Sprawdzenie aktualnego skina [WinXP] ;)

mitring

Przy pisaniu mojej pracy dyplomowej chcialem, aby program sprawdzil z jakim systemem operacyjnym ma do czynienia i jak jest to XP to musi sprawdzic jaki skin jest aktywny ;P

unit Main;

interface

uses
 Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
 Dialogs, StdCtrls, Buttons, ComObj, ComCtrls, jpeg, ExtCtrls;

type
 TForm1 = class(TForm)
  SpeedButton1: TSpeedButton;
  Label1: TLabel;
  TrackBar1: TTrackBar;
  Label2: TLabel;
  Image1: TImage;
  procedure SpeedButton1Click(Sender: TObject);
  procedure TrackBar1Change(Sender: TObject);
  procedure FormCreate(Sender: TObject);
 private
  function GetXPTheme(): string;
 public
  { Public declarations }
 end;

var
 Form1: TForm1;

 IsThemeActive   : function: BOOL cdecl stdcall;
 GetCurrentThemeName: function(pszThemeFileName: PWideChar;
                cchMaxNameChars: Integer;
                pszColorBuff: PWideChar;
                cchMaxColorChars: Integer;
                pszSizeBuff: PWideChar;
                cchMaxSizeChars: Integer): THandle cdecl stdcall;

implementation

{$R *.dfm}
{$R WindowsXP.res}

{ Sprawdzenie skina i wyprowadzenie nazwy }
function TForm1.GetXPTheme: string;
var
 Theme : THandle;
 FileName, ColorScheme, SizeName: WideString;
begin
 Theme := 0;
 Result := 'xpNone';
 try
  Theme := LoadLibrary('uxTheme.dll');

  if Theme > 0 then begin
   IsThemeActive := GetProcAddress(Theme, 'IsThemeActive');

   if Assigned(IsThemeActive) then
    if IsThemeActive then begin
     GetCurrentThemeName := GetProcAddress(Theme, 'GetCurrentThemeName');
     if Assigned(GetCurrentThemeName) then begin
      SetLength(FileName  , 255);
      SetLength(ColorScheme, 255);
      SetLength(SizeName  , 255);
      OleCheck(GetCurrentThemeName(PWideChar(FileName), 255, PWideChar(ColorScheme), 255, PWideChar(SizeName), 255));
      if (PWideChar(ColorScheme) = 'NormalColor') then
       Result := 'xpBlue'
      else if (PWideChar(ColorScheme) = 'HomeStead') then
       Result := 'xpOlive'
      else if (PWideChar(ColorScheme) = 'Metallic') then
       Result := 'xpSilver'
      else
       Result := 'xpNone';
     end;
    end;
  end;
 finally
  if Theme <> 0 then FreeLibrary(Theme);
 end;
end;

procedure TForm1.SpeedButton1Click(Sender: TObject);
begin
 Label1.Caption := GetXPTheme; // wyswietla nazwe Skina np. xpBlue
end;

procedure TForm1.TrackBar1Change(Sender: TObject);
begin
 Form1.AlphaBlendValue := TrackBar1.Position;
 Caption        := ':: CheckSkin :: Blend: ' + IntToStr(TrackBar1.Position);
end;

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
begin
 Form1.AlphaBlend   := True;
 Form1.AlphaBlendValue := TrackBar1.Position;
 Caption        := ':: CheckSkin :: Blend: ' + IntToStr(TrackBar1.Position);
end;

end.

Mam nadzieje, ze komus moze sie to przyda ;)

Zrodelko ;) jak nie dziala link na 4P to z innego serwera ;)
Przykladzik

4 komentarzy

No nie do końca ;P, bo co jeśli doinstaluje dodatkowy schemat? Mogę dać tylko 5 :)

Bralem pod uwage tylko dostepne domyslnie schemaciki ;)

hmm a nie wie ktoś, jak wybierać style z poziomu aplikacji?? I chodzi mi zwłaszcza o te niemicrosoftowe

co za problem :). mozna ten kawalek:

    if (PWideChar(ColorScheme) = 'NormalColor') then

(...)
Result := 'xpNone';

zastapic tym:

    if (PWideChar(ColorScheme) = 'NormalColor') then

(...)
Result := PWideChar(ColorScheme);

a nawet sprawdzic jak sie zwie xpNone i tez jako warunek dodac, ale mi sie nie chce, bo szukam czegos innego :P