Obsługa Interfejsu IDropTarget (DragNDrop)

reichel

Na pytanie jak przenieść coś z innej aplikacji do naszej, za pomocą myszy (dNd), odpowiedzi są dwie. Albo obsłużyć komunikat windows WM_DROPFILES albo zaimplementowac interfejs IDropTarget.

Jeśli chodzi o pierwszą z możliwości to jej opis znajduje się już w serwisie.

Do zrozumienia wymagana jest już dość dobra znajomość Delphi (i elementy WinAPI).

Oto kod:

Unit1.pas

unit Unit1;
{Reichel Bartosz
http:\\reichel.pl
[email protected]
2006.08.03
}
interface

uses
 Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
 Dialogs, ActiveX, StdCtrls, ComCtrls, Unit2, Spin;

type
 TForm1 = class(TForm)
  Memo1: TMemo;
  Edit1: TEdit;
  RichEdit1: TRichEdit;
  SpinEdit1: TSpinEdit;
  procedure FormCreate(Sender: TObject);
  procedure FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction);
 private
  { Private declarations }
  FText:String;
 public
   TDT1:TTextDroptarget;
   TDT2:TTextDroptarget;
   TDT3:TTextDroptarget;
 end;

var
 Form1: TForm1;

implementation

{$R *.dfm}

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
begin
 TDT1 := TTextDroptarget.Create(Memo1.Handle);
 TDT2 := TTextDroptarget.Create(Edit1.Handle);
 TDT3 := TTextDroptarget.Create(SpinEdit1.Handle);
end;

procedure TForm1.FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction);
begin
//pamietajmy interfejs sam sie niszczy, wystarczy _Release a ta metode wywoluje RevokeDragDrop
 TDT1.Revoke;
 TDT2.Revoke;
 TDT2.Revoke;
end;

end.

 

Unit1.dfm

object Form1: TForm1
 Left = 246
 Top = 111
 Width = 562
 Height = 370
 Caption = 'Form1'
 Color = clBtnFace
 Font.Charset = DEFAULT_CHARSET
 Font.Color = clWindowText
 Font.Height = -11
 Font.Name = 'MS Sans Serif'
 Font.Style = []
 OldCreateOrder = False
 OnClose = FormClose
 OnCreate = FormCreate
 PixelsPerInch = 96
 TextHeight = 13
 object Memo1: TMemo
  Left = 8
  Top = 16
  Width = 305
  Height = 233
  Lines.Strings = (
   'Tu mo'#380'esz upu'#347#263'i'#263' tekst')
  TabOrder = 0
 end
 object Edit1: TEdit
  Left = 8
  Top = 264
  Width = 121
  Height = 21
  TabOrder = 1
  Text = 'Edit1'
 end
 object RichEdit1: TRichEdit
  Left = 328
  Top = 16
  Width = 217
  Height = 313
  Lines.Strings = (
   'Tekst z okna RichEdit1, lub innej aplikacji '
   'takiej jak np. wordpad, MS Word mo'#380'e'
   'by'#263' kopiowany (za pomoc'#261' metody '
   'przeci'#261'gnij i upu'#347#263') do okien takich jak'
   'TMemo, TEdit, TSpinEdit i pokrewnych '
   'okna z klasy EDIT.')
  TabOrder = 2
 end
 object SpinEdit1: TSpinEdit
  Left = 8
  Top = 312
  Width = 121
  Height = 22
  MaxValue = 0
  MinValue = 0
  TabOrder = 3
  Value = 0
 end
end

 

