InputBox oraz InputQuery - ustawianie pozycji na ekranie

olesio

InputBox oraz InputQuery - ustwianie pozycji na ekranie

Poniżej przedstawiam sposób na wyśrodkowanie okienek typu InputBox oraz InputQuery. Poniższy moduł umożliwia to
ustawiając dane okienko w miejscu podane przez dwa ostatnire parametry w funkcjach InputBoxPos oraz InpuQueryPos.
Pierwszy z nich to pozycja od lewej nasotmiast drugi to pozycja od góry. Jeżeli jedna z wartości będzie poniżej zera - to
okienko zostanie wyświetlone tak jak standardowo na środku ekranu. Poniżej umieszczam przykłady użycia obu funkcji:

InputBoxPos:

var
 S : string;
begin
 // wyświetla okienko 10 pikseli od lewej i 30 pikseli od góry
 S := InputBoxPos('Tytuł okienka', 'Wpisz cokolwiek', 'standardowy wpis', 10, 30);
  if S <> '' then
  Caption := S;
end;

InputQueryPos:

var
 S : string;
 Ok : boolean;
begin
 // wyświetla okienko 10 pikseli od lewej i 30 pikseli od góry
 Ok := InputQueryPos('Tytuł okienka', 'Wpisz cokolwiek', S, 10, 30);
  if Ok then
  Caption := S;
end;

A to kod modułu, który należy zapisac pod nazwą Ib_Pos.pas w katalogu z naszym projektem po czym dodać go do sekcji uses.
Dodatkowo możemy poprzez zmianę wartości stałych OKBtn_Caption oraz CancelBtn_Caption zmienić etykiety dla przycisków.

{*********************************************************************
Ten modul to przerobiony dialogs.pas ze xrodel dolaczonych do Delphi 3
Zmieniono deklaracje i definicje funkcji... Funkcje InputQueryPos oraz
InputBoxPos nalezy wywolac z dwoma dodaktowymi parametrami: Left_Pos i
Top_Pos, ktore ustalaja pozycje okienka od lewej i od gory. Jesli obie
wartosci lub jedna z nich jest ponizej zera - okno ukaze sie na srodku
ekranu czyli tak jak standardowe okienka typu InputBox i InputQuery...
Natomiast stale OKBtn_Caption i CancelBtn_Caption - zawietaja etykiety
dla przyciskow: Ok (po lewej w oknie) oraz Anuluj (po prawej w oknie).
*********************************************************************}

unit IB_Pos;

{$R-}

interface

uses
 Windows, CommDlg, Graphics, Controls, Forms, StdCtrls;

const
 OKBtn_Caption = 'OK';
 CancelBtn_Caption = 'Anuluj';

function GetAveCharSize(Canvas: TCanvas): TPoint;
function InputBoxPos(const ACaption, APrompt, ADefault: string;
  Left_Pos, Top_Pos : integer): string;
function InputQueryPos(const ACaption, APrompt: string;
  var Value: string; Left_Pos, Top_Pos : integer): Boolean;

implementation

function GetAveCharSize(Canvas: TCanvas): TPoint;
var
 I: Integer;
 Buffer: array[0..51] of Char;
begin
 for I := 0 to 25 do Buffer[I] := Chr(I + Ord('A'));
 for I := 0 to 25 do Buffer[I + 26] := Chr(I + Ord('a'));
 GetTextExtentPoint(Canvas.Handle, Buffer, 52, TSize(Result));
 Result.X := Result.X div 52;
end;

function InputQueryPos(const ACaption, APrompt: string;
 var Value: string; Left_Pos, Top_Pos : integer): Boolean;
var
 Form: TForm;
 Prompt: TLabel;
 Edit: TEdit;
 DialogUnits: TPoint;
 ButtonTop, ButtonWidth, ButtonHeight: Integer;
begin
 Result := False;
 Form := TForm.Create(Application);
 with Form do
  try
   Canvas.Font := Font;
   DialogUnits := GetAveCharSize(Canvas);
   BorderStyle := bsDialog;
   Caption := ACaption;
   ClientWidth := MulDiv(180, DialogUnits.X, 4);
   ClientHeight := MulDiv(63, DialogUnits.Y, 8);
   if (Left_Pos < 0) or (Top_Pos < 0) then
     begin
     Position := poScreenCenter;
     end
     else
     begin
     Left := Left_Pos;
     Top := Top_Pos;
     end;
   Prompt := TLabel.Create(Form);
   with Prompt do
   begin
    Parent := Form;
    AutoSize := True;
    Left := MulDiv(8, DialogUnits.X, 4);
    Top := MulDiv(8, DialogUnits.Y, 8);
    Caption := APrompt;
   end;
   Edit := TEdit.Create(Form);
   with Edit do
   begin
    Parent := Form;
    Left := Prompt.Left;
    Top := MulDiv(19, DialogUnits.Y, 8);
    Width := MulDiv(164, DialogUnits.X, 4);
    MaxLength := 255;
    Text := Value;
    SelectAll;
   end;
   ButtonTop := MulDiv(41, DialogUnits.Y, 8);
   ButtonWidth := MulDiv(50, DialogUnits.X, 4);
   ButtonHeight := MulDiv(14, DialogUnits.Y, 8);
   with TButton.Create(Form) do
   begin
    Parent := Form;
    Caption := OKBtn_Caption;
    ModalResult := mrOk;
    Default := True;
    SetBounds(MulDiv(38, DialogUnits.X, 4), ButtonTop, ButtonWidth,
     ButtonHeight);
   end;
   with TButton.Create(Form) do
   begin
    Parent := Form;
    Caption := CancelBtn_Caption;
    ModalResult := mrCancel;
    Cancel := True;
    SetBounds(MulDiv(92, DialogUnits.X, 4), ButtonTop, ButtonWidth,
     ButtonHeight);
   end;
   if ShowModal = mrOk then
   begin
    Value := Edit.Text;
    Result := True;
   end;
  finally
   Form.Free;
  end;
end;

function InputBoxPos(const ACaption, APrompt, ADefault: string;
 Left_Pos, Top_Pos : integer): string;
begin
 Result := ADefault;
 InputQueryPos(ACaption, APrompt, Result, Left_Pos, Top_Pos);
end;

end.

Powyższy kod modułu IB_Pos jest równiez dostępny w załączonym pliku: ib_pos.zip

0 komentarzy