Rozdział 10. Biblioteki DLL

Adam Boduch

Pewnie nieraz spotkałeś się z pojęciem biblioteka DLL. Być może wiesz już, czym są te biblioteki i jak ich używać. Jeżeli jeszcze nie jesteś tego świadomy, nie przejmuj się ? objaśnieniem tego pojęcia zajmę się na samym początku niniejszego rozdziału. Nauczysz się tworzyć i wykorzystywać stworzone przez siebie biblioteki w programach działających w systemie Windows.

1 Czym jest biblioteka DLL?
2 Do czego mogą się przydać biblioteki DLL?
     2.1 Zalety
     2.2 Wady
3 Tworzenie bibliotek DLL
     3.3 Budowa biblioteki
     3.4 Rozmiar biblioteki
4 Eksportowanie procedur i funkcji
     4.5 Eksportowanie przez nazwę
     4.6 Eksport przez indeks
5 Ładowanie bibliotek DLL
     5.7 Ładowanie statyczne
     5.8 Ładowanie dynamiczne
6 Konwersje wywołania
7 Formularze w bibliotekach DLL
     7.9 Tworzenie formularza
     7.10 Eksportowanie formularza
8 Przekazywanie rekordów do bibliotek
     8.11 Budowa pliku mp3
     8.12 Odczyt tagu z pliku mp3
     8.13 Demo
9 Łańcuchy w bibliotekach DLL
10 Zasoby w bibliotece DLL
     10.14 Przygotowanie zasobów
     10.15 Ładowanie zasobów z biblioteki DLL
11 Procedura inicjująco-kończąca
     11.16 Blok begin biblioteki DLL
     11.17 DLLProc
     11.18 Kod biblioteki
     11.19 Program wykorzystujący bibliotekę
12 Podsumowanie

W tym rozdziale:
*dowiesz się, czym są biblioteki DLL;
*nauczysz się tworzyć i wykorzystywać biblioteki DLL;
*zaprojektujesz bibliotekę odczytującą informacje z plików mp3.

Czym jest biblioteka DLL?

DLL to skrót od słów Dynamic Link Library, czyli biblioteka dynamicznie łączona. W skrócie można powiedzieć, że biblioteka DLL to plik o rozszerzeniu *.dll, zawierający procedury i funkcje, które mogą być następnie wykorzystywane w programie. Jednak biblioteka DLL i plik wykonywalny programu to dwa różne pliki, które jednak są w stanie ze sobą współpracować. Biblioteka DLL może zawierać funkcje i procedury, które uruchamiać może jedynie aplikacja wykonywalna.

Ten rozdział będzie poświęcony tworzeniu bibliotek DLL oraz wykorzystywaniu ich w swoich programach. Nie jest to takie trudne, gdyż budowanie bibliotek jest bardzo podobne do tworzenia zwykłych aplikacji wykonywalnych. Istnieje jednak parę zasad, których poznanie jest wymagane do bezproblemowej współpracy pomiędzy bibliotekami DLL a aplikacjami je wykorzystującymi.

Do czego mogą się przydać biblioteki DLL?

Pewnie zadajesz sobie w tym momencie pytanie: ?do czego właściwie są potrzebne te biblioteki DLL??. Umieszczanie części kodu w bibliotekach DLL ma wiele zalet, lecz istnieją także wady tego rozwiązania.

Zalety

Do zalet można zaliczyć przede wszystkim podział kodu. W przypadku, gdy program podzielony jest na biblioteki DLL, a konieczne jest poprawienie jakiegoś błędu, wystarczy wymienić tylko jeden plik DLL, a nie cały program.
W bibliotekach DLL można przechowywać także zasoby programu: kursory, ikony, bitmapy, inne programy itp. Z poziomu programu mamy pełny dostęp do takich zasobów. Wykorzystując biblioteki DLL, można stworzyć program działający w wielu wersjach językowych.

Raz napisana biblioteka DLL może być użyta wiele razy przez wiele programów. Ogromną zaletą jest możliwość obsługi bibliotek DLL przez różne języki programowania. Przykładowo biblioteka napisana w C++ Builder może być wykorzystana zarówno w Delphi, jak i we wszystkich środowiskach programistycznych działających w systemie Windows. Praktycznie wszystkie funkcje API zawarte są w bibliotekach DLL. Podczas dotychczasowej pracy z Delphi nieraz miałeś okazję wykorzystać funkcje z modułu Windows.pas. W rzeczywistości funkcje i procedury z tego modułu są jedynie importowane z bibliotek DLL systemu Windows. Cały system Windows jest oparty na bibliotekach DLL! Funkcje zawarte w jednym tylko pliku mogą być używane przez wiele programów (właśnie z tych możliwości korzystamy teraz w Delphi).

Kolejny przykład to biblioteka umożliwiająca odtwarzanie plików mp3. Osoba projektująca taki program zawarła jego kod w bibliotece DLL. Dzięki temu każdy programista, który chce wykorzystać w swojej aplikacji możliwość odtwarzania plików mp3, użyje owego pliku DLL (tutaj ujawnia się kolejna zaleta ? niezależność od języka programowania). Ów programista nie musi zatem od początku tworzyć funkcji obsługujących odtwarzanie plików mp3 ? są one od razu dostępne.

