Dialog do wyboru katalogu

olesio

Dialog do wyboru katalogu

Poniżej przedstawiam moduł, który należy dodać do sekcji uses, aby w łatwy sposób móc
obsłużyć okno wyboru katalogu SelectDirectory z modułu FileCtrl. Obsługa dla tego modułu
przypomina wywoływanie standardowych okienek takich jak OpenDialog czy SaveDialog.

Przykład uzycia:

procedure TForm1.Button1Click(Sender : TObject);
var
 BrowseDialog : TFolderBrowseDialog;
begin
 BrowseDialog := TFolderBrowseDialog.Create(Form1);
 BrowseDialog.InitialDir := 'C:\';
 BrowseDialog.PromptText := 'Wybierz katalog:';
 if BrowseDialog.Execute then
 begin
  ShowMessage(BrowseDialog.Directory);
 end;
end;

Jako parametr dla konstruktora Create, należy podać kontrolkę typu TWinControl, czyli najlepiej
nazwę formularza, na którym wywołujemy dialog do wyboru katalogu. Parametr ten jest ważny
dla użytkowników starszych wersji Delphi lub Windowsów '9X, gdzie tworzone okno dialogowe
nie pokazywało się zawsze na środku, jak ma to miejsce w późniejszych Windowsach NT czy XP.
Pod Windowsami '9x nie będzie również widocznego w oknie przycisku "Utwórz nowy folder".

Kod modułu (zapisz jako browse.pas):

unit browse;

interface

uses
 Forms, Windows, Controls, SysUtils, FileCtrl, ShlObj, ActiveX;

type
 TFolderBrowseDialog = class(TObject)
  FInitialDir : string;
  FPromptText : string;
  FDirectory : string;
  OwnerHwnd : HWND;
 public
  constructor Create(AOwner : TWinControl);
  destructor Destroy; override;
  property InitialDir : string read FInitialDir write FInitialDir;
  property PromptText : string read FPromptText write FPromptText;
  property Directory : string read FDirectory write FDirectory;
  function Execute : boolean;
 end;

implementation

type
 TSelectDirectoryProc = function(const Directory : string) : Boolean;

constructor TFolderBrowseDialog.Create(AOwner : TWinControl);
begin
 inherited Create;
 FPromptText := '';
 FInitialDir := '';
 OwnerHwnd := AOwner.Handle;
end;

destructor TFolderBrowseDialog.Destroy;
begin
 inherited Destroy;
end;

function TFolderBrowseDialog.Execute : boolean;

 function SelectDirectoryEx(var Path : string; const Caption, Root : string;
  BIFs : DWORD; Callback : TSelectDirectoryProc; const FileName : string) : Boolean;
 const
  BIF_NEWDIