Klikacz

Adam Boduch

W tym gotowcu zaprezentowany zostanie sposób w jaki można sterować myszką, czyli przesuwać ją na określoną pozycje, klikać i powracać na poprzednią pozycję. Gotowiec, który tutaj zaprezentowano, a którego kod zostanie za chwile przedstawiony, działą następująco:

Najpierw użytkownik musi podać współrzędne ekranu na które myszka ma klikać. Następnie określa odstęp w jakim ma się to odbywać. Po tym naciska przycisk "Włącz". Co się dzieje później? Użytkownik może sobie spokojnie pracować o co określony czas aktywne okno zostaje przełączone, myszka kliknie się na określonych współrzędnych, a następnie powróci do poprzedniej pozycji.

Jeżeli użytkownik naciśnie określoną kombinacje klawiszy, obojętnie kiedy i gdzie (w naszym przypadku Ctrl+Enter) to w programie przypisywana zostaje aktualna pozycja kursora.

W sekcji Private należy deklarować metodę:

procedure WMHOTKEY(var Msg : TMessage); message WM_HOTKEY; 
// przechwytuje skrot klawiaturowy

Jej definicja wygląda następująco:

procedure TMainForm.WMHOTKEY(var Msg: TMessage);
var
 MousePos : TPoint;
 Buffer : array[0..255] of char;
begin
{
  procedura ta wykonywana jest w momencie, gdy uzytkownik wcisnie kombinacje
  klawiszy Ctrl+Enter. Wtedy pobierana jest pozycja ekranu, a do zmiennej przypisuje
  sie uchwyt aktywnego okna
}
 if Msg.WParam = $0001 then
 begin
  GetCursorPos(MousePos); // pobierz pozycje kursora
  Xedt.Text := IntToStr(MousePos.X); // przypisz do kontrolek
  Yedt.Text := IntToStr(MousePos.Y);
  Foreground := GetForegroundwindow; // pobierz uchwyt okna

  // pobierz tytul aktywnego okna
  GetWindowText(Foreground, Buffer, SizeOf(Buffer));

  lblTitle.Caption := Buffer;
 end;
end;

Bedzie to reakcja na nacisniecie kombinacji Ctrl+Enter. W takim przypadku nastapi pobranie pozycji kursora i wpisanie jego współrzędnych w kontrolkach typu TEdit. Dodatkowo do zmiennej Foreground zostanie przypisany uchwyt aktywnego okna, a do zmiennej Buffer - jego tytuł.

Oczywiście to nie wszystko, ponieważ trzeba obsłużyć rejestracje i zwalnianie tego skrótu:

procedure TMainForm.FormCreate(Sender: TObject);
begin
{ Ta funkcja rejestruje skrót: Ctrl + Enter dla naszej aplikacji }
 RegisterHotKey(Handle, $0001, MOD_CONTROL, VK_Return);
end;

procedure TMainForm.FormDestroy(Sender: TObject);
begin
{ zwolnienie skrotu w systemi }
 UnregisterHotKey(Handle, $0001);
end;

Na formularzu umieszczony jest komponent Timer, ktory odgrywa kluczową rolę w programie.
Co pewien czas wykonuje on jakieś czynności, a konkretnie klika w określone miejsce ekranu.

Cały kod procedury zdarzenia OnTimer wygląda tak:

procedure TMainForm.TimerTimer(Sender: TObject);
var
 CurrentPos : TPoint;
 CurrentWindow : HWND;
begin
 CurrentWindow := GetForegroundWindow; // pobierz uchwyt aktywnego okna
 GetCursorPos(CurrentPos); // pobierz tymczasowa pozycje ekranu

 ShowWindow(Foreground, SW_SHOWNA); // pokaż okno
 BringWindowToTop(Foreground); // dla pewnosci - wysun na wierzch
 SetForegroundwindow(Foreground); // ustaw aktywne okno


 SetCursorPos(StrToInt(Xedt.Text), StrToInt(Yedt.Text)); // ustaw w wybranej pozycji
 { kliknij na pozycje }
 mouse_event(MOUSEEVENTF_LEFTDOWN, StrToInt(Xedt.Text), StrToInt(Yedt.Text), 0, 0);
 mouse_event(MOUSEEVENTF_LEFTUP, StrToInt(Xedt.Text), StrToInt(Yedt.Text), 0, 0);