Wady

Jeżeli decydujemy się na podział aplikacji pomiędzy biblioteki DLL i plik wykonywalny, musimy liczyć się ze zwiększeniem rozmiarów całej aplikacji ? pliki DLL mają zazwyczaj taki sam rozmiar, jak aplikacje wykonywalne, więc łączny rozmiar programu będzie dość duży.

Jedna biblioteka DLL może być często odpowiedzialna za prawidłowe działanie wielu programów. Brak takiego jednego pliku (usuniętego na przykład przy odinstalowywaniu jakiejś aplikacji) może spowodować nieprawidłowe działanie aplikacji lub niemożność uruchomienia takiego programu.

Tworzenie bibliotek DLL

Do stworzenia własnej biblioteki DLL nie będzie nam potrzebny żaden zewnętrzny program. Wystarczy otworzyć Repozytorium (File/New/Other) i wybrać ikonę DLL Wizard (rysunek 10.1). Wówczas w Delphi zostanie utworzony nowy projekt, a w Edytorze kodu będzie znajdować się kod przedstawiony w listingu 10.1.

10.1.jpg
Rysunek 10.1. Okno Repozytorium z zaznaczonym elementem DLL Wizard.

Listing 10.1. Startowy kod źródłowy biblioteki DLL

library Project2;

{ Important note about DLL memory management: ShareMem must be the
 first unit in your library's USES clause AND your project's (select
 Project?View Source) USES clause if your DLL exports any procedures or
 functions that pass strings as parameters or function results. This
 applies to all strings passed to and from your DLL??even those that
 are nested in records and classes. ShareMem is the interface unit to
 the BORLNDMM.DLL shared memory manager, which must be deployed along
 with your DLL. To avoid using BORLNDMM.DLL, pass string information
 using PChar or ShortString parameters. }

uses
 SysUtils,
 Classes;

{$R *.res}

begin
end.

Budowa biblioteki

W przeciwieństwie do ?zwykłych? programów pierwszy wiersz kodu źródłowego zawiera słowo kluczowe library (zamiast standardowego program), po którym następuje nazwa biblioteki.

Charakterystyczną cechą biblioteki, która od razu rzuca się w oczy, jest dość duży komentarz. Jego treścią zajmiemy się nieco później ? teraz możesz go zwyczajnie usunąć.

Reszta kodu źródłowego jest już standardowa i nie powinieneś mieć problemów z jej zrozumieniem. Ogólnie można przyjąć, że budowa biblioteki jest bardzo podobna do standardowego pliku projektu (*.dpr) Delphi.

Rozmiar biblioteki

Niestety rozmiar biblioteki w żadnym stopniu nie będzie mniejszy od rozmiaru aplikacji wykonywalnej. Jest to spowodowane użyciem takich modułów, jak SysUtils czy Classes. Ogólnie rzecz biorąc, rozmiar biblioteki jest zależny od zasobów, które mają być do niej włączone, oraz od użytych modułów. Pewnym rozwiązaniem jest stosowanie jedynie modułu Windows oraz funkcji API ? pozwoli to na tworzenie bibliotek DLL o rozmiarach rzędu 13 KB. Tworzeniem aplikacji API zajmiemy się w rozdziale 12.

Eksportowanie procedur i funkcji

Nie wystarczy jedynie stworzenie procedury czy funkcji, aby mogła ona być wykorzystywana przez inne aplikacje. Konieczne jest także wyeksportowanie takiej funkcji, aby była ona ?widoczna? na zewnątrz. Do tego służy słowo kluczowe Exports. Wystarczy, że przed blokiem begin..end wstawisz taki kod:

exports
 About,
 SomeFunc;

Powyższy przypadek spowoduje wyeksportowanie dwóch procedur (funkcji): About i SomeFunc.

Eksportowanie przez nazwę

Eksportować funkcje oraz procedury można na dwa sposoby: przez nazwę oraz przez indeks. Spójrz na listing 10.2. Znajduje się tam kod źródłowy prostej biblioteki, w której następuje eksport procedury About poprzez nazwę.
Listing 10.2. Eksport procedury About

library SimpleDLL;

uses
 Windows;

procedure About; stdcall;
begin
 MessageBox(0, 'Hello World!', 'Hello', MB_OK + MB_ICONINFORMATION);
end;

exports
 About name 'About';

begin
end.

Wyeksportowanie procedury czy też funkcji poprzez nazwę polega jedynie na użyciu dyrektywy Name. W cudzysłowach należy umieścić nazwę eksportowanej procedury, która może być różna od rzeczywistej nazwy. A zatem jeżeli procedura nazywa się About, nic nie stoi na przeszkodzie, aby wyeksportować ją pod nazwą MyDLL (pod taką też nazwą ową procedurę będą ?widzieć? inne programy).

Eksport przez indeks

Istnieje inny sposób eksportu procedur lub funkcji ? przez indeks. Moim zdaniem jest to rzadziej stosowany sposób eksportu. Wynika to z tego, że zamiast nazw używamy indeksów ? np.:

exports
 About index 1,
 SomeFunc index 2;

Jeśli w takim wypadku chcemy wykorzystać owe funkcje, należałoby w naszej aplikacji zapamiętać indeksy, z jakimi są one eksportowane z biblioteki DLL. Łatwiej jest jednak zapamiętać nazwy niż cyfry, stąd eksportowanie przez indeks jest używane dość rzadko.

Ładowanie bibliotek DLL

Ogólnie rzecz biorąc, wykorzystanie procedur i funkcji zawartych w bibliotekach DLL nie jest czymś nadzwyczajnym. Jest to dość prosta czynność, chociaż być może to moja subiektywna opinia.

