Zegar analogowy

PiXel

Poniższy kod rysuje na wybranym Canvasie prosty, analogowy zegarek.

Najpierw w sekcji type wklejamy następujący typ danych:

TClockOptions = packed record
  HourWidth: Integer;
  HourColor: TColor;
  HourStyle: TPenStyle;
  MinuteWidth: Integer;
  MinuteColor: TColor;
  MinuteStyle: TPenStyle;
  SecondWidth: Integer;
  SecondColor: TColor;
  SecondStyle: TPenStyle;
 end;

Procedura rysująca wskazówki, oraz druga, rysująca reszte zegara:

procedure DrawAnalogClock(T: TDateTime; Canvas: TCanvas; R, Left, Top: Integer; Options: TClockOptions);
var
 h, m, s, x, y: Integer;
begin
 h := StrToInt(FormatDateTime('h', T));
 m := StrToInt(FormatDateTime('n', T));
 s := StrToInt(FormatDateTime('s', T));
 Canvas.MoveTo(Left + R, Top + R);
 x := Round(cos(PI * (30 * h + (m / 2) - 90) / 180) * (R - (R / 100 * 30)) + Left + R);
 y := Round(sin(PI * (30 * h + (m / 2) - 90) / 180) * (R - (R / 100 * 30)) + Top + R);
 Canvas.Pen.Width := Options.HourWidth;
 Canvas.Pen.Color := Options.HourColor;
 Canvas.Pen.Style := Options.HourStyle;
 Canvas.LineTo(x, y);
 Canvas.MoveTo(Left + R, Top + R);
 x := Round(cos(PI * (6 * m - 90) / 180) * (R - (R / 100 * 10)) + Left + R);
 y := Round(sin(PI * (6 * m - 90) / 180) * (R - (R / 100 * 10)) + Top + R);
 Canvas.Pen.Width := Options.MinuteWidth;
 Canvas.Pen.Color := Options.MinuteColor;
 Canvas.Pen.Style := Options.MinuteStyle;
 Canvas.LineTo(x, y);
 Canvas.MoveTo(Left + R, Top + R);
 x := Round(cos(PI * (6 * s - 90) / 180) * (R - (R / 100 * 10)) + Left + R);
 y := Round(sin(PI * (6 * s - 90) / 180) * (R - (R / 100 * 10)) + Top + R);
 Canvas.Pen.Width := Options.SecondWidth;
 Canvas.Pen.Color := Options.SecondColor;
 Canvas.Pen.Style := Options.SecondStyle;
 Canvas.LineTo(x, y);
end;

procedure DrawClockShield(Canvas: TCanvas; R, Left, Top, Width: Integer; Color: TColor);
var
 x1, y1, x2, y2, i: Integer;
begin
 Canvas.Pen.Width := Width;
 Canvas.Pen.Color := Color;
 i := 0;
 while i < 360 do begin
  x1 := Round(cos(PI * i / 180) * R + Left + R);
  y1 := Round(sin(PI * i / 180) * R + Top + R);
  x2 := Round(cos(PI * i / 180) * (R - (R / 100 * 7)) + Left + R);
  y2 := Round(sin(PI * i / 180) * (R - (R / 100 * 7)) + Top + R);
  Canvas.MoveTo(x1, y1);
  Canvas.LineTo(x2, y2);
  i := i + 30;
 end;
end;

Omówie parametry

Procedura DrawAnalogClock:
T - wybrany przez nas czas (aktualny czas możemy pobrac poprzez funkcje Time)
Canvas - płótno na którym będziemy rysowac
R - promień naszego zegara
Left - pozycja x na canvasie
Top - pozycja y na canvasie
Options - Opcje naszego zegara (takie jak grubośc wskazówek, ich kolor, styl)

Procedura DrawClockShield:
Canvas - płótno na którym będziemy rysowac
R - promień naszego zegara
Left - pozycja x na canvasie
Top - pozycja y na canvasie
Width - grubośc kresek wyznaczających godziny
Color - kolor :]

