Sposób na nowe okno w WebBrowser

vecco

Sposób na nowe okno w WebBrowser

Witajcie :)
Tworzysz własnego browsera opartego na wb? Zapewne nie wiesz jak ugryźć problem z otwieraniem stron w nowym oknie.
Pragnę przedstawić kod, dzięki któremu sposób wyświetlania stron w nowych oknach będzie podobny do tego z IE ^^...
Każde nowe okno = nowa aplikacja.
Najczęstszym rozwiązaniem tegoż problemu jest kod:

var
 NewWindow: TForm1;
begin
 NewWindow := TForm1.Create(self);
 NewWindow.Show;
 ppDisp := NewWindow.Webbrowser1.DefaultDispatch; //Application

Chyba każdy zauważył, że formy są zależne od formy głównej na każdym kroku. Kiepsko...
Wpadłem na pomysł, aby nie tworzyć nowego okna, lecz otworzyć nową aplikację wraz z parametrem, w którym przekaże adres URL.
Cały kod (zainteresowani dostosują go do swojego programu):

unit Unit1;

interface

uses
 Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
 Dialogs,OleCtrls, SHDocVw, MSHTML, ActiveX, StdCtrls, ShellAPI;

type
TObjectProcedure = procedure of object;
 TEventObject = class(TInterfacedObject, IDispatch)
private
  FOnEvent: TObjectProcedure;
protected
  function GetTypeInfoCount(out Count: Integer): HResult; stdcall;
  function GetTypeInfo(Index, LocaleID: Integer; out TypeInfo): HResult; stdcall;
  function GetIDsOfNames(const IID: TGUID; Names: Pointer; NameCount, LocaleID: Integer; DispIDs: Pointer): HResult; stdcall;
  function Invoke(DispID: Integer; const IID: TGUID; LocaleID: Integer; Flags: Word; var Params; VarResult, ExcepInfo, ArgErr: Pointer): HResult; stdcall;
public
  constructor Create(const OnEvent: TObjectProcedure) ;
  property OnEvent: TObjectProcedure read FOnEvent write FOnEvent;
  end;

type
 TForm1 = class(TForm)
  Button1: TButton;
  WebBrowser1: TWebBrowser;
  procedure WebBrowser1NewWindow2(Sender: TObject; var ppDisp: IDispatch;
   var Cancel: WordBool);
  procedure FormCreate(Sender: TObject);
  procedure Button1Click(Sender: TObject);
  procedure WebBrowser1DocumentComplete(Sender: TObject;
   const pDisp: IDispatch; var URL: OleVariant);
 private
  { Private declarations }
 public
  procedure OnMouseOver;
 end;

var
 Form1: TForm1;
 adr : string;
 htmlDoc : IHTMLDocument2;

implementation

{$R *.dfm}
constructor TEventObject.Create(const OnEvent: TObjectProcedure) ;
begin
  inherited Create;
  FOnEvent := OnEvent;
end;

function TEventObject.GetIDsOfNames(const IID: TGUID; Names: Pointer; NameCount, LocaleID: Integer; DispIDs: Pointer): HResult;
begin
  Result := E_NOTIMPL;
end;

function TEventObject.GetTypeInfo(Index, LocaleID: Integer; out TypeInfo): HResult;
begin
  Result := E_NOTIMPL;
end;

function TEventObject.GetTypeInfoCount(out Count: Integer): HResult;
begin
  Result := E_NOTIMPL;
end;

function TEventObject.Invoke(DispID: Integer; const IID: TGUID; LocaleID: Integer; Flags: Word; var Params; VarResult, ExcepInfo, ArgErr: Pointer): HResult;
begin
  if (DispID = DISPID_VALUE) then
  begin
   if Assigned(FOnEvent) then FOnEvent;
   Result := S_OK;
  end
  else Result := E_NOTIMPL;
end;
procedure TForm1.OnMouseOver;
var
  element : IHTMLElement;
begin
  if htmlDoc = nil then Exit;
  element := htmlDoc.parentWindow.event.srcElement;
  if LowerCase(element.tagName) = 'a' then
  adr := element.getAttribute('href',0);
end;

procedure TForm1.WebBrowser1NewWindow2(Sender: TObject;
 var ppDisp: IDispatch; var Cancel: WordBool);

begin
 ppDisp := Webbrowser1.Application;
 ShellExecute(handle,'open',pchar(Application.Exename),pchar(adr),nil,sw_show);
end;

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
begin
if paramCount > 0 then
 webbrowser1.navigate(paramStr(1));
end;

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
 webbrowser1.Navigate('http://google.pl');
end;

procedure TForm1.WebBrowser1DocumentComplete(Sender: TObject;
 const pDisp: IDispatch; var URL: OleVariant);
begin
 if Assigned(WebBrowser1.Document) then
  begin
   htmlDoc := WebBrowser1.Document as IHTMLDocument2;
   htmlDoc.onmouseover := (TEventObject.Create(OnMouseOver) as IDispatch) ;
  end;
end;

end.

Pozdrawiam,
Vecco :)

0 komentarzy