In

Adam Boduch

in - słowo kluczowe oraz operator języka Delphi

Słowo kluczowe używane jest w połączeniu ze słowem kluczowym Uses. Dzięki niemu możesz określić dokładną ścieżkę lokalizacji modułu:

uses MyUnit in '../my/unit/MyUnit.pas';

Możesz wykorzystać taką konstrukcję jeżeli plik źródłowy z modułem jest w innym katalogu, niż pozostałe pliki źródłowe projektu. Identyczne zastosowanie tego operatora, znajdziemy w pakietach:

contains
  MyUnit in '../MyUnit.pas';

In jest także operatorem, sprawdzającym, czy dany element należy do zbioru:

const 
  Samogloski = ['a','o','u','i','e','y'];
var 
  C : Char;
begin
//..
  if C in Samogloski then // C nalezy do zbioru Samogloski
    ShowMessage(C + ' to samogłoska');
end;

Zobacz też:

0 komentarzy