Prosty kalkulator

Dryobates

Od razu ostrzegam, że pisałem ten kalkulator jedynie kilka godzin i jest naprawdę skromny. Powinien jedynie stanowić punkt wyjścia dla waszych projektów. Do napisania go skłoniły mnie ostatnio pojawiajace się na forum posty o tematyce pobliskiej zagadnieniom wyliczania wartości.
Nie tłumaczę tutaj na razi działania tego. Program nie jest odporny na błędy.

Zaczynamy:
Najpierw dodaj do uses moduły:
uses Contnrs, Math

Pierwszy z nich umożliwi nam korzystanie z bardzo wygodnych klas: stosu oraz kolejki. Drugi zawiera m. in. wykorzystywaną tutaj funkcję potęgowania.

Zadeklarujmy sobie stałą:

const
 toOp = Char(5);

Będzie nam określała element listy, którym jest operator. Przy czym nawiasy traktuję tutaj podobnie do operatorów (aby uprościć kod).

Następnie zadeklarujmy sobie typy.

type
 PElement = ^TElement;
 TElement = record
  case Typ: Char of
   toInteger: (Int: Integer);
   toFloat: (Float: Single);
   toOp: (Op: string[5]);
  end;

TElement jest elementem naszego wyrażenia. Stałe toFloat i toInteger są zadeklarowane w module Classes. Są one używane przez nieudokumentowaną klasę TParser. Mogłaby ona być użyta do pisania kalkulatora, jednak dla nas wygodniej jest napisać samemu tą część analizy składniowej, którą przeprowadza TParser.

Drugim typem jaki zadeklarujemy to typ opisujący nasze operatory:

 TOp = record
  Priorytet: Byte; // Priorytet operatora
  PrawoAsoc: Boolean; // Czy operator prawo asocjacyjny czy lewo
  Symbol: string[20]; // Symbol naszego operatora
 end;

Operatorami prawoasocjacyjnymi są np. operator potęgowania. Np.
234 jest wykonywane w kolejności 2(34).

Jeszcze zadeklarujmy kilka zmiennych

var
 Wejscie: string; // To będzie nasz łańcuch z wyrażeniem
 Poz: Integer; // To jest pozycja odczytu z łańcucha
 WY, POM: TStack; // Dwa stosy pomocne przy zamianie wyrażenia z postaci infiksowej do postfiksowej, a także przy wyliczaniu wartości
 WE: TQueue; // Ta kolejka ułatwi nam rozbicie ciągu wejściowego na pojedyncze elementy: liczby, operatory, nawiasy
 Priorytety: array [0..10] of TOp; // Tablica priorytetów.

Teraz w części implementation piszemy funkcje:

procedure PrzeskoczZnBiale;
// Przeskakuje znaki białe. Wprowadzając obsługę błędów, można np. dodać zliczanie nr lini itp. Ale to już bardziej przy kompilatorach przydatne. Na razie zostawmy to jako taką prostą funckję
begin
 while True do
 begin
  if Wejscie[Poz] in [#33..#255] then
   Exit;
  Inc(Poz);
 end;
end;
procedure AnSyn;
{Ta procedura zajmuje się prostą analizą syntaktyczną. Jest bardzo wrażliwa na błędy. Przyjmuje jedynie poprawne wyrażenia i nie informuje o błędach.}
var
 El: PElement;
 Pom: string;
 i: Integer;
begin
 while Poz <= Length(Wejscie) do
 begin
  PrzeskoczZnBiale;
  case Wejscie[Poz] of
  '(', ')':
   begin
    New(El);
    El^.Typ := toOp;
    El^.Op := Wejscie[Poz];
    WE.Push(El);
    Inc(Poz);
   end;
'*', '/':
   begin
    New(El);
    El^.Typ := toOp;
    El^.Op := Wejscie[Poz];
    WE.Push(El);
    Inc(Poz);
   end;
  '+', '-':
   begin
    // Czy operator unarny czy binarny?
    i := Poz-1;
    while (i >0) and (Wejscie[i] < #33) do
     Inc(i);
    if (Wejscie[i] in ['0'..'9', ')']) then
    // Jeżeli operator binarny
    begin
     New(El);
     El^.Typ := toOp;
     El^.Op := Wejscie[Poz];
     WE.Push(El);
     Inc(Poz);
    end
    else
    // Jeżeli unarny
    begin
     Pom := Wejscie[Poz];
     Inc(Poz);
     while Wejscie[Poz] in ['0'..'9', '.'] do
     begin
      Pom := Pom + Wejscie[Poz];
      Inc(Poz);
     end;
     New(El);
     El^.Typ := toFloat;
     El^.Float := StrToFloat(Pom);
     WE.Push(El);
    end;
   end;
  '^':
   begin
    New(El);
    El^.Typ := toOp;
    El^.Op := Wejscie[Poz];
    WE.Push(El);
    Inc(Poz);
   end;
  'A'..'Z', 'a'..'z':
   begin
    Pom := '';
    while Wejscie[Poz] in ['A'..'Z', 'a'..'z'] do
    begin
     Pom := Pom + Wejscie[Poz];
     Inc(Poz);
    end;
    New(El);
    El^.Typ := toOp;
    El^.Op := Pom;
    WE.Push(El);
   end;
  '0'..'9':
   begin
    Pom := '';
    while Wejscie[Poz] in ['0'..'9', '.'] do
    begin
     Pom := Pom + Wejscie[Poz];
     Inc(Poz);
    end;
    New(El);
    El^.Typ := toFloat;
    El^.Float := StrToFloat(Pom);
    WE.Push(El);
   end;
  end;
 end;
end;


