie naszemu wątkowi.
Priorytet nadaje się wątkom poprzez właściwość Priority, wykorzystując takie oto wartości: tpIdle, tpLowest, tpLower, tpNormal, tpHigher, tpHighest, tpTimeCritical. Najniższym priorytetem jest tpIdle ? taki wątek jest wykonywany wtedy, gdy żaden inny proces nie wymaga użycia procesora (np. wygaszacze ekranu). Natomiast priorytet tpTimeCritical otrzymują procesy, które wymagają użycia procesora w trybie natychmiastowym.

MojWatek.Priority := lpHigher; // nadanie wyższego priorytetu

Nie należy zbytnio przesadzać z nadawaniem wątkom priorytetów. Zalecane jest zachowanie priorytetu normalnego (tpNormal). Nadanie wątkowi zbyt wysokiego priorytetu może spowodować nieprawidłowe działanie pozostałych programów uruchomionych w tym samym czasie.

Synchronizacja

Należy rozważyć jeszcze jedną sytuację, a mianowicie uruchamianie kilku wątków w tym samym czasie. Jeżeli owe wątki modyfikują właściwości lub dokonują jakichkolwiek innych zmian w bibliotece VCL, może dojść do kolizji. Dotyczy to np. przypadku, gdy owe wątki muszą pobierać jakieś wartości z komponentów i jednocześnie je modyfikować. W tym celu zalecane jest użycie metody Synchronize klasy TThread.

procedure TGoThread.Execute;
begin
 Synchronize(SetProprties);
end;

W ten sposób wątek wywołuje metodę Synchronize, w której podana została nazwa procedury do wykonania ? SetProprties. Dzięki temu masz pewność, że spośród kilku uruchomionych w danym momencie funkcji tylko jedna będzie wykonywana w danym czasie i tylko ona będzie mogła dokonywać zmian w bibliotece VCL.

Treść komentarza

Na początku rozdziału chcąc stworzyć nowy wątek, użyłeś Repozytorium. W module, który został utworzony przez Delphi, widniał taki komentarz:

{ Important: Methods and properties of objects in visual components can only be
 used in a method called using Synchronize, for example,

   Synchronize(UpdateCaption);

 and UpdateCaption could look like,

  procedure TMojWatek.UpdateCaption;
  begin
   Form1.Caption := 'Updated in a thread';
  end; }

Oto jego tłumaczenie:

Ważne! Metody i właściwości obiektów VCL mogą być użyte jedynie w metodzie wywoływanej za pomocą Synchronize. Pamiętasz jeszcze program, który prezentowałem Ci kilka stron wcześniej (trzy wątki modyfikujące właściwość Position komponentu TProgressBar)? W listingu 8.3 zaprezentowany jest program wykorzystujący metody Synchronize, dzięki której w jednym momencie dostęp do komponentów VCL ma tylko jeden wątek.

Listing 8.3. Dostęp do VCL ma tylko jeden wątek

unit MainFrm;

interface

uses
 Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
 Dialogs, StdCtrls, ComCtrls;

type
 TMainForm = class(TForm)
  gbHome: TGroupBox;
  ProgressBar1: TProgressBar;
  ProgressBar2: TProgressBar;
  ProgressBar3: TProgressBar;
  Label1: TLabel;
  Label2: TLabel;
  Label3: TLabel;
  btnGo: TButton;
  procedure btnGoClick(Sender: TObject);
 private
  { Private declarations }
 public
  { Public declarations }
 end;

 TGoThread = class(TThread)
 private
  FV : Integer; // wylosowana liczba
  pozycja : Integer;
  FCounter : Integer; // numer wątku
  procedure SetProprties;
 protected
  procedure Execute; override;
 public
  constructor Create(Counter : Integer);
 end;

var
 MainForm: TMainForm;

implementation

{$R *.dfm}

procedure TMainForm.btnGoClick(Sender: TObject);
begin
{ utworzenie trzech wątków }
 TGoThread.Create(1);
 TGoThread.Create(2);
 TGoThread.Create(3);
end;

{ TGoThread }

constructor TGoThread.Create(Counter: Integer);
begin
 inherited Create(False); // wywołanie wątku
 FCounter := Counter; // przypisanie wartości do zmiennej
end;

procedure TGoThread.Execute;
var
 i : Integer;
begin
 FreeOnTerminate := True; // zwolnij po zakończeniu wątku