Przykład użycia:

Na formę dajemy Timera i wpisujemy w zdarzeniu onTimer taki kod:

var
 Options: TClockOptions; // Deklarujemy zmienną z opcjami zegara
begin
 Repaint; // Czyścimy canvas formy
 Options.HourWidth := 2; 
 Options.HourColor := clBlack;
 Options.HourStyle := psSolid; 
 Options.SecondWidth := 1; 
 Options.SecondColor := clRed;
 Options.SecondStyle := psSolid; 
 Options.MinuteWidth := 2;
 Options.MinuteColor := clBlack;
 Options.MinuteStyle := psSolid;
 DrawClockShield(Canvas, 100, 20, 20, 4, clBlack);
 // Rysujemy tarczę zegarową na płótnie formy kolorem czarnym i grubości 4 pikseli. Promień 100 pikseli, pozycja x i y 20 pikseli.

 DrawAnalogClock(Time, Canvas, 100, 20, 20, Options); 
 // Rysujemy zegar z aktualnym czasem na płótnie formy. Promień 100 pikseli, pozycja x i y 20 pikseli.

 Caption := FormatDateTime('h:nn:ss', Time); // Wyświetlenie czasu w tytule formy

end;

7 komentarzy

Komentarze mile widziane

bardzo fajny program tylko trochę za trudny dla osób które poruszają się po delphi mniej swobodnie... i nie za pewnie...

Sory, namieszałem :(

Powinno by na odwrot:

cos(alfa) = x/r
sin (alfa = y/r

i

t = r sin (alfa)
x = r
cos (alfa)

Mam pytanie czy posiada ktoś strukturę do programu ze stoperem analogowym?
Muszę zrobić na zaliczenie, a nie mogę dojść końca z tym programem :/
Jak zrobić żeby stoper zaczynał liczenie od zera, bo tego nie kojarzę

a jak zrobić, żeby nam się to robiło na obiekcie Image , a nie na formie??

Po wprowadzeniu prostej modyfikacji w kodzie rysującym wskazówkę godzinową, tzn. linijki:

x := Round(cos(PI (30 h - 90) / 180) (R - (R / 100 30)) + Left + R);
y := Round(sin(PI (30 h - 90) / 180) (R - (R / 100 30)) + Top + R);

uzupełniamy do postaci:

x := Round(cos(PI (30 h + (m / 2) - 90) / 180) (R - (R / 100 30)) + Left + R);
y := Round(sin(PI (30 h + (m / 2) - 90) / 180) (R - (R / 100 30)) + Top + R);

otrzymujemy w efekcie prawidłowe wychylanie się wskazówki godzinowej, w zależności do tego, która "część" godziny jest aktualnie. W nowej wersji wskazówka godzinowa "spaceruje" pomiędzy poprzednią, a następną godziną. Zaś w oryginale - przeskakuje, gdy jest pełna godzina, na nową wartość (np. pomiędzy 9, a 10), gdzie pozostaje nieruchomo przez całą godzinę.

Dzięki tej drobnej zmianie zegar ów pracuje bardziej, jak realistyczny.

Ad zuza86

W kodzie wykorzystany jest "aparat matematyczny" na poziomie szkoły średniej :)
Każdy punkt w układzie współrzęnych x-y możemy przedstawić za pomocą modułu (odległości od punktu 0,0) i kąta między:
odcinkiem łączącym dany punkt x,y z punktem 0,0
a
osią x

Narysuj sobie na kartce układ współrzędnych x-y i zaznacz jakiś punkt (najlepiej w 1szej ćwiartce układu). Połącz odcinkiem ten punkt z punktem 0,0.
zaznacz kąt alfa między osią x a odcinkiem.
teraz widać, że:

sin (alfa) = x/r
cos (alfa = y/r

r - długosc odcinka.

Zatem x = r sin (alfa)
y = r
cos (alfa)

dla tego w równaniach na x i y pojawiają się sinus i cosinus :)