function Priorytet(a, b: PElement): Boolean;
// Ta funkcja określa nam względny priorytet operatorów
var
 i: Byte;
 Op1, Op2: TOp;
begin
 i := 0;
 while Priorytety[i].Symbol <> a^.Op do
  Inc(i);
 Op1 := Priorytety[i];
 i := 0;
 while Priorytety[i].Symbol <> b^.Op do
  Inc(i);
 Op2 := Priorytety[i];
 if Op1.Priorytet = Op2.Priorytet then
 { Jeżeli priorytety są równe to przy operatory prawoasocjacyjnych muszą się zachowywać tak, jakgdyby drugi miał większy priorytet niż pierwszy }
  Result := Op1.PrawoAsoc
 else
  Result := Op1.Priorytet > Op2.Priorytet;
end;

procedure InToPost;
{ Zamienia z notacji infixowej do notacji postfixowej (odwrotnej notacji polskiej, notacji łukasiewiczowskiej) }
var
 Znak: PElement;
begin
 while WE.Count > 0 do
 begin
  Znak := WE.Pop;
  case Znak^.Typ of
   toInteger, toFloat:
    WY.Push(Znak);
   toOP:
    if Znak^.Op = '(' then
     POM.Push(Znak)
    else
     if Znak^.Op = ')' then
     begin
      while PElement(POM.Peek)^.Op <> '(' do
       WY.Push(POM.Pop);
      Dispose(POM.Pop);
     end
     else
      if (POM.Count=0) or (Priorytet(Znak, POM.Peek)) then
       POM.Push(Znak)
      else
      begin
       while ((POM.Count)>0) and not Priorytet(Znak, POM.Peek) do
        WY.Push(POM.Pop);
       POM.Push(Znak);
      end;
  end;
 end;
 while WY.Count > 0 do
  POM.Push(WY.Pop);
end;

function Oblicz: Single;
// Oblicza wartość wyrażenia
var
 Znak, Z1, Z2: PElement;
begin
 while POM.Count > 0 do
 begin
  Znak := POM.Pop;
  case Znak^.Typ of
   toFloat:
    WY.Push(Znak);
   toOp:
    begin
     if Znak^.Op = '+' then
     begin
      Z1 := PElement(WY.Pop);
      Z2 := PElement(WY.Pop);
      Z1^.Float := Z2^.Float + Z1^.Float;
      Dispose(Z2);
      WY.Push(Z1);
      Dispose(Znak);
     end;
     if Znak^.Op = '-' then
     begin
      Z1 := PElement(WY.Pop);
      Z2 := PElement(WY.Pop);
      Z1^.Float := Z2^.Float - Z1^.Float;
      Dispose(Z2);
      WY.Push(Z1);
      Dispose(Znak);
     end;
     if Znak^.Op = 

'*'

 then
     begin
      Z1 := PElement(WY.Pop);
      Z2 := PElement(WY.Pop);
      Z1^.Float := Z2^.Float * Z1^.Float;
      Dispose(Z2);
      WY.Push(Z1);
      Dispose(Znak);
     end;
     if Znak^.Op = '/' then
     begin
      Z1 := PElement(WY.Pop);
      Z2 := PElement(WY.Pop);
      Z1^.Float := Z2^.Float / Z1^.Float;
      Dispose(Z2);
      WY.Push(Z1);
      Dispose(Znak);
     end;
     if Znak^.Op = '^' then
     begin
      Z1 := PElement(WY.Pop);
      Z2 := PElement(WY.Pop);
      Z1^.Float := Power(Z2^.Float, Z1^.Float);
      Dispose(Z2);
      WY.Push(Z1);
      Dispose(Znak);
     end;
     if Znak^.Op = 'sin' then
     begin
      Z1 := PElement(WY.Pop);
      Z1^.Float := Sin(Z1^.Float);
      WY.Push(Z1);
      Dispose(Znak);
     end;
     if Znak^.Op = 'cos' then
     begin
      Z1 := PElement(WY.Pop);
      Z1^.Float := Cos(Z1^.Float);
      WY.Push(Z1);
      Dispose(Znak);
     end;
    end;
  end;
 end;
 Znak := WY.Pop;
 Result := Znak^.Float;
 Dispose(Znak);
end;