Ładowanie bibliotek DLL może być statyczne lub dynamiczne. Te pierwsze jest raczej proste, za to ładowanie dynamiczne może sprawić nieco problemów.

Ładowanie statyczne

Za przykład niech posłuży prosty kod źródłowy z katalogu ../listingi/10/SimpleDLL, znajdujący się na dołączonej do książki płycie CD-ROM.

Ładowanie statyczne polega na pobraniu procedury z biblioteki DLL w momencie uruchomienia aplikacji.

Pamiętaj, że jeśli plik DLL nie istnieje lub nie zawiera żądanej procedury, program nie zostanie uruchomiony.
Utwórz nowy projekt, a następnie dodaj poniższy wiersz w sekcji interface:

 procedure About; stdcall external 'SimpleDLL.dll' name 'About';

Deklaracja powyższej procedury musi mieć specyficzną budowę ? od tej pory podczas wywołania procedury About załadowana zostanie procedura z biblioteki DLL. Nie będziemy teraz wnikać w znaczenie słowa stdcall, zajmiemy się za to słowem external, które spowoduje załadowanie biblioteki DLL. W pierwszym rzędzie należy wpisać w cudzysłowie nazwę biblioteki DLL, a później nazwę procedury (funkcji), którą chcemy importować.

Gdybyśmy importowali procedurę przez indeks, deklaracja procedury wyglądałaby tak:

procedure About; stdcall external 'SimpleDLL.dll' index 1;

Zamiast słowa kluczowego name wystarczy po prostu wpisać index, a następnie cyfrę, jaką opatrzyliśmy ową procedurę w bibliotece DLL.

Użycie procedury znajdującej się w bibliotece wygląda tak:

procedure TMainForm.btnLoadClick(Sender: TObject);
begin
 About;
end;

Nic nie stoi na przeszkodzie, aby zadeklarowana w programie procedura miała inną nazwę niż ta, która jest rzeczywiście ładowana z biblioteki DLL.

Ładowanie dynamiczne

Ładowanie dynamiczne procedury lub funkcji może być trochę trudniejsze, gdyż polega na załadowaniu biblioteki i jej zwolnieniu w określonym momencie. Zaletą ładowania dynamicznego jest większa kontrola nad wykorzystaną biblioteką oraz możliwość gospodarowania pamięcią. Pamięć na potrzeby biblioteki jest przydzielana nie podczas uruchamiania programu, ale w określonym przez nas momencie.

Oto przykład załadowania procedury w sposób dynamiczny:

procedure TMainForm.btnDynamicLoadClick(Sender: TObject);
var
 DLL : THandle;
 About : procedure;
begin
 DLL := LoadLibrary('SimpleDLL.dll'); // załadowanie pliku
 try
  @About := GetProcAddress(DLL, 'About'); // pobranie wskaźnika do procedury
  if @About = nil then raise Exception.Create('Nie można załadować procedury');
  About; // wykonanie procedury
 finally
  FreeLibrary(DLL);
 end;
end;

Przyznasz, że w porównaniu z jednym wierszem kodu w wypadku ładowania statycznego istnieje jednak spora różnica. Pierwszym zaskoczeniem może być taki sposób zadeklarowania zmiennej:

var
 DLL : THandle;
 About : procedure;

Zmienna About jest typu procedure?! Taka kombinacja także jest możliwa ?About jest od tej pory wskazaniem procedury. Kolejnym krokiem jest załadowanie biblioteki DLL za pomocą polecenia LoadLibrary:

DLL := LoadLibrary('SimpleDLL.dll'); // załadowanie pliku

W parametrze owej funkcji należy podać jedynie nazwę biblioteki, która ma zostać załadowana. Jeżeli ładowanie powiedzie się, funkcja zwróci uchwyt do biblioteki DLL.

Następnie konieczne jest pobranie wskaźnika do procedury lub funkcji umieszczonej w bibliotece DLL.

@About := GetProcAddress(DLL, 'About'); // pobranie wskaźnika do procedury

W pierwszym parametrze funkcji GetProcAddress należy podać uchwyt biblioteki DLL, a w drugim ? nazwę procedury lub funkcji. Jeżeli ładowanie nie powiedzie się ? zmienna About będzie miała wartość Nil. Przykład ładowania biblioteki w sposób dynamiczny oraz statyczny, znajduje się w listingu 10.3.

Listing 10.3. Ładowanie biblioteki DLL w sposób statyczny oraz dynamiczny

unit MainFrm;

interface

uses
 Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
 Dialogs, StdCtrls;

type
 TMainForm = class(TForm)
  btnStaticLoad: TButton;
  btnDynamicLoad: TButton;
  procedure btnStaticLoadClick(Sender: TObject);
  procedure btnDynamicLoadClick(Sender: TObject);
 private
  { Private declarations }
 public
  { Public declarations }
 end;

var
 MainForm: TMainForm;

 { ładowanie statyczne }
 procedure About; stdcall external 'SimpleDLL.dll' name 'About';

implementation

{$R *.dfm}

procedure TMainForm.btnStaticLoadClick(Sender: TObject);
begin
 About; // wywołanie procedury
end;

procedure TMainForm.btnDynamicLoadClick(Sender: TObject);
var
 DLL : THandle;
 About : procedure;
begin
 DLL := LoadLibrary('SimpleDLL.dll'); // załadowanie pliku
 try
  @About := GetProcAddress(DLL, 'About'); // pobranie wskaźnika do procedury
  if @About = nil then raise Exception.Create('Nie można załadować procedury');
  About; // wykonanie procedury
 finally
  FreeLibrary(DLL);
 end;
end;

end.

