Kalkulator bez ONP

Deti

Poniżej zamieszczam funkcję własnej roboty, czyli kalkulator bez użycia odwrotnej notacji polskiej - sama zasada działania opiera się o tzw. "atomizację" wyrażeń w proste wartości, aż bedzie mozna na nich wykonywac podstawowe operacje. Metoda zapewne nie jest najszybsza, ale zawsze chciałem takie coś napisać :] Z biegiem czasu postaram się ją bardziej unowocześnić..

Wymaga modułu Math..

function Interpreter(Input: string): string;
(******************************************************************************
uses Math require !

function Interpreter(Input: string): string;
--------------------------------------------

[  v 0.9.1  ]]
================

This code is owned by HAKGERSoft, any modifications without HAKGERSoft
permision is prohibited!

Author:
 DetoX [[email protected]]
===============================================================================

Funkcja realizuje obliczenia matematyczne z danego wyrażenia np: 4+(4*sin(5-2))
Podany algorytm jest własnością HAKGERSoft - opiera się na atomizacji wyrażenia
i nie wykorzystuje odwrotnej notacji polskiej.

(TODO)
 - odporność na dzielenie przez zero
 - odporność przed przekroczeniem zakresu funkcji arcus, np. arcsin(7)
 - bardziej szczegółowe sprawdzenie poprawności zapisu wyrażenia
 - można dodać więcej funkcji

*******************************************************************************)

const
 H_NULL = '';
 H_PRECISION = '0.00000000000000000000'; // Dokładność obliczeń
 H_RESULT = '0.###'; // Zaokrąglenie wyniku
 H_POINT = ',';
 H_B1 = '('; // Znak otwarcia nawiasa - start nowego "atomu"
 H_B2 = ')'; // Znak zamknięcia nawiasa - koniec "atomu"
 H_PI = 3.14159265358979323846; // Wartość liczby Pi
 //H_ERROR = 'Błąd składni'; // Błąd

 Numbers: set of char = ['0'..'9']; // Cyfry
 Letters: set of char = ['a'..'z', 'A'..'Z', 'ł', 'ą', 'ę', 'ś', 'ć', 'ń', 'ź', 'ż', 'ó', 'Ł', 'Ą', 'Ę', 'Ś', 'Ć', 'Ń', 'Ź', 'Ż', 'Ó']; // Litery alfabetu
 BasicOpr: array [1..5] of Char = ('^', '*', '/', '+', '-'); // Podstawowe operatory matematyczne
 (* Powyższa kolejność elementów w tablicy decyduje o kolejności wykonywania działań! *)
 MathFunc: array [1..11] of string = ('arcsin', 'arccos', 'arctg', 'arcctg', 'sin', 'cos', 'tg', 'ctg', 'ln', 'exp', 'sqrt'); // Funkcje
 Atom_Begin: array [1..2] of Char = ('[', '{'); // Nawiasy otwierające
 Atom_End: array [1..2] of Char = (']', '}'); // Nawiasy zamykające

 function Optimize(Input: string): string;
 var
  i: Integer;
 begin
  Input := Trim(AnsiLowerCase(Input));
  Input := StringReplace(Input, ' ', H_NULL, [rfReplaceAll]);
  for i := Low(Atom_Begin) to High(Atom_Begin) do
   Input := StringReplace(Input, Atom_Begin[i], H_B1, [rfReplaceAll]);
  for i := Low(Atom_End) to High(Atom_End) do
   Input := StringReplace(Input, Atom_End[i], H_B2, [rfReplaceAll]);
  Input := StringReplace(Input, '.', ',', [rfReplaceAll]);
  Result := Input;
 end;

 function Valid(Input: string): Boolean;
 var
  i, B1_Count, B2_Count: Integer;
 begin
  Result := True;
  B1_Count := 0;
  B2_Count := 0;
  for i := 1 to length(Input) do
   if Input[i] = H_B1 then
    Inc(B1_Count)
   else if Input[i] = H_B2 then
    Inc(B2_Count);
  Result := Boolean(B1_Count = B2_Count);

  for i := Low(MathFunc) to High(MathFunc) do
   Input := StringReplace(Input, MathFunc[i], H_NULL, [rfReplaceAll]);
  for i := 1 to length(Input) do
   if Input[i] in Letters then
    Result := False;
 end;

 function RightValue(Input: string): string;
 var
  i: Integer;
 begin
  Result := H_NULL;
  for i := 1 to length(Input) do
  begin
   if (Input[i] in Numbers) or (Input[i] = H_POINT) or ((Input[i] = '-') and (i = 1)) then
    Result := Result + Input[i]
   else
    Break;
  end;
 end;

 function LeftValue(Input: string): string;
 var
  i: Integer;
  Reverse: string;
 begin
  Reverse := H_NULL;
  Result := H_NULL;
  for i := length(Input) downto 1 do
  begin
   if (Input[i] in Numbers) or (Input[i] = H_POINT) then
    Reverse := Reverse + Input[i]
   else if (Input[i] = '-') then
   begin
    if i < length(Input) then
     if Input[i + 1] in Numbers then
     begin
      Reverse := Reverse + Input[i];
      Break;
     end;
   end
   else
    Break;
  end;
  for i := length(Reverse) downto 1 do
   Result := Result + Reverse[i];
 end;

 function GetBracket(Input: string): Integer;
 var
  i: Integer;
  Counter: ShortInt;
 begin
  Counter := 0;
  for i := 1 to length(Input) do
  begin
   if Input[i] = H_B1 then
    Counter := Counter + 1
   else if (Input[i] = H_B2) and (Counter > 0) then
    Counter := Counter - 1
   else if (Input[i] = H_B2) and (Counter = 0) then
   begin
    Result := i;
    Break;
   end;
  end;
 end;