Wrzućmy jeszcze na formę TEdit oraz TButton. Pod przycisk podepnijmy następującą procedurę:

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
 //Najpierw ustalmy priorytety operatorów
 with Priorytety[0] do
 begin
  Priorytet := 1;
  PrawoAsoc := False;
  Symbol := '+';
 end;
 with Priorytety[1] do
 begin
  Priorytet := 1;
  PrawoAsoc := False;
  Symbol := '-';
 end;
 with Priorytety[2] do
 begin
  Priorytet := 2;
  PrawoAsoc := False;
  Symbol := '*';
 end;
 with Priorytety[3] do
 begin
  Priorytet := 2;
  PrawoAsoc := False;
  Symbol := '/';
 end;
 with Priorytety[4] do
 begin
  Priorytet := 3;
  PrawoAsoc := True;
  Symbol := '^';
 end;
 with Priorytety[5] do
 begin
  Priorytet := 4;
  PrawoAsoc := False;
  Symbol := 'sin';
 end;
 with Priorytety[6] do
 begin
  Priorytet := 4;
  PrawoAsoc := False;
  Symbol := 'cos';
 end;
 { Nawiasy traktujemy jako pewnego rodzaju operatory. To upraszcza troszkę kod. Jednak odwrotnie niż w rzeczywistości tutaj musimy nadać im najniższy priorytet }
 with Priorytety[7] do
 begin
  Priorytet := 0;
  PrawoAsoc := True;
  Symbol := '(';
 end;
 with Priorytety[8] do
 begin
  Priorytet := 0;
  PrawoAsoc := True;
  Symbol := ')';
 end;
// Tworzymy nasze stosy i kolejkę
 WE := TQueue.Create;
 WY := TStack.Create;
 POM := TStack.Create;
//Ustawiamy nasz ciąg wejściowy
 Wejscie := Edit1.Text;
//oraz ustawiamy odczyt na początek
 Poz := 1;
//Tutaj dzielimy wyrażenie na atomy
 AnSyn;
//Zamieniamy na notację postfixową
 InToPost;
//i obliczamy
 ShowMessage(FloatToStr(Oblicz));
 WE.Free;
 WY.Free;
 POM.Free;
end;

Weźmy sobie do rozważenia wyrażenie (2*cos(3/(1+2)-1)-5)^(3--1).
Najpierw jest ono dzielone na atomy przez funkcję AnSyn:
( | 2 | * | cos | ( | 3 | / | ( | 1 | + | 2 | ) | - | 1 | ) | - | 5 | ) | ^ | ( | 3 |- |-1 | )

Następnie jest konwertowane na notację postfixową:
POM ^ - -1 3 - 5 * cos - 1 / + 2 1 3 2

Kolejny etap to wyliczanie wartości przez funkcję Oblicz:
WY 81

8 komentarzy

Oraz Dispose(Z1); bo by byl wyciek

przy dzieleniu warto dodać dzielenie przez zero :D
oraz w funkcji oblicz dac elsy.. tak to super :)

    if(Z1^.Float = 0) then
    begin
     Dispose(Z2);
     Dispose(Znak);
     Result := '';
     exit;
    end
    else
    begin
     Z1<sup>.Float := Z2</sup>.Float / Z1^.Float;
     Dispose(Z2);
     WY.Push(Z1);
     Dispose(Znak);
    end;

super kalkulator naprawde, a prosty....<ort>zalerzy</ort> dla kogo... ;)
oceniam na 6

hehe widzialem prostrze kalkulatory... :)

Świetny gotowiec! przyda się na 100%. Oceniam na 6.

Pod adresem www.icpnet.pl/~pinio/evaluator.exe można znaleźć naprawdę rozbudowany kalkulator (adres dzięki Piniolowi, thnx!). Jest prosty w użyciu, a jednak FULL wypas!

Prosty kalkulator... :) nic dodać nic ująć :) po prostu Kuba :) prosty... no spoko :)