 ShowWindow(Currentwindow, SW_SHOWNA); // pokaż okno
 SetForegroundWindow(Currentwindow); // ustaw aktywne okno
 SetCursorPos(CurrentPos.X, CurrentPos.Y); // ustaw ponownie na poprzedniej pozycji

 iCountdown := Wait.Value * 60;

 Inc(Counter); // zwieksz licznik
 StatusBar.SimpleText := 'Kliknięto... poraz ' + IntToStr(Counter);
end;

Ta metoda działa mniej więcej tak: Pobiera dotychczasowe aktywne okno i pozycje kursora. Następnie ustawia kursor w wybranym miejscu i następuje kliknięcie. Wszystko to za sprawą procedury mouse_event, która symuluje naciśnięcie klawisza myszki.

W naszym przypadku wywołanie tej procedury następuje dwa razy, gdyż w pierwszym przypadku następuje
wciśnięcie lewego klawisza, a później lego "wyciśnięcie". Na samym końcu po wykonaniu tej operacji kursor powraca do poprzedniej pozycji i do poprzedniego aktywnego okna.

Właściwie cały program jest już gotowy. Normalnie cała procedura jest wyłączona (Timer.Enabled = False) i nic się nie dzieje. Trzeba oprogramować zdarzenie OnClick które powoduje zatrzymanie lub uruchomienie zegara:

procedure TMainForm.btnAcceptClick(Sender: TObject);
begin
 if not Timer.Enabled then // jezeli Timer jest wylaczony
 begin
  Timer.Interval := Wait.Value * 60000; // ustaw czas pomiedzy dzialaniami
  Timer.Enabled := True; // wlacz timer
  Caption := 'Klikacz - włączony!'; // zmien wlasciwosc okna

  // licznik ktory bedzie odliczal do kolejnego klikniecia
  iCountdown := Wait.Value * 60;
  Countdown.Interval := 1000;
  // wlaczenie licznika
  Countdown.Enabled := True;
 end else
 begin
  Timer.Enabled := False; // w przeciwnym wypadku - wylacz timer
  Caption := 'Klikacz - wyłączony!'; // zmien wartosc

  Countdown.Enabled := False;
 end;
end;

Czas, który ma upłynąć jest pobierany z kontrolki i mnożony przez 60,000 milisekund. Tak
więc kliknięcie będzie nastąpywać conajmniej raz na minute.

Cały kod programu wygląda tak:

      

(****************************************************************)
(*                               *)
(*       Copyright (c) 2002 by Adam Boduch        *)
(*          www.4programmers.net           *)
(*          [email protected]           *)
(*                               *)
(****************************************************************)

unit MainFrm;

interface

uses
 Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs,
 StdCtrls, ExtCtrls, jpeg, Spin, ComCtrls;


type
 TMainForm = class(TForm)
  gbHome: TGroupBox;
  X: TLabel;
  Y: TLabel;
  Xedt: TEdit;
  Yedt: TEdit;
  btnAccept: TButton;
  Timer: TTimer;
  Image1: TImage;
  Wait: TSpinEdit;
  Label1: TLabel;
  Label2: TLabel;
  StatusBar: TStatusBar;
  lblCountdown: TLabel;
  Countdown: TTimer;
  lblTitle: TLabel;
  procedure FormCreate(Sender: TObject);
  procedure FormDestroy(Sender: TObject);
  procedure btnAcceptClick(Sender: TObject);
  procedure TimerTimer(Sender: TObject);
  procedure CountdownTimer(Sender: TObject);
 private
  Foreground : HWND; // zmienna przechowuje uchwyt okna
  procedure WMHOTKEY(var Msg : TMessage); message WM_HOTKEY; // przechwytuje skrot klawiaturowy
  public
  { Public declarations }
 end;

var
 MainForm: TMainForm;

implementation

{$R *.DFM}

{ TMainForm }

var iCountdown : Integer; // czas pozostaly do kolejnego klikniecia
var Counter : Integer = 0;  // licznik klikniec w banner u gorze

procedure TMainForm.WMHOTKEY(var Msg: TMessage);
var
 MousePos : TPoint;
 Buffer : array[0..255] of char;
begin
{
  procedura ta wykonywana jest w momencie, gdy uzytkownik wcisnie kombinacje
  klawiszy Ctrl+Enter. Wtedy pobierana jest pozycja ekranu, a do zmiennej przypisuje
  sie uchwyt aktywnego okna
}
 if Msg.WParam = $0001 then
 begin
  GetCursorPos(MousePos); // pobierz pozycje kursora
  Xedt.Text := IntToStr(MousePos.X); // przypisz do kontrolek
  Yedt.Text := IntToStr(MousePos.Y);
  Foreground := GetForegroundwindow; // pobierz uchwyt okna