Konwersje wywołania

Jak dotąd mogłeś zauważyć, procedury prezentowane w tej książce opatrzone są klauzulą stdcall. Podczas deklarowania procedury lub funkcji możesz opatrzyć ją jedną z klauzul: register, pascal, cdecl, stdcall, safecall, które określają sposób przekazywania parametrów do stosu.

Domyślną klauzulą jest register, która zapewnia największą efektywność poprzez wysyłanie parametrów do stosu zgodnie z kolejnością deklaracji w procedurze ? od lewej do prawej (tak, jak pascal). Natomiast dyrektywy cdecl, stdcall i safecall powodują wysyłanie parametrów do stosu od strony prawej do lewej. Z kolei wszystkie klauzule z wyjątkiem cdecl powodują zwolnienie parametrów, przez procedurę wykonującą. Dyrektywa cdecl jest użyteczna w przypadku, gdy używane funkcje, znajdujące się w bibliotece DLL, są napisane w C lub C++.

Najbardziej uniwersalną klauzulą jest stdcall, która jest jakby połączeniem dwóch: pascal oraz cdecl. Należy używać dyrektywy stdcall w wypadku, gdy nie jesteśmy pewni, w jakim języku została napisana biblioteka DLL. Spowoduje to możliwie jak najbezpieczniejsze użycie funkcji.

Formularze w bibliotekach DLL

Jak już wspomniałem wcześniej, źródłowy plik biblioteki funkcjonuje na takich samych zasadach, co plik główny *.dpr. Możliwe jest tworzenie formularzy w projekcie biblioteki DLL. Po otwarciu nowego projektu biblioteki DLL z menu File wybierz New/Form. Spowoduje to utworzenie w ramach projektu (biblioteki DLL) nowego formularza. Formularza możemy używać tak samo, jak w zwykłym projekcie Delphi. To, co nas interesuje, to wyeksportowanie go z biblioteki DLL.

Tworzenie formularza

Niech nasz przykładowy formularz w ramach biblioteki DLL będzie oknem O programie?. Okno nie musi posiadać zbyt wiele ?bajerów? ? wystarczy parę pól informacyjnych z notką o autorze itp. Moja propozycja to okno z rysunku 10.2.

10.2.jpg
Rysunek 10.2. Okno O programie

Eksportowanie formularza

W rzeczywistości problemem jest wyeksportowanie formularza z biblioteki DLL tak, aby program był w stanie skorzystać z niego. Jeżeli nie modyfikowałeś kodu, główny plik *.dpr biblioteki powinien wyglądać tak, jak w listingu 10.4.

Listing 10.4. Kod źródłowy biblioteki

library FormDLL;

uses
 SysUtils,
 Classes,
 DLLFrm in 'DLLFrm.pas' {DLLForm};

{$R *.res}

begin
end.

Delphi automatycznie włączył nazwę modułu, z formularzem do listy uses. Wcześniej mówiłem o eksporcie formularza. W rzeczywistości nie musimy eksportować całego formularza, a jedynie funkcję, która spowoduje jego wyświetlenie (listing 10.5).

Listing 10.5. Główny plik biblioteki po modyfikacji

library FormDLL;

uses
 Forms,
 DLLFrm in 'DLLFrm.pas' {DLLForm};

 procedure ShowAboutForm; stdcall;
 begin
  DLLForm := TDLLForm.Create(Application); // utworzenie formularza
  DLLForm.ShowModal; // wyświetlenie
  DLLForm.Free; // zwolnienie
 end;

exports
{ eksport procedury }
 ShowAboutForm name 'ShowAboutForm';

begin
end.

Do wyświetlenia formularza użyjemy procedury ShowAboutForm. Procedura ta ma na celu utworzenie formularza (alokacja pamięci) i jego wyświetlenie. Z takim lub podobnym kodem mogłeś się już spotkać w rozdziale 4.

To właściwie wszystko! Teraz wystarczy w jakimś miejscu programu wykorzystującego ową bibliotekę zadeklarować następującą procedurę:

 procedure About; stdcall external 'FormDLL.dll' name 'ShowAboutForm';

Po wywołaniu procedury About załadowany zostanie formularz z pliku DLL.

Pełny kod źródłowy tego programu możesz znaleźć na płycie CD-ROM w katalogu ../listingi/10/FormDLL.

Przekazywanie rekordów do bibliotek

Za chwilę przedstawię przykład, w którym aplikacja będzie współpracować z biblioteką DLL, przekazując całe rekordy danych. Będzie to nieco praktyczniejsze zaprezentowanie funkcjonalności bibliotek. Mianowicie funkcja zawarta w pliku DLL będzie odpowiadała za odczytanie z pliku mp3 tzw. tagu (ID3v1). Ci, którzy posiadają na swoim dysku pliki mp3, wiedzą, o czym mówię. Program będzie wyglądał tak, jak na rysunku 10.3.

10.3.jpg
Rysunek 10.3. Program w działaniu

Budowa pliku mp3

Aby umożliwić odczyt informacji z pliku mp3, należy znać jego budowę. Ponieważ konstrukcja pliku mp3 jest ogólnie dostępna, zatem wiemy, że zawartość interesującego nas tagu znajduje się w ostatnich 128 bajtach pliku mp3.

