Uchwyt na podstawie nazwy pliku exe programu

olesio

Czasami widziałem na forum pytania, jak pobrać PID albo HWND aplikacji na podstawie nazwy plku wykonywalnego.
Poniżej prezentuje moduł, który to robi. Wystarczy poniższy kod zapisać do pliku get_hwnd_from_exename. pas i
dodać go do sekcji uses i wywołać funkcję ExeProcessToHWnd jako parametr podając .exe programu, na przykład:

var
 Opera_H : HWND;
begin
 Opera_H := ExeProcessToHWnd('opera.exe');
 ShowMessage(IntToStr(Opera_H));
// ...
end;

Poniższy kod napisałem na podstawie kodów znalezionych w google. Bardzo ważne jest aby zmienne PidNum oraz
AHandle były globalnymi czyli poza kodem samej funkcji zwracającej HWND. Inaczej funkcja zwróci błędne wartości.

Oto pełen kod modułu, który można również pobrać w postaci skompresowanej: get_hwnd_from_exename.zip

unit get_hwnd_from_exename;

interface

uses
 Windows, SysUtils, TlHelp32;

function ExeProcessToHWnd(ProcessName : string) : HWND;

implementation

var
 PidNum : DWORD;
 AHandle : HWND;

function ExeProcessToHWnd(ProcessName : string) : HWND;
 function EnumProcess(hHwnd : HWND; lParam : integer) : boolean; stdcall;
 var
  pPid : DWORD;
 begin
  Result := (hHwnd <> 0);
  if Result = True then
  begin
   GetWindowThreadProcessId(hHwnd, pPid);
   if pPid = PidNum then
   begin
    if (GetWindowLong(hHWND, GWL_HWNDPARENT) = 0)
     and (IsWindowVisible(hHWND) or IsIconic(hHWND)) then
    begin
     AHandle := hHWND;
    end;
   end;
  end;
  Result := True;
 end;

 function ProcessIDFromAppname32(AppName : string) : DWORD;
 var
  SnapShot : THandle;
  processEntry : TProcessEntry32;
 begin
  Result := 0;
  AppName := AnsiUpperCase(AppName);
  SnapShot := CreateToolhelp32SnapShot(TH32CS_SNAPPROCESS, 0);
  if SnapShot <> 0 then
  try
   ProcessEntry.dwSize := SizeOf(ProcessEntry);
   if Process32First(SnapShot, ProcessEntry) then
    repeat
     if Pos(AppName, AnsiUpperCase(ExtractFilename
      (StrPas(processEntry.szExeFile)))) > 0 then
     begin
      Result := ProcessEntry.th32ProcessID;
      Break;
     end;
    until not Process32Next(SnapShot, ProcessEntry);
  finally
   CloseHandle(SnapShot);
  end;
 end;

begin
 PidNum := ProcessIDFromAppname32(ProcessName);
 EnumWindows(@EnumProcess, 0);
 Result := AHandle;
end;

end.

0 komentarzy