 function FunctionAtomize(Value: string; FunctionIndex: Integer): string;
 var
  V, Return: Extended;
 begin
  V := StrToFloat(Value);
  case FunctionIndex of
   1: Return := Arcsin(V); // Sinus [ dla radiana ]
   2: Return := Arccos(V); // Cosinus [ dla radiana ]
   3: Return := Arctan(V); // Tangens [ dla radiana ]
   4: Return := Arccot(V); // Cotangens [ dla radiana ]
   5: Return := Sin(V); // Arcus sinus [ dla radiana ]
   6: Return := Cos(V); // Arcus cosinus [ dla radiana ]
   7: Return := Tan(V); // Arcus tangens [ dla radiana ]
   8: Return := Cotan(V); // Arcus cotangens [ dla radiana ]
   9: Return := Ln(V); // Logarytm naturalny
   10: Return := Exp(V); // Exponent
   11: Return := sqrt(V); // Pierwiastek
   // Można dodać nowe funkcje
  end;
  Result := FormatFloat(H_PRECISION, Return);
 end;

 function ValueAtomize(Value1, Value2: string; FunctionOperator: Char): string;
  var
   V1, V2, Return: Extended;
  begin
   V1 := StrToFloat(Value1);
   V2 := StrToFloat(Value2);
   case FunctionOperator of
    '+': Return := V1 + V2;
    '-': Return := V1 - V2;
    '*': Return := V1 * V2;
    '/': Return := V1 / V2;
    '^': Return := Power(V1, V2);
   end;
   Result := FormatFloat(H_PRECISION, Return);
  end;

 function SimplyCount(Input: string): string;
 var
  i: Integer;
  Value: string;
 begin
  while pos('--', Input) > 0 do
   Input := StringReplace(Input, '--', '+', []);
  for i := Low(MathFunc) to High(MathFunc) do
  begin
   while pos(MathFunc[i], Input) > 0 do
   begin
    Value := RightValue(Copy(Input, pos(MathFunc[i], Input) + length(MathFunc[i]), length(Input) - pos(MathFunc[i], Input) - length(MathFunc[i]) + 1));
    Input := StringReplace(Input, MathFunc[i] + Value, FunctionAtomize(Value, i), []); 
    while pos('--', Input) > 0 do
     Input := StringReplace(Input, '--', '+', []);
   end;
  Result := Input;
  end;
 end;

 function OnlyBasic(Input: string): string;
 var
  Value1, Value2: string;
  i: Integer;
 begin
  while pos('--', Input) > 0 do
   Input := StringReplace(Input, '--', '+', []);
  for i := Low(BasicOpr) to High(BasicOpr) do
   while pos(BasicOpr[i], Input) > 1 do
   begin
    Value1 := LeftValue(Copy(Input, 1, pos(BasicOpr[i], Input) - 1));
    Value2 := RightValue(Copy(Input, pos(BasicOpr[i], Input) + 1, length(Input) - pos(BasicOpr[i], Input)));
    Input := StringReplace(Input, Value1 + BasicOpr[i] + Value2, ValueAtomize(Value1, Value2, BasicOpr[i]), []);
    while pos('--', Input) > 0 do
     Input := StringReplace(Input, '--', '+', []);
   end;
  Result := FormatFloat(H_PRECISION, StrToFloat(Input));
 end;

 function AtomIntoValue(Input: string): string;
 begin
  while pos(H_B1, Input) > 0 do
   Input := StringReplace(Input, H_B1 + Copy(Input, pos(H_B1, Input) + 1, GetBracket(Copy(Input, pos(H_B1, Input) + 1, length(Input) - pos(H_B1, Input))) - 1) + H_B2, AtomIntoValue(Copy(Input, pos(H_B1, Input) + 1, GetBracket(Copy(Input, pos(H_B1, Input) + 1, length(Input) - pos(H_B1, Input))) - 1)), []);
  Result := SimplyCount(Input);
  Result := OnlyBasic(Result);
 end;

begin
 Result := Optimize(Input); // Optymalizacja
 if Valid(Result) then // Walidacja
  Result := FormatFloat(H_RESULT, StrToFloat(AtomIntoValue(Result))); 
end;

Dla sprawdzenia, dajcie jakieś obliczenia np:

((6103)/(6,310</sup>3))((1,1)/(1+0,15sin(arccos(0,85))))

AHA: aby zadziałała - to wyrażenie musi być poprawne :) - ale to chyba oczywiste. Zaletą takiej funkcji jest to, że bardzo łatwo dodać nowe funkcje ... - co zresztą widać..

5 komentarzy

hyh gratulacje nastepny artykul napisany przez dobrego programiste oby tak dalej;)

Chyba zostanę przy ONP, ale bravo za chęci :D

Fajna sprawa. Odkryłem jednak 2 błędy :
-Przy operacjach typu -3-2 ( znajduje jako pierwszy operator pierszy minus i lewy argument jest pusty )

 • Niepoprawne wykonywanie operacji typu 9-3+4 ( najpier robi dodawnie, wiewc wynik -3+4 jest 1 i znika operator, wiec zlacza stringi i wychodzi 91 )
  Poprawienie obu błędów zajęło mi ok. godziny.
  Anyway gratuluje autorowi, bo fajnie jest to napisane :)

Jeszcze jeden błąd : kolejność działań w interpreterze jest taka : potęgowanie, mnożenie, dzielenie, dodawanie, odejmowanie. A mnożenie i dzielenie powinno być na tym samym poziomie ( a nie najpierw mnożenie ) . Powoduje to błąd np. w wyrażeniu
2/2*2 - interpreter daje wynik 0.5 ( bo najpierw mnoży ). Prawidłowy wynik to 2