 Randomize;
 FV := Random(1000);
 { odnalezienie komponentu na formularzu }
 TProgressBar(MainForm.FindComponent('ProgressBar' + InttoStr(FCounter))).Max := FV;

 for i := 0 to FV do
 begin
  Sleep(10);
  pozycja = i;
  Synchronize(SetProprties);
 end;
end;

procedure TGoThread.SetProprties;
begin
  TProgressBar(MainForm.FindComponent('ProgressBar' + IntToStr(FCounter))).Position := pozycja;
end;

end.

Zdarzenia klasy TThread

Chciałem w tym miejscu wspomnieć jeszcze o zdarzeniach, a właściwie o jednym zdarzeniu, znajdującym się w klasie TThread. To zdarzenie to OnTerminate, które może się przydać, jeżeli chcemy przechwycić zakończenie działania wątku.

Najlepiej przypisać do zdarzenia odpowiednią procedurę w momencie utworzenia klasy, czyli w konstruktorze Create.

constructor TMainThread.Create;
begin
 inherited Create(False);
 OnTerminate := MyTerminate; // przypisanie procedury do zdarzenia
end;

procedure TMainThread.Execute;
begin
 { kod wątku }
end;

procedure TMainThread.MyTerminate(Sender: TObject);
begin
 { kod zdarzenia }
end;

Użycie metody DoTerminate klasy TThread powoduje wywołanie zdarzenia OnTerminate.

Przykład: wyszukiwanie wielowątkowe

Na rysunku 8.1 przedstawione zostało działanie wielowątkowej wyszukiwarki. Co prawda cały kod źródłowy umieszczony jest na dołączonej do książki płycie CD-ROM, lecz warto omówić jego działanie. Zaprezentuję więc proces tworzenia takiego programu krok po kroku.

Jak to działa?

Sam proces wyszukiwania opisany został w poprzednim rozdziale. Nasz program będzie się różnił tym, że zadaniem każdego wątku będzie wyszukanie plików na innej partycji, co w konsekwencji potrwa krócej niż w sytuacji, gdyby miałoby to być realizowane w ramach jednego wątku.

Wyszukiwanie

Procedura wyszukiwania jest podobna do tej, którą prezentowałem w poprzednim rozdziale. Poniżej przedstawiona procedura jest rekurencyjna, czyli ? jak zapewne pamiętasz ? realizuje przeszukiwanie również w podkatalogach.

procedure Search(StartDir : String);
var
 SR, DR : TSearchRec;
 Found, FoundFile : Integer;

 { ta procedura sprawdza, czy na końcu zmiennej znajduje się znak \ ? jeżeli
  tak, nic nie jest wykonywane; jeżeli tego znaku brak, zostaje on dodany... }
 function IsDir(Value : String) : String;
 begin
  if Value[Length(Value)] <> '\' then // jeżeli na końcu znajdziesz znak
   Result := Value + '\' else Result := Value; // dodaj go... w przeciwnym wypadku nie wykonuj nic
 end;

begin
 Found := FindFirst(IsDir(StartDir) + '*.*', faDirectory, DR); // następuje pobieranie katalogów z podanej lokalizacji
 while Found = 0 do // pętelka
 begin
  if ((DR.Attr and faDirectory) = faDirectory) and // sprawdza, czy pozycja jest katalogiem
    ((DR.Name <> '.') and (DR.Name <> '..')) then
  begin
   MainForm.StatusBar.SimpleText := IsDir(StartDir) + DR.Name + '\*.*'; // na komponencie wyświetl aktualnie przeszukiwany katalog
   if Pos(FFileName, DR.Name) > 0 then // sprawdź, czy w nazwie jest szukany ciąg znaków
    MainForm.lbResults.Items.Add(IsDir(StartDir) + DR.Name);

  { pobierz na razie wszystkie pliki z danego katalogu ? potem je przeanalizujemy }
   FoundFile := FindFirst(IsDir(StartDir) + DR.Name + '\*.*', faAnyFile, SR);
   while FoundFile = 0 do
   begin
    if ((SR.Name <> '.') and (SR.Name <> '..')) then //
     if Pos(FFileName, SR.Name) > 0 then // następuje sprawdzenie, czy plik nie zawiera części szukanego ciągu
      MainForm.lbResults.Items.Add(IsDir(StartDir) + DR.Name + '\' + SR.Name);

    FoundFile := FindNext(SR); // kontynuuj przeszukiwanie
   end;
   FindClose(SR); // zakończ

   Search(IsDir(StartDir) + DR.Name); // tutaj następuje rekurencja
  end;
  Found := FindNext(DR); // kontynuuj
 end;
 FindClose(DR);
end;

W powyższej procedurze zagnieżdżona jest kolejna ? IsDir. Sprawdza ona, czy na końcu ścieżki znajduje się znak backslash (). Jeżeli go nie ma, dodaje ten znak, gdyż wymagany jest on do prawidłowego działania funkcji rekurencyjnej.

Znalezienie konkretnego pliku jest kwalifikowane za pomocą funkcji Pos. Jeżeli dany plik lub katalog zawiera szukany ciąg znaków (a sprawdza to funkcja Pos), następuje wyświetlenie ścieżki w komponencie TListBox.

Obliczanie czasu przeszukiwania

Do obliczenia czasu potrzebnego na przeszukanie konkretnej partycji skorzystamy z funkcji GetTickCount. Funkcja ta zwraca ilość milisekund, jakie upłynęły od czasu uruchomienia systemu. Wystarczy więc pobrać wartość początkową przed wywołaniem wątku oraz wartość końcową po zakończeniu wykonywania operacji ? np. przy zakończeniu wątku:

destructor TSearchThread.Destroy;
begin
 Stop := GetTickCount; // pobierz czas zakończenia
 Total := Stop ? Start;  // odejmij czas startu od czasu zakończenia
 Total := Total / 1000; // podziel przez 1000, aby uzyskać liczbę sekund

 { wyświetl na komponencie czas wyszukiwania na danym dysku }
 MainForm.lbEnd.Items.Add(FDrive + ':\ ? ' + CurrToStr(Total) + ' sek.');
 inherited;
end;

Zmienna Start jest uprzednio pobraną wartością, określającą czas rozpoczęcia wątku. Finalną wartość Total należy podzielić przez 1 000, aby uzyskać liczbę sekund.

Kod źródłowy modułu

Pełny kod źródłowy modułu znajduje się w listingu 8.4.

Listing 8.4. Kod źródłowy modułu

{
  Copyright (c) 2002 by Adam Boduch
}

unit MainFrm;

interface

uses
 Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
 Dialogs, StdCtrls, ExtCtrls, Buttons, ComCtrls;

type
 TMainForm = class(TForm)
  leFileName: TLabeledEdit;
  btnFind: TBitBtn;
  Bevel1: TBevel;
  lbResults: TListBox;
  StatusBar: TStatusBar;
  lbEnd: TListBox;
  Label1: TLabel;
  ProgressBar: TProgressBar;
  procedure btnFindClick(Sender: TObject);
 end;

 TSearchThread = class(TThread)
 private
  Start, Stop : Integer; // wartości te przechowują czas rozpoczęcia i zakończenia działania wątku
  Total : Currency; // wartość całkowitego czasu przeszukania
  FFileName : String; // nazwa pliku do odnalezienia
  FDrive : Char; // dysk, na którym odbędzie się szukanie
  procedure MyOnTerminate(Sender: TObject); // obsługa zdarzenia OnTerminate
 public
  constructor Create(const FileName : String; Drive : Char); // konstruktor dla klasy
  destructor Destroy; override; // destruktor dla klasy
  procedure SearchInDrive; // procedura poszukiwawcza
 protected
  procedure Execute; override;
 end;

var
 MainForm: TMainForm;
 SearchThread : TSearchThread;

implementation

{$R *.dfm}

constructor TSearchThread.Create(Const FileName : String; Drive : Char);
begin
 inherited Create(False); // wywołanie konstruktora klasy bazowej
 FreeOnTerminate := True; // zwolnij przy zakończeniu
 OnTerminate := MyOnTerminate; // przypisz procedurę zdarzenia
 FFileName := FileName; // nazwa pliku do znalezienia
 FDrive := Drive; // dysk
 Start := GetTickCount; // pobierz czas startu (w milisekundach)
end;

destructor TSearchThread.Destroy;
begin
 Stop := GetTickCount; // pobierz czas zakończenia
 Total := Stop ? Start;  // odejmij czas startu od czasu zakończenia
 Total := Total / 1000; // podziel przez 1000, aby uzyskać liczbę sekund

 { wyświetl na komponencie czas wyszukiwania na danym dysku }
 MainForm.lbEnd.Items.Add(FDrive + ':\ ? ' + CurrToStr(Total) + ' sek.');
 inherited;
end;

procedure TSearchThread.SearchInDrive;

procedure Search(StartDir : String);
var
 SR, DR : TSearchRec;
 Found, FoundFile : Integer;

 { ta procedura sprawdza, czy na końcu zmiennej znajduje się znak \ ? jeżeli
  tak, nic nie jest wykonywane; jeżeli tego znaku brak, zostaje on dodany... }
 function IsDir(Value : String) : String;
 begin
  if Value[Length(Value)] <> '\' then // jeżeli na końcu znajdziesz znak
   Result := Value + '\' else Result := Value; // dodaj go... w przeciwnym wypadku nie wykonuj nic
 end;

begin
 Found := FindFirst(IsDir(StartDir) + '*.*', faDirectory, DR); // następuje pobieranie katalogów z podanej lokalizacji
 while Found = 0 do // pętelka
 begin
  if ((DR.Attr and faDirectory) = faDirectory) and // sprawdza, czy pozycja jest katalogiem
    ((DR.Name <> '.') and (DR.Name <> '..')) then
  begin
   MainForm.StatusBar.SimpleText := IsDir(StartDir) + DR.Name + '\*.*'; // na komponencie wyświetl aktualnie przeszukiwany katalog
   if Pos(FFileName, DR.Name) > 0 then // sprawdź, czy w nazwie jest szukany ciąg znaków
    MainForm.lbResults.Items.Add(IsDir(StartDir) + DR.Name);

  { pobierz na razie wszystkie pliki z danego katalogu ? potem je przeanalizujemy }
   FoundFile := FindFirst(IsDir(StartDir) + DR.Name + '\*.*', faAnyFile, SR);
   while FoundFile = 0 do
   begin
    if ((SR.Name <> '.') and (SR.Name <> '..')) then //
     if Pos(FFileName, SR.Name) > 0 then // następuje sprawdzenie, czy plik nie zawiera części szukanego ciągu
      MainForm.lbResults.Items.Add(IsDir(StartDir) + DR.Name + '\' + SR.Name);

    FoundFile := FindNext(SR); // kontynuuj przeszukiwanie
   end;
   FindClose(SR); // zakończ

   Search(IsDir(StartDir) + DR.Name); // tutaj następuje rekurencja
  end;
  Found := FindNext(DR); // kontynuuj
 end;
 FindClose(DR);
end;

begin
 Search(FDrive + ':\'); // rozpocznij wyszukiwanie na danym dysku
end;

procedure TSearchThread.Execute;
begin
 (SearchInDrive); // wywołaj procedurę...
end;

procedure TSearchThread.MyOnTerminate(Sender: TObject);
begin
{ podczas kończenia wyszukiwania wyświetl na komponencie ilość odnalezionych pozycji }
 MainForm.ProgressBar.Position := MainForm.ProgressBar.Position + 1;
 MainForm.StatusBar.SimpleText := 'Znaleziono: ' + IntToStr(MainForm.lbResults.Items.Count) + ' plików...';
end;


procedure TMainForm.btnFindClick(Sender: TObject);
var
 i : Integer;
 DriveType : Integer;
begin
 lbResults.Clear; // wyczyść komponent
 lbEnd.Clear; // wyczyść komponent
 ProgressBar.Max := 0; // ustaw wartość maksymalną na 0
 ProgressBar.Position := 0; // pozycja na 0
 for I := Ord('A') to Ord('Z') do // pętla po wszystkich dyskach
 begin
  DriveType := GetDriveType(PChar(chr(i) + ':\')); // pobierz informacje o dysku

  if not (DriveType = 0) and not (DriveType = 1) then // jeżeli dysk istnieje
  begin
   ProgressBar.Max := ProgressBar.Max + 1; // zwiększ właściwość maks. o jeden
   SearchThread := TSearchThread.Create(leFileName.Text, Chr(i)); // wywołaj wątek z literą dysku jako początkowy parametr
  end;
 end;
end;

end.

Podsumowanie

W tym rozdziale przedstawiłem Ci zasadę działania wątków. Myślę, że po dokładniejszym zapoznaniu się z tym zagadnieniem nie wygląda ona tak strasznie, tym bardziej, że nie jesteśmy zmuszeni do korzystania z funkcji WinAPI, ale używamy wygodnej klasy VCL. Na pewno nieraz będziesz w swojej aplikacji wykorzystywał wątki?

Załączniki:

de25kp.jpg Więcej informacji

Delphi 2005. Kompendium programisty
Adam Boduch
Format: B5, stron: 1048
oprawa twarda
Zawiera CD-ROM
[[Delphi/Kompendium|Spis treści]]

[[Delphi/Kompendium/Prawa autorskie|©]] Helion 2003. Autor: Adam Boduch. Zabrania się rozpowszechniania tego tekstu bez zgody autora.

6 komentarzy

Witam.

Coś mi nie działa w procedurze:

procedure TMainForm.btnGoClick(Sender: TObject);
begin
{ utworzenie trzech wątków }
TGoThread.Create(1);
TGoThread.Create(2);
TGoThread.Create(3);
end;

w watkach w javie jest cos takiego jak yield(); ktore umozliwia chwilowe oddanie procesora w rece innego watku.
jest jakis odpowiednik tego w delphi?

Do autora:
Czy zastanowiłeś się chociaż co zrobiłeś poprzez:
procedure TGoThread.Execute;
begin
Synchronize(SetProprties);
end;

W tym momencie tworzenie tego wątku nie ma kompletnie sensu skoro i tak wszystko wykonuje się w kontekście wątku głównego VCL.
nie możesz wrzucać wszystkiego co ma robić wątek do funkcji Synchronize.
Synchronize powoduje wrzucenie funkcji (podanej jako argument) do pewnej kolejki (listy) i zatrzymuje działanie wątku aż nastąpi sygnał. W tym czasie główny wątek aplikacji (VCL) podczas obsługi komunikatów sprawdza czy coś jest w kolejce i jeżeli tak to wykonuje to i daje sygnał. W tym momencie wątek który na to czekał wznawia swoje działanie.
Na tym właśnie polega synchronizacja wątków z VCL'em.

"...znalezienie na formularzu komponentu bez znajomości jego nazwy. Wystarczy jedynie podać nazwę komponentu..." ;) Czy może ktoś to wytłumaczyć ? ;) - bo nie wiem, czy należy znać tą nazwę czy nie?.... ;)

Coś mi tu nie pasuje. Było napisane że żeby modyfikować właściwości komponentów VCL należy użyć 'synchronize', a tu w przykładzie wyszukiwarki jest wywołane bezpośrednio "(SearchInDrive);" bez synchronize. Czy jest to błąd?
Przecież w procedurze Search() odwołujesz się do :

MainForm.StatusBar.SimpleText := IsDir(StartDir) + DR.Name + '\*.*';
//albo
MainForm.lbResults.Items.Add(IsDir(StartDir) + DR.Name); 

Czyli może się zdarzyć że trzy wątki jednocześnie zaczną dobijać się do StatusBar'a

Jedna sprawa - czy aby na pewno szukanie wielowątkowe plików na wielu partycjach jednego dysku fizycznego jest szybsze niż szukanie sekwencyjne przez jeden wątek? Przecież wiele wątków odwołujących się jednocześnie do dysku będzie wymagać bardzo częstego przesuwania głowic (czytanie sekwencyjne jest kilkaset razy szybsze od czytania w losowej kolejności). W zasadzie jedyny zysk będzie na tym, że gdy jeden wątek będzie czekać na odczyt danych, drugi będzie mógł spokojnie poszukiwać wzorca we wcześniej odczytanych danych. Summa summarum zysk jeśli chodzi o szybkość wyszukiwania jest dość wątpliwy.