Opis budowy pliku mp3 możesz ściągnąć m.in. ze strony http://4programmers.net.

Naszym zadaniem jest odczytanie tych 128 końcowych bajtów, a następnie rozdzielenie ich na fragmenty ? np. tytuł, wykonawcę itp. Rekord, którym posługiwała się będzie nasza aplikacja z plikiem DLL, wygląda tak:

type
{ rekord, który będzie eksportowany do aplikacji }
 TMp3 = packed record
  ID: String[3]; // czy Tag istnieje?
  Title : String[30]; // tytuł
  Artist : String[30]; // wykonawca
  Album : String[30]; // album
  Year : String[4]; // rok wydania
  Comment : String[30]; // komentarz
  Genre : String[30]; // typ ? np. POP, Techno, Jazz itp.
 end;
 PMp3 = ^TMp3;

Odczyt tagu z pliku mp3

Pobranie informacji z pliku mp3 nie powinno być problemem, jeżeli znamy jego budowę oraz jeśli potrafimy wykorzystać dostępne w Delphi mechanizmy. O obsłudze plików była mowa w rozdziale 7. Ja posłużyłem się mechanizmem plików amorficznych (równie dobrze mogłem wykorzystać strumienie), gdyż do prawidłowego funkcjonowania biblioteki nie jest potrzebny żaden moduł ? dzięki temu rozmiar biblioteki jest mniejszy:

procedure LoadTag(const lpFileName : PChar; Tag : PMp3); stdcall;
var
 F : File;
 Buffer : array[1..128] of char;
begin
 AssignFile(F, String(lpFileName));
 try
  Reset(F, 1);
  { przesunięcie pozycji na 128. bajt od końca }
  Seek(F, FileSize(F) ? 128);
  BlockRead(F, Buffer, 128); // odczytanie zawartości bufora

  { do rekordu przypisz informacje odczytane z pliku mp3 }
  with Tag^ do
  begin
   ID := Copy(Buffer, 1, 3);
   Title := Copy(Buffer, 4, 30);
   Artist := Copy(Buffer, 34, 30);
   Album := Copy(Buffer, 64, 30);
   Year := Copy(Buffer, 94, 4);
   Comment := Copy(Buffer, 98, 30);
   Genre := GenreArray[Ord(Buffer[128])];
  end;
  
 finally
  CloseFile(F);
 end;
end;

Powyżej przedstawiłem procedurę zawartą w pliku DLL. W pierwszej kolejności następuje otwarcie pliku i przesunięcie się w odpowiednie jego miejsce. Drugi etap to odczyt końcowych 128 bajtów pliku (BlockRead). Następnie nie pozostaje nic innego, jak rozdzielić dane na informacje dotyczące tytułu, wykonawcy itp. (funkcja Copy). Cały kod źródłowy biblioteki prezentuje listing 10.6.

Listing 10.6. Kod źródłowy biblioteki mp3DLL.dll.

{
 Copyright (c) 2003 by Adam Boduch
}
library mp3DLL;


type
{ rekord, który będzie eksportowany do aplikacji }
 TMp3 = packed record
  ID: String[3]; // czy Tag istnieje?
  Title : String[30]; // tytuł
  Artist : String[30]; // wykonawca
  Album : String[30]; // album
  Year : String[4]; // rok wydania
  Comment : String[30]; // komentarz
  Genre : String[30]; // typ ? np. POP, Techno, Jazz itp.
 end;
 PMp3 = ^TMp3;const
{ oto tablica zawierająca typy utworów }
 GenreArray : array[0..79] of ShortString = (
 ('Blues'), ('Classic Rock'), ('Country'), ('Dance'), ('Disco'),
 ('Funk'), ('Grunge'), ('Hip?Hop'), ('Jazz'), ('Metal'), ('New Age'),
 ('Oldies'), ('Other'), ('Pop'), ('R&B'), ('Rap'), ('Reggae'),
 ('Rock'), ('Techno'), ('Industrial'), ('Alternative'), ('Ska'),
 ('Death Metal'), ('Pranks'), ('Soundtrack'), ('Euro?Techno'), ('Ambient'),
 ('Trip?Hop'), ('Vocal'), ('Jazz+Funk'), ('Fusion'), ('Trance'),
 ('Classical'), ('Instrumental'), ('Acid' ), ('House'), ('Game'),
 ('Sound Clip'), ('Gospel'), ('Noise'), ('AlternRock'), ('Bass'),
 ('Soul'), ('Punk'), ('Space'), ('Meditative'), ('Instrumental Pop'),
 ('Instrumental Rock'), ('Ethnic'), ('Gothic'), ('Darkwave'),
 ('Techno?Industrial'), ('Electronic'), ('Pop?Folk'), ('Eurodance'),
 ('Dream'), ('Southern Rock'), ('Comedy'), ('Cult'), ('Gangsta'),
 ('Top 40'), ('Christian Rap'), ('Pop/Funk'), ('Jungle'), ('Native American'),
 ('Cabaret'), ('New Wave'), ('Psychadelic'), ('Rave'), ('Showtunes'),
 ('Trailer'), ('Lo?Fi'), ('Tribal'), ('Acid Punk'), ('Acid Jazz'),
 ('Polka'), ('Retro'), ('Musical'), ('Rock & Roll'), ('Hard Rock')
 );

procedure LoadTag(const lpFileName : PChar; Tag : PMp3); stdcall;
var
 F : File;
 Buffer : array[1..128] of char;
begin
 AssignFile(F, String(lpFileName));
 try
  Reset(F, 1);
  { przesunięcie pozycji na 128 bajt od końca }
  Seek(F, FileSize(F) ? 128);
  BlockRead(F, Buffer, 128); // odczytanie zawartości bufora

