Komentarze

Adam Boduch

Zastanawiałeś się kiedyś jak można w RichEdit tworzyć coś w rodzaju komentarzy tak jak w Delphi? Tzn., że jeżeli naciśniesz { to zmieni się kolor i styl czcionki, a jak naciśniesz } to styl i kolor powrócą do poprzedniego. Rozwiązanie jest dość proste, ale niezbyt zgrabne :)

Otóż stworzymy nowy typ danych mogący zawierać tylko
cyfrę 1 ( lewy nawias: { ) lub cyfrę 2 ( prawy nawias: } ).

type
 chrBuckle = 1..2;

Teraz w sekcji Interface odpowiednie dane - tzn., zamiast pisać cyfry
oznaczające nawias zastosujemy stałe opisowe:

(*
 Stale symbolizuja dwa znaki - { i }
*)
const
 chrLeft = 1;
 chrRight = 2;

Teraz zmienną wskazującą na nowy typ danych:

var
 BUCKLE : chrBuckle; // zmienna moze przyjac wartosc 1 lub 2

Oprogramuj teraz zdarzenie "OnKeyPress" komponentu TRichEdit.
Wygląda to tak:

procedure TMainForm.rchTestKeyPress(Sender: TObject; var Key: Char);
begin
(*
 Pobiera numer nacinietego klawisza. Jezeli jest to numer 123 tzn., ze
 nacisniety zostal przycisk odpowiadajacy znakowi {
 Jezeli 125 to znaczy, ze wpisany zostal symbol }
 W zaleznosci jaki znak zostal wcisniety zmienna "BUCKLE" moze
 przyjac dwa parametry - cyfre 1 dla znaku { oraz cyfre 2 dla znaku }
 Zeby latwiej to bylo zapamietac zastosowalem stake, ktore odpowiadaja
 tymze cyfra
*)
 case Ord(Key) of
  123: BUCKLE := chrLeft;
  125: BUCKLE := chrRight;
 end;

 if BUCKLE = chrLeft then // Jezeli wcisniety jest znak { to....
 begin
  rchTest.SelAttributes.Color := clActiveCaption; //... zmien kolor czionki...
  rchTest.SelAttributes.Style := Font.Style + [fsItalic];//...ustaw pochylenie
 end;
end;

Na początek jest sprawdzane jaki klawisz został naciśnięty - jeśli
jest to klawisz { to odpowiednio zmień kolor czcionki w komponencie.
Teraz oprogramuj zdarzenie "OnKeyUp" komponentu TRichEdit:

procedure TMainForm.rchTestKeyUp(Sender: TObject; var Key: Word;
 Shift: TShiftState);
begin
(*
 Pewnie zastanawiasz sie dlaczego ponizszy kod wpisany zostal w procedurze "OnKeyUp" zamiast "OnKeyPress"? Otoz zdarzenie "OnKeyUp" wystepuje dopiero po puszczeniu klawisza klawiatury i przed dodaniem do RichEdit'a znaku mozna zmienic jeszcze kolor czionki jaki bedzie w nim uzyty.
*)
 if BUCKLE = chrRight then
 begin
  rchTest.SelAttributes.Color := clBlack;
  rchTest.SelAttributes.Style := Font.Style - [fsItalic];
 end;
end;

Cały kod programu wygląda tak:

(****************************************************************)
(*                               *)
(*   Copyright (c) 2001 by Service for programmers      *)
(*        Build: 24.03.2001               *)
(*     HTTP://WWW.PROGRAMOWANIE.OF.PL           *)
(*       E - mail: [email protected]          *)
(*                               *)
(****************************************************************)
(*
 Program dziala w ten sposob, ze wpisujac w komponencie "RichEdit"
 komentarz w stylu Delphi ( { i } ) usyskujemy efekt zastosowania
 tychrze komentarzy - tzn., czcionka zmienia kolor i staje sie
 pochylona.
*)

unit MainFrm;

interface

uses
 Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs,
 StdCtrls, ComCtrls;

type
 TMainForm = class(TForm)

  rchTest: TRichEdit;
  procedure rchTestKeyPress(Sender: TObject; var Key: Char);
  procedure rchTestKeyUp(Sender: TObject; var Key: Word;
   Shift: TShiftState);
 private
  { Private declarations }
 public
  { Public declarations }
 end;

{
 Nowy typ danych zawierajacy cyfry jedynie od 1 do 2
}
type
 chrBuckle = 1..2;

(*
 Stale symbolizuja dwa znaki - { i }
*)
const
 chrLeft = 1;
 chrRight = 2;

var
 MainForm: TMainForm;
 BUCKLE : chrBuckle; // zmienna moze przyjac wartosc 1 lub 2

implementation

{$R *.DFM}

procedure TMainForm.rchTestKeyPress(Sender: TObject; var Key: Char);
begin
(*
 Pobiera numer nacinietego klawisza. Jezeli jest to numer 123 tzn., ze
 nacisniety zostal przycisk odpowiadajacy znakowi {
 Jezeli 125 to znaczy, ze wpisany zostal symbol }
 W zaleznosci jaki znak zostal wcisniety zmienna "BUCKLE" moze
 przyjac dwa parametry - cyfre 1 dla znaku { oraz cyfre 2 dla znaku }
 Zeby latwiej to bylo zapamietac zastosowalem stake, ktore odpowiadaja
 tymze cyfra
*)
 case Ord(Key) of
  123: BUCKLE := chrLeft;
  125: BUCKLE := chrRight;
 end;

 if BUCKLE = chrLeft then // Jezeli wcisniety jest znak { to....
 begin
  rchTest.SelAttributes.Color := clActiveCaption; //... zmien kolor czionki...
  rchTest.SelAttributes.Style := Font.Style + [fsItalic];//...ustaw pochylenie
 end;
end;

procedure TMainForm.rchTestKeyUp(Sender: TObject; var Key: Word;
 Shift: TShiftState);
begin
(*
 Pewnie zastanawiasz sie dlaczego ponizszy kod wpisany zostal w procedurze "OnKeyUp" zamiast "OnKeyPress"? Otoz zdarzenie "OnKeyUp" wystepuje dopiero po puszczeniu klawisza klawiatury i przed dodaniem do RichEdit'a znaku
 mozna zmienic jeszcze kolor czionki jaki bedzie w nim uzyty.
*)
 if BUCKLE = chrRight then
 begin
  rchTest.SelAttributes.Color := clBlack;
  rchTest.SelAttributes.Style := Font.Style - [fsItalic];
 end;
end;

end.

0 komentarzy