Rysowanie

jarekow2

Na formie muszą znajdować się 3 komponenty image i jeden timer.
Ustaw właściwość Timer.Enabled na False, a Interval na 10,
Image2.Visible i Image3.Visible na False;

Komponent image, na którym rysujemy nie może być pusty.
Całość wygląda tak:

unit Unit1;

interface

uses
 Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs,
 ExtCtrls, StdCtrls;

type
 TForm1 = class(TForm)
  Image1: TImage;
  Image2: TImage;
  Image3: TImage;
  Timer1: TTimer;
  procedure Image1MouseDown(Sender: TObject; Button: TMouseButton;
   Shift: TShiftState; X, Y: Integer);
  procedure Image1MouseMove(Sender: TObject; Shift: TShiftState; X,
   Y: Integer);
  procedure Timer1Timer(Sender: TObject);
  procedure Image1MouseUp(Sender: TObject; Button: TMouseButton;
   Shift: TShiftState; X, Y: Integer);
 private
  { Private declarations }
 public
  { Public declarations }
 end;

var
 Form1: TForm1;
 X1,Y1,X2,Y2:Integer;
 RysujImage : Boolean;

implementation

{$R *.DFM}

procedure TForm1.Image1MouseDown(Sender: TObject; Button: TMouseButton;
 Shift: TShiftState; X, Y: Integer);
begin
X1:=X;
Y1:=Y;
RysujImage:=True;
Image2.Picture:=Image1.Picture;
Image3.Picture:=Image1.Picture;
Timer1.Enabled:=True;
end;

procedure TForm1.Image1MouseMove(Sender: TObject; Shift: TShiftState; X,
 Y: Integer);
begin
x2:=x;
y2:=y;
end;

procedure TForm1.Timer1Timer(Sender: TObject);
var
 x3,y3 : integer;
 P,PP : PByteArray;
begin
if RysujImage=True then // jeżeli przycisk jest wciśnięty (RysujImage=True).
begin
// tu musimy wczytać do image3 (tego, na którym rysujemy) rysunek z image2 (obraz przed rozpoczęciem rysowania).
Image3.Picture:=Image2.Picture;
// Ustawiamy kolor linii
Image3.Canvas.Pen.Color:=255;
// Styl wypełnienia
Image3.Canvas.Brush.Style:=bsClear;
// Rysowanie Okręgu
Image3.Canvas.Ellipse(x1,y1,x2,y2);

Image1.Picture.BitMap.PixelFormat:=pf24Bit;
Image3.Picture.BitMap.PixelFormat:=pf24Bit;
  for y3:=1 to Image1.Height-1 do
   begin
    // zeskanowanie poziomej linii piksli bitmapy z image1
    P:=Image1.Picture.Bitmap.ScanLine[y3];
    // zeskanowanie poziomej linii piksli bitmapy z image3
    PP:=Image3.Picture.Bitmap.ScanLine[y3];
    x3:=0;
    repeat
     P[x3]:=PP[x3];
     P[x3+1]:=PP[x3+1];
     P[x3+2]:=PP[x3+2];
     x3:=x3+3;
    until x3>(Image1.Width-1)*3;
    // tutaj mnoży się przez 3 dla 24 bitów, a przez 4 dla 32 bitów
   end;
 Image1.Invalidate;
end;
end;

procedure TForm1.Image1MouseUp(Sender: TObject; Button: TMouseButton;
 Shift: TShiftState; X, Y: Integer);
begin
RysujImage:=False;
Timer1.Enabled:=False;
end;

end.

3 komentarzy

to nie działa to "malowanie" bo wyskakuje błąd jak kce siem cos namalować "Scan Line index of range."

Przepraszam, nie napisałem, że komponent nie może być pusty (musi być tam jakaś bitmapa).

Już to poprawiłem.

Nie tylko nie może być pusty. Rozmiar Image1 musi byc takiej samej lub mniejszej wielkości niż sama bitmapa.
Można łatwo obejść, zamiast Image1.Height uzyc Image1.Picture.Bitmap.Height. Analogicznie, Image1.Picture.Bitmap.Canvas itd.
Pozdrawiam