InputBox oraz InputQuery - ustawianie pozycji na ekranie

olesio

InputBox oraz InputQuery - ustwianie pozycji na ekranie

Poniżej przedstawiam sposób na wyśrodkowanie okienek typu InputBox oraz InputQuery. Poniższy moduł umożliwia to
ustawiając dane okienko w miejscu podane przez dwa ostatnire parametry w funkcjach InputBoxPos oraz InpuQueryPos.
Pierwszy z nich to pozycja od lewej nasotmiast drugi to pozycja od góry. Jeżeli jedna z wartości będzie poniżej zera - to
okienko zostanie wyświetlone tak jak standardowo na środku ekranu. Poniżej umieszczam przykłady użycia obu funkcji:

InputBoxPos:

var
  S : string;
begin
  // wyświetla okienko 10 pikseli od lewej i 30 pikseli od góry
  S := InputBoxPos('Tytuł okienka', 'Wpisz cokolwiek', 'standardowy wpis', 10, 30);
    if S <> '' then
    Caption := S;
end;

InputQueryPos:

var
  S : string;
  Ok : boolean;
begin
  // wyświetla okienko 10 pikseli od lewej i 30 pikseli od góry
  Ok := InputQueryPos('Tytuł okienka', 'Wpisz cokolwiek', S, 10, 30);
    if Ok then
    Caption := S;
end;

A to kod modułu, który należy zapisac pod nazwą Ib_Pos.pas w katalogu z naszym projektem po czym dodać go do sekcji uses.
Dodatkowo możemy poprzez zmianę wartości stałych OKBtn_Caption oraz CancelBtn_Caption zmienić etykiety dla przycisków.

{*********************************************************************
Ten modul to przerobiony dialogs.pas ze xrodel dolaczonych do Delphi 3
Zmieniono deklaracje i definicje funkcji... Funkcje InputQueryPos oraz
InputBoxPos nalezy wywolac z dwoma dodaktowymi parametrami: Left_Pos i
Top_Pos, ktore ustalaja pozycje okienka od lewej i od gory. Jesli obie
wartosci lub jedna z nich jest ponizej zera - okno ukaze sie na srodku
ekranu czyli tak jak standardowe okienka typu InputBox i InputQuery...
Natomiast stale OKBtn_Caption i CancelBtn_Caption - zawietaja etykiety
dla przyciskow: Ok (po lewej w oknie) oraz Anuluj (po prawej w oknie).
*********************************************************************}
 
unit IB_Pos;
 
{$R-}
 
interface
 
uses
  Windows, CommDlg, Graphics, Controls, Forms, StdCtrls;
 
const
  OKBtn_Caption = 'OK';
  CancelBtn_Caption = 'Anuluj';
 
function GetAveCharSize(Canvas: TCanvas): TPoint;
function InputBoxPos(const ACaption, APrompt, ADefault: string;
   Left_Pos, Top_Pos : integer): string;
function InputQueryPos(const ACaption, APrompt: string;
   var Value: string; Left_Pos, Top_Pos : integer): Boolean;
 
implementation
 
function GetAveCharSize(Canvas: TCanvas): TPoint;
var
  I: Integer;
  Buffer: array[0..51] of Char;
begin
  for I := 0 to 25 do Buffer[I] := Chr(I + Ord('A'));
  for I := 0 to 25 do Buffer[I + 26] := Chr(I + Ord('a'));
  GetTextExtentPoint(Canvas.Handle, Buffer, 52, TSize(Result));
  Result.X := Result.X div 52;
end;
 
function InputQueryPos(const ACaption, APrompt: string;
  var Value: string; Left_Pos, Top_Pos : integer): Boolean;
var
  Form: TForm;
  Prompt: TLabel;
  Edit: TEdit;
  DialogUnits: TPoint;
  ButtonTop, ButtonWidth, ButtonHeight: Integer;
begin
  Result := False;
  Form := TForm.Create(Application);
  with Form do
    try
      Canvas.Font := Font;
      DialogUnits := GetAveCharSize(Canvas);
      BorderStyle := bsDialog;
      Caption := ACaption;
      ClientWidth := MulDiv(180, DialogUnits.X, 4);
      ClientHeight := MulDiv(63, DialogUnits.Y, 8);
      if (Left_Pos < 0) or (Top_Pos < 0) then
         begin
         Position := poScreenCenter;
         end
         else
         begin
         Left := Left_Pos;
         Top := Top_Pos;
         end;
      Prompt := TLabel.Create(Form);
      with Prompt do
      begin
        Parent := Form;
        AutoSize := True;
        Left := MulDiv(8, DialogUnits.X, 4);
        Top := MulDiv(8, DialogUnits.Y, 8);
        Caption := APrompt;
      end;
      Edit := TEdit.Create(Form);
      with Edit do
      begin
        Parent := Form;
        Left := Prompt.Left;
        Top := MulDiv(19, DialogUnits.Y, 8);
        Width := MulDiv(164, DialogUnits.X, 4);
        MaxLength := 255;
        Text := Value;
        SelectAll;
      end;
      ButtonTop := MulDiv(41, DialogUnits.Y, 8);
      ButtonWidth := MulDiv(50, DialogUnits.X, 4);
      ButtonHeight := MulDiv(14, DialogUnits.Y, 8);
      with TButton.Create(Form) do
      begin
        Parent := Form;
        Caption := OKBtn_Caption;
        ModalResult := mrOk;
        Default := True;
        SetBounds(MulDiv(38, DialogUnits.X, 4), ButtonTop, ButtonWidth,
          ButtonHeight);
      end;
      with TButton.Create(Form) do
      begin
        Parent := Form;
        Caption := CancelBtn_Caption;
        ModalResult := mrCancel;
        Cancel := True;
        SetBounds(MulDiv(92, DialogUnits.X, 4), ButtonTop, ButtonWidth,
          ButtonHeight);
      end;
      if ShowModal = mrOk then
      begin
        Value := Edit.Text;
        Result := True;
      end;
    finally
      Form.Free;
    end;
end;
 
function InputBoxPos(const ACaption, APrompt, ADefault: string;
  Left_Pos, Top_Pos : integer): string;
begin
  Result := ADefault;
  InputQueryPos(ACaption, APrompt, Result, Left_Pos, Top_Pos);
end;
 
end.

Powyższy kod modułu IB_Pos jest równiez dostępny w załączonym pliku: ib_pos.zip

0 komentarzy