Unit2.pas

unit Unit2;
{Reichel Bartosz
http:\\reichel.pl
[email protected]
2006.08.03
}

interface
uses Windows, Messages, SysUtils, ActiveX;

type
 TTextDroptarget = class(TInterfacedObject,IDropTarget)
 private
  { Private declarations }
  FWindow:THandle;
 public
  { Public declarations }
   constructor create(Handle:THandle);
   destructor Destroy; override;
//IDropTarget < metody interfejsu
   function DragEnter(const dataObj:IDataObject;grfKeyState:Longint;pt:TPoint;var dwEffect:Longint):HResult;stdcall;
   function DragOver(grfKeyState:Longint;pt:TPoint;var dwEffect:Longint):HResult;stdcall;
   function DragLeave:HResult;stdcall;
   function Drop(const dataObj:IDataObject;grfKeyState:Longint;pt:TPoint;var dwEffect:Longint):HResult;stdcall;
   procedure Revoke;

 end;implementation


constructor TTextDroptarget.Create(Handle:THandle);
begin
 inherited Create;
 FWindow := Handle;
 RegisterDragDrop(FWindow,Self as IDropTarget);
end;

procedure TTextDroptarget.Revoke;
begin
 RevokeDragDrop(FWindow);
end;


destructor TTextDroptarget.Destroy;
begin
 //tu można niszczy..
 inherited;
end;

function TTextDroptarget.DragEnter(const dataObj:IDataObject;grfKeyState:Longint;pt:TPoint;var dwEffect:Longint):HResult;stdcall;
begin
  Result:=S_OK;
  //czy mozemy upuszczac - powinno byc to bardziej przetestowane - EnumFormatETC
end;

function TTextDroptarget.DragOver(grfKeyState:Longint;pt:TPoint;var dwEffect:Longint):HResult;stdcall;
var
 memopt:TPoint;
 IL:integer;
begin
 dwEffect:=DROPEFFECT_COPY ;
 
 memopt := pt;
 Windows.ScreenToClient(FWindow,memopt);
 //niestety kursor rysuje sie tylko w RichEdit, ktory juz ma obsluge IDropTarget
 //mozna zabawiac sie z kursorem -> CreateCaret ShowCaret
 IL := SendMessage(FWindow, EM_CHARFROMPOS,0,MAKELPARAM(memopt.x, memopt.y));
 SendMessage(FWindow, EM_SETSEL, Lo(IL),Lo(IL));


 Result:=S_OK;
end;

function TTextDroptarget.DragLeave:HResult;stdcall;
begin
   Result:=S_OK;
end;

function TTextDroptarget.Drop(const dataObj:IDataObject;grfKeyState:Longint;pt:TPoint;var dwEffect:Longint):HResult;stdcall;
var
  Medium:TSTGMedium;
  Format:TFormatETC;
  Data:PChar;
  memopt:TPoint;
  IL:Integer;
begin
   dataObj._AddRef;//mowimy, ze uzywamy tej instancji aby nie zostala skasowana
   Format.cfFormat := CF_TEXT; //chcemy miec tylko tekst -> patrz formaty schowka
   Format.ptd := nil;
   Format.dwAspect := DVASPECT_CONTENT;
   Format.lindex := -1;
   Format.tymed := TYMED_HGLOBAL; //jako uchwyt do pamieci globalnej

   if dataObj.GetData(Format,Medium) = S_OK then
   begin
   
   Data := PChar(GlobalLock(Medium.hGlobal));

   memopt := pt;
   ScreenToClient(FWindow,memopt);
   IL := SendMessage(FWindow, EM_CHARFROMPOS,0,MAKELPARAM(memopt.x, memopt.y));
   //chcemy aby tekst byl upiuszczony w danym miejscu jakiegos komponentu
   //bazujacego na klasie EDIT
   SendMessage(FWindow, EM_SETSEL, Lo(IL),Lo(IL));
   SendMessage(FWindow, EM_REPLACESEL, 1, Integer(Data));

   GlobalUnlock(Medium.hGlobal);
   ReleaseStgMedium(Medium);

   end;

   dataObj._Release;//teraz niech sie dzieje co sie chce ....

   //efekt -> od niego zalezny jest ksztalt kursora
   dwEffect:=DROPEFFECT_COPY;

   Result:=S_OK;
end;


//startujemy OLE
initialization
  OleInitialize(nil);

finalization
  OleUninitialize;

end.
 
 

0 komentarzy