Formatowanie kodu HTML

Deti

.. jak w temacie

Najpierw do sekcji type dopisz sobie pomocniczy typ, który będzie reprezentował typ znacznika (tagu) HTML:

THTMLLine = (TgFormatO, TgFormatC, None);

Teraz możecie zrobić sobie tablice, która będzie zawierać tzw. tagi formatowane czyli te, przy których będą wcięcia:

IndentTags: array[1..22] of Shortstring = ('head', 'body', 'table', 'tr', 'td', 'p', 'h1', 'h2', 'h3', 'h4', 'h5', 'h6', 'ul', 'ol', 'center', 'cite', 'code', 'div', 'span', 'form', 'script', 'style'); // Tagi formatowane

No i w końcu gwóźdź programu:

function HTMLFormat(s: string): string;
{
Funkcja formatująca kod HTML
ver 1.0 alpha
--------------------------------
Autor: DetoX
[email protected]
}

var
 i: Integer;
 InnBuffer, TagBuffer, IndentAff: string;
 TR: TStringList; 
 HTMLLnArr: array of THTMLLine;

 function IsSpaces(ALine: string): Boolean; 
 // Sprawdza, czy linia kodu to same spacje
 var
  g: Integer;
 begin
  Result := True;
  for g := 1 to length(ALine) do
   if ALine[g] <> ' ' then
    Result := False;
 end;

 function RemoveBlanks(ALine: string): string;
 // Wycinanie spacji z początku linii kodu HTML
 begin
  while ALine[1] = ' ' do
   Delete(ALine, 1, 1);
  Result := ALine;
 end;

 function IsFormatted(ATag: string): Boolean;
 // Sprawdzanie, czy znacznik jest "formatowany"
 var
  g: Integer;
 begin
  Result := False;
  Atag := AnsiLowerCase(ATag);
  for g := Low(IndentTags) to High(IndentTags) do
   if IndentTags[g] = ATag then
    Result := True;
 end;

begin

 // Dla bezpieczeństwa
 if length(s) = 0 then
 begin
  Result := '';
  Exit;
 end;

 // Rozdzielenie tagów formatowanych na wiersze
 for i := Low(IndentTags) to High(IndentTags) do
 begin
  InnBuffer := s;
  while Boolean(pos('<' + IndentTags[i], InnBuffer)) do
  begin
   InnBuffer := Copy(InnBuffer, pos('<' + IndentTags[i], InnBuffer), length(InnBuffer) - pos('<' + IndentTags[i], InnBuffer));
   TagBuffer := Copy(InnBuffer, 1, pos('>', InnBuffer));
   Delete(InnBuffer, 1, pos('>', InnBuffer));
   s := AnsiReplaceStr(s, TagBuffer, #13 + TagBuffer + #13);
  end;
  while Boolean(pos('</' + IndentTags[i], InnBuffer)) do
  begin
   InnBuffer := Copy(InnBuffer, pos('</' + IndentTags[i], InnBuffer), length(InnBuffer) - pos('</' + IndentTags[i], InnBuffer));
   TagBuffer := Copy(InnBuffer, 1, pos('>', InnBuffer));
   Delete(InnBuffer, 1, pos('>', InnBuffer));
   s := AnsiReplaceStr(s, TagBuffer, #13 + TagBuffer + #13);
  end;
 end;

 // Usuwanie pustych linii i spacji na początku wierszy
 TR := TStringList.Create;
 TR.Text := s;
 for i := TR.Count - 1 downto 0 do
  if (TR[i] = '') or (IsSpaces(TR[i])) then
   TR.Delete(i)
  else if TR[i][1] = ' ' then
   TR[i] := RemoveBlanks(TR[i]);

 // Rozpoznanie tagów
 SetLength(HTMLLnArr, TR.Count);
 for i := 0 to TR.Count - 1 do
 begin
  if TR[i][1] <> '<' then
   HTMLLnArr[i] := None
  else if Boolean(pos('>', TR[i])) then
  begin
   if (IsFormatted(Copy(TR[i], 2, pos('>', TR[i]) - 2)) or IsFormatted(Copy(TR[i], 3, pos('>', TR[i]) - 3))) then
   begin
    if Copy(TR[i], 1, 2) = '</' then
     HTMLLnArr[i] := TgFormatC
    else
     HTMLLnArr[i] := TgFormatO;
   end
   else
   begin
    if (IsFormatted(Copy(TR[i], 2, pos(' ', TR[i]) - 2)) or IsFormatted(Copy(TR[i], 3, pos(' ', TR[i]) - 3))) then
    begin
     if Copy(TR[i], 1, 2) = '</' then
      HTMLLnArr[i] := TgFormatC
     else
      HTMLLnArr[i] := TgFormatO;
    end
    else HTMLLnArr[i] := None
   end;
  end
  else HTMLLnArr[i] := None;
 end;

 // Tworzenie wcięć
 IndentAff := '';
 for i := 1 to TR.Count - 2 do
 begin
  if ((HTMLLnArr[i] = None) and (HTMLLnArr[i - 1] = TgFormatO)) or ((HTMLLnArr[i] = TgFormatO) and (HTMLLnArr[i - 1] = TgFormatO)) then
   IndentAff := IndentAff + ' '
  else if ((HTMLLnArr[i] = TgFormatC) and (HTMLLnArr[i - 1] = TgFormatC)) or ((HTMLLnArr[i] = TgFormatC) and (HTMLLnArr[i - 1] = None)) then
   if length(IndentAff) >=2 then
    Delete(IndentAff, 1, 2);

  TR[i] := IndentAff + TR[i];

 end;

 Result := TR.Text;
 TR.Free;
end;

Kilka słów komentarza: funkcja działa poprawnie pod warunkiem, że kod HTML jest poprawny, to znaczy - sama nie może zamykać tagów itp - funkcja tylko odpowiednio je wyświetla, a nie modyfikuje. Jeśli ktoś ma jakieś pomysły na jej dopracowanie - prosiłbym o kontakt GG: 2849811 :)

4 komentarzy

try - finally?

Mnie to nie działa. (Deti mam kolego identycznego jak ty tak samo wygląda jak ty na tym zdjęciu :-)

-=ORanGE=- to działa tylko musisz wpisać poprawny kod html, czyli np. taki:

<html><head><title>TITLE</title></head><body></body></html>

to tylko przykład :)