  // pobierz tytul aktywnego okna
  GetWindowText(Foreground, Buffer, SizeOf(Buffer));

  lblTitle.Caption := Buffer;
 end;
end;

procedure TMainForm.FormCreate(Sender: TObject);
begin
{ Ta funkcja rejestruje skrót: Ctrl + Enter dla naszej aplikacji }
 RegisterHotKey(Handle, $0001, MOD_CONTROL, VK_Return);
end;

procedure TMainForm.FormDestroy(Sender: TObject);
begin
{ zwolnienie skrotu w systemi }
 UnregisterHotKey(Handle, $0001);
end;

procedure TMainForm.btnAcceptClick(Sender: TObject);
begin
 if not Timer.Enabled then // jezeli Timer jest wylaczony
 begin
  Timer.Interval := Wait.Value * 60000; // ustaw czas pomiedzy dzialaniami
  Timer.Enabled := True; // wlacz timer
  Caption := 'Klikacz - włączony!'; // zmien wlasciwosc okna

  // licznik ktory bedzie odliczal do kolejnego klikniecia
  iCountdown := Wait.Value * 60;
  Countdown.Interval := 1000;
  // wlaczenie licznika
  Countdown.Enabled := True;
 end else
 begin
  Timer.Enabled := False; // w przeciwnym wypadku - wylacz timer
  Caption := 'Klikacz - wyłączony!'; // zmien wartosc

  Countdown.Enabled := False;
 end;
end;

procedure TMainForm.TimerTimer(Sender: TObject);
var
 CurrentPos : TPoint;
 CurrentWindow : HWND;
begin
 CurrentWindow := GetForegroundWindow; // pobierz uchwyt aktywnego okna
 GetCursorPos(CurrentPos); // pobierz tymczasowa pozycje ekranu

 ShowWindow(Foreground, SW_SHOWNA); // pokaż okno
 BringWindowToTop(Foreground); // dla pewnosci - wysun na wierzch
 SetForegroundwindow(Foreground); // ustaw aktywne okno


 SetCursorPos(StrToInt(Xedt.Text), StrToInt(Yedt.Text)); // ustaw w wybranej pozycji
 { kliknij na pozycje }
 mouse_event(MOUSEEVENTF_LEFTDOWN, StrToInt(Xedt.Text), StrToInt(Yedt.Text), 0, 0);
 mouse_event(MOUSEEVENTF_LEFTUP, StrToInt(Xedt.Text), StrToInt(Yedt.Text), 0, 0);

 ShowWindow(Currentwindow, SW_SHOWNA); // pokaż okno
 SetForegroundWindow(Currentwindow); // ustaw aktywne okno
 SetCursorPos(CurrentPos.X, CurrentPos.Y); // ustaw ponownie na poprzedniej pozycji

 iCountdown := Wait.Value * 60;

 Inc(Counter); // zwieksz licznik
 StatusBar.SimpleText := 'Kliknięto... poraz ' + IntToStr(Counter);
end;

procedure TMainForm.CountdownTimer(Sender: TObject);
begin
 lblCountdown.Caption := 'Czas pozostały do kolejnego kliknięcia: ' + IntToStr(iCountdown);
 Dec(iCountdown);
end;

end.

Kod źródłowy programu:

2 komentarzy

Witam,
Super artykuł. Mam jednak problem.. Co należy zrobić, aby program wykonywał np. 4 kliknięcia pod rząd w różne miejsca?
//BTW. Na moim Windowsie 98 wogóle nie zalicza tych kliknięć..

nie da sie sciagnąć
i omów dokładniej
mouse_event(MOUSEEVENTF_LEFTDOWN, StrToInt(Xedt.Text), StrToInt(Yedt.Text), 0, 0);
mouse_event(MOUSEEVENTF_LEFTUP, StrToInt(Xedt.Text), StrToInt(Yedt.Text), 0, 0);
co to są te zera??