  { do rekordu przypisz informacje odczytane z pliku mp3 }
  with Tag^ do
  begin
   ID := Copy(Buffer, 1, 3);
   Title := Copy(Buffer, 4, 30);
   Artist := Copy(Buffer, 34, 30);
   Album := Copy(Buffer, 64, 30);
   Year := Copy(Buffer, 94, 4);
   Comment := Copy(Buffer, 98, 30);
   Genre := GenreArray[Ord(Buffer[128])];
  end;
  
 finally
  CloseFile(F);
 end;
end;

exports
 LoadTag name 'LoadTag';

begin
end.

Zwróć uwagę na to, że do stworzenia tej biblioteki nie był potrzebny żaden moduł. Ostateczny rozmiar biblioteki to 36 KB.

Demo

Skoro mamy już bibliotekę, która realizuje żądane zadanie, to napisanie programu ją wykorzystującego jest jedynie formalnością.(listing 10.7.).

Listing 10.7. Program korzystający z biblioteki DLL

{
 Copyright (c) 2003 by Adam Boduch
}
unit MainFrm;

interface

uses
 Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
 Dialogs, StdCtrls;

type
 TMainForm = class(TForm)
  GroupBox1: TGroupBox;
  OpenDialog: TOpenDialog;
  lblTitle: TLabel;
  lblArtist: TLabel;
  lblAlbum: TLabel;
  lblYear: TLabel;
  lblComments: TLabel;
  lblGenre: TLabel;
  edtTitle: TEdit;
  edtArtist: TEdit;
  edtAlbum: TEdit;
  edtYear: TEdit;
  edtComments: TEdit;
  edtGenre: TEdit;
  btnLoad: TButton;
  procedure btnLoadClick(Sender: TObject);
 private
  { Private declarations }
 public
  { Public declarations }
 end;

 PMp3 = ^TMp3;
 TMp3 = packed record
  ID: String[3]; // czy Tag istnieje?
  Title : String[30]; // tytuł
  Artist : String[30]; // wykonawca
  Album : String[30]; // album
  Year : String[4]; // rok wydania
  Comment : String[30]; // komentarz
  Genre : String[30]; // typ ? np. POP, Techno, Jazz itp.
 end;

var
 MainForm : TMainForm;

implementation

{$R *.dfm}

procedure LoadTag(const lpFileName : PChar; Tag : PMp3); stdcall external 'mp3DLL.dll' name 'LoadTag'; 

procedure TMainForm.btnLoadClick(Sender: TObject);
var
 Tag : TMp3;
begin
 if OpenDialog.Execute then
 begin
  LoadTag(PChar(OpenDialog.FileName), @Tag); // wywołaj funkcje z biblioteki DLL
  if Tag.ID <> 'TAG' then Exit; // jeżeli tag nie istnieje ? anuluj dalsze działania
  with Tag do
  begin
  { wartości z rekordu przypisz do komponentów }
   edtTitle.Text := Tag.Title;
   edtArtist.Text := Tag.Artist;
   edtAlbum.Text := Tag.Album;
   edtYear.Text := Tag.Year;
   edtComments.Text := Tag.Comment;
   edtGenre.Text := Tag.Genre;
  end;
 end;
end;

end.

Po załadowaniu procedury z biblioteki rekord Tag powinien zawierać informacje dotyczące tagu z pliku mp3. Jeżeli plik mp3 jest pozbawiony tej informacji, to element ID rekordu Tag nie będzie zawierał wartości TAG. Na końcu pozostaje jedynie przedstawienie wartości w komponentach TEdit.

Łańcuchy w bibliotekach DLL

Ten podpunkt jest związany z użyciem łańcuchów w bibliotekach DLL. Ma to związek z komentarzem, który znajduje się w kodzie biblioteki zaraz po utworzeniu jej poprzez Repozytorium.

Twórcy przestrzegają w owym komentarzu przed używaniem w bibliotekach łańcuchów typu String. Taki typ danych nie może znaleźć się w parametrach eksportowanych procedur; nie może też występować jako zwracany przezeń element. Zamiast tego należy używać łańcuchów typu PChar lub ShortString.

Używanie długich łańcuchów nie jest wykluczone, lecz zarówno na liście uses w bibliotece, jak i w aplikacji musi się znaleźć moduł ShareMem. Uwaga! Musi on się znaleźć na pierwszym miejscu spośród wszystkich modułów na liście uses:

uses
 ShareMem, Windows, Classes; // itd....

Zasoby w bibliotece DLL

Dzięki bibliotekom DLL można w dość prosty sposób stworzyć aplikację z wielojęzycznym interfejsem. Wszystko dzięki zasobom, o których mowa była w poprzednim rozdziale. Tworzenie zasobów nie powinno już dla Ciebie stanowić problemu. Włączenie ich do biblioteki DLL wygląda identycznie, jak w przypadku zwykłego projektu:

{$R ZASOBY.RES}

Od tego momentu cały plik ZASOBY.RES zostanie włączony do projektu.

W poprzednim rozdziale podawałem przykład, w jaki sposób można odczytać zasoby umieszczone w aplikacji. W przypadku bibliotek DLL ładowanie jest podobne.

Przygotowanie zasobów

W moim przykładzie umieszczę w zasobach biblioteki DLL łańcuchy tekstowe. Zasób w postaci pliku *.rc zaprezentowany został w listingu 10.8.

Listing 10.8. Treść skryptu zasobów
<tt>STRINGTABLE
BEGIN
101, "Cześć"
102, "Hello"
END</tt>

Po skompilowaniu tego pliku w katalogu z programem powinien znajdować się plik TEKST.RES.

Kod biblioteki jest krótki:

library ResDLL;


{$R TEKST.res}

begin
end.

W kodzie znajduje się jedynie dyrektywa powodująca włączenie zasobów do programu.

Ładowanie zasobów z biblioteki DLL

W poprzednim rozdziale zaprezentowałem Ci, drogi Czytelniku, funkcję LoadString, która umożliwiała pobranie tekstu z zasobów. Użycie tej procedury w tym momencie jest bardzo podobne, tyle że pierwszy parametr musi być wskazaniem biblioteki DLL. Oto kod:

procedure TMainForm.FormCreate(Sender: TObject);
var
 DLL : THandle;
 Buffer : array[0..255] of char; // bufor przechowujący tekst
begin
 DLL := LoadLibrary('ResDLL.dll');
 try
 { załadowanie tekstu }
  LoadString(DLL, 101, Buffer, SizeOf(Buffer));
  lblLabel1.Caption := Buffer;

  LoadString(DLL, 102, Buffer, SizeOf(Buffer));
  lblLabel2.Caption := Buffer;
 finally
  FreeLibrary(DLL);
 end;
end;

Funkcja LoadLibrary zwraca uchwyt do załadowanej biblioteki (THandle). Ten uchwyt jest następnie wykorzystywany podczas ładowania tekstu.

Na dołączonej do książki płycie CD-ROM znajdują się inne przykłady wykorzystania zasobów w bibliotekach DLL. W katalogu ../listingi/10/ResDLL umieszczony jest przykład prezentujący ładowanie tekstu oraz bitmap ? wszystkie te procesy działają w wątku.

Kolejny przykład (../listingi/10/MusicDLL) należałoby umieścić w trzech działach niniejszej książki. Prezentuje on możliwość odtwarzania dźwięków przy wykorzystaniu mechanizmów WinAPI (będzie o tym mowa w kolejnym rozdziale). Wszystkie funkcje są jednak umieszczone w bibliotece DLL.

Wreszcie ostatni przykład z katalogu ../listingi/10/DLL & Image prezentuje współdziałanie biblioteki oraz aplikacji w zakresie operowania grafiką.

Procedura inicjująco-kończąca

Korzystając z modułu, możemy w nim umieścić sekcje initialization oraz finalization, w których kod będzie wykonywany w momencie przyłączenia modułu do pamięci lub jego odłączenia (zaprzestania korzystania). W kodzie biblioteki DLL nie możemy stosować tych sekcji, ale dysponujemy czymś w rodzaju ich odpowiedników ? instrukcją inicjująco-kończącą.

Blok begin biblioteki DLL

Dotąd podczas omawiania bibliotek DLL nie umieszczałem instrukcji w bloku begin i end. Kod znajdujący się w tym bloku zostanie uruchomiony na samym początku ?w czasie, gdy biblioteka będzie ładowana do pamięci.

library DLL;

uses
 Windows;

{ jakieś procedury }

begin
 MessageBox(0, 'Witaj! Właśnie korzystasz z mojej biblioteki!', ':?)', MB_OK);
end.

Po załadowaniu biblioteki za pomocą LoadLibrary najpierw na ekranie zostanie wyświetlony tekst w okienku.

DLLProc

Poprzedni przykład pokazywał, jak przechwytywać moment ładowania biblioteki do pamięci, lecz co w przypadku jej zwalniania? W bloku begin..end do ukrytej zmiennej DLLProc możemy przypisać procedurę inicjująco-kończącą, dzięki której będziemy mogli przechwycić zakończenie korzystania z biblioteki (tabela 10.1).

NazwaOpis
DLL_PROCESS_ATTACHZaładowanie biblioteki przez program ją wykorzystujący
DLL_PROCESS_DETACHZwalnianie biblioteki przez program ją wykorzystujący
DLL_THREAD_ATTACHProces korzystający z danej biblioteki uruchomił wątek
DLL_THREAD_DETACHProces korzystający z danej biblioteki zakończył wątek

Aby przechwycić zwalnianie biblioteki lub wątku, należy utworzyć pewną procedurę ? nazwijmy ją DLL_Proc.

procedure DLL_Proc(Reason : Integer);
begin

end;

Procedura musi mieć ściśle określoną budowę ? w tym wypadku istotny jest parametr Reason. Oto, jak powinna wyglądać całość:

library DLLPro;


 procedure DLL_Proc(Reason : Integer);
 begin

 end;

begin
 DLLProc := @DLL_Proc;
end.

Teraz, stosując instrukcję case w procedurze DLL_Proc, możesz wpisać kod, który będzie wykonywany zależnie od zdarzenia.

Uważaj, aby nie zapisać projektu biblioteki DLL pod nazwą DLLProc, czyli taką samą, jak nazwa zmiennej.
Zauważ, że w bloku begin do przypisania wartości do DLLProc użyłem znaku @. Wszystko dlatego, ze DLLProc jest zmienną typu Pointer.

Kod biblioteki

Załóżmy, że chcemy, aby biblioteka przechwytywała moment załadowania jej do pamięci, jej zwalniania, a także moment uruchamiania wątku przez program wykorzystujący ów plik DLL. Kod biblioteki mógłby wyglądać tak, jak na listingu 10.9.

Listing 10.9. Kod biblioteki wykorzystującej procedurę inicjująco-kończącą

library DLLPro;

uses Windows;

 procedure DLL_Proc(Reason : Integer);
 begin
  case Reason of
   DLL_PROCESS_DETACH: MessageBox(0, 'Zwalnianie biblioteki...', '', MB_OK);
   DLL_THREAD_ATTACH: MessageBox(0, 'Tworzenie wątku...', '', MB_OK);
   DLL_THREAD_DETACH: MessageBox(0, 'Zamknięcie wątku...', '', MB_OK);
  end;
 end;

begin
 DLLProc := @DLL_Proc;
 MessageBox(0, 'Ładowanie biblioteki...', '', MB_OK);
end.

Od tego momentu, w zależności od zaistniałego zdarzenia, wyświetlony zostanie komunikat informacyjny.
Zwróć uwagę, że w procedurze DLL_Proc nie użyłem DLL_PROCESS_ATTACH. Ta stała znajduje się w Delphi jedynie z powodów zachowania kompatybilności z poprzednimi wersjami. W rzeczywistości nie jest wykorzystywana, a kod, który ma zostać wykonany na starcie (po załadowaniu biblioteki), powinien zostać umieszczony w bloku begin..end.

Program wykorzystujący bibliotekę

Wykorzystanie biblioteki, która korzysta z procedury inicjująco-kończącej, nie jest niczym nadzwyczajnym. Nie potrzeba żadnych specjalnych instrukcji ? załadowanie i zwolnienie biblioteki może wyglądać np. tak:

var
 DLL : THandle;

procedure TMainForm.FormCreate(Sender: TObject);
begin
 DLL := LoadLibrary('DLLPro.dll'); // załaduj bibliotekę
end;

procedure TMainForm.Button1Click(Sender: TObject);
begin
 FreeLibrary(DLL); // zwolnij zasoby
 Application.Terminate;
end;

Dobrze, ale co z wątkami? Na płycie CD-ROM umieściłem bardziej rozbudowany przykład działania procedury inicjująco-kończącej. Znajduje się on w katalogu ../listingi/10/Entry Proc. Program wykorzystujący bibliotekę DLL może uruchomić wątek, co spowoduje przechwycenie tego faktu przez naszą bibliotekę. Wysyła ona do naszej aplikacji odpowiedni komunikat (przy okazji możemy sobie utrwalić wiedzę dotyczącą komunikatów).

Wykorzystanie procedury inicjująco-kończącej jest dobrym sposobem na tworzenie bibliotek DLL typu shareware . W kodzie begin można umieścić kod (komunikat informacyjny), który może informować programistę o tym, że korzysta z niepełnej funkcjonalności biblioteki i należy za nią zapłacić.

Podsumowanie

Jeżeli poznasz już zasady projektowania bibliotek DLL, okażę się, że nie jest to takie trudne. Tworzenie bibliotek DLL jest kolejnym krokiem do projektowania bardziej zaawansowanych programów, w których podział okazuje się bardziej ?ekonomiczny?.

Załączniki:

de25kp.jpg Więcej informacji

Delphi 2005. Kompendium programisty
Adam Boduch
Format: B5, stron: 1048
oprawa twarda
Zawiera CD-ROM
[[Delphi/Kompendium|Spis treści]]

[[Delphi/Kompendium/Prawa autorskie|©]] Helion 2003. Autor: Adam Boduch. Zabrania się rozpowszechniania tego tekstu bez zgody autora.

10 komentarzy

Świetny tekst. Jak widać ponadczasowy :) hihi.

W lini DLL_Proc:=@DLL_Proc;
Kompilator wskazuje błąd:
[Pascal Error] AppWilbo.dpr(71): E2035 Not enough actual parameters
Gdzie tkwi problem?

A przepraszam błąd naprawiłem chodziło o USES gdzie nie dałem Forms :)

super artykuł jedynie mam jeden problem. w wyrażeniu : DLLForm := TDLLForm.Create(Application); // utworzenie formularza pisze mi że jest błąd : [Error] Projectdll1.dpr(11): Undeclared identifier: 'Application' co mam zrobić??

Mimo wszystko super artykuł. Ide pisać kolejnego DLL'a :D

Mam tylko jedno pytanie jak w DLL'u zapisać ikony (domyślam się, że przez plik *.RES ale jak)?

cppbuilder: tak jest taka mozliwosc

Czy jest możliwość ładowania biblioteki DLL do programu przez OpenDialog?

Czy jest możliwość ładowania biblioteki DLL do programu przez OpenDialog?

Taki maly blad tu jest:

Domyślną klauzulą jest register, która zapewnia największą efektywność poprzez wysyłanie parametrów do stosu zgodnie z kolejnością deklaracji w procedurze ? od lewej do prawej (tak, jak pascal).

Register jak sama nazwa mowi przekazuje to co sie da w rejestrach i dlatego jest to najefektywniejsze (dlatego jest domyslne w delphi, choc wielkiej roznicy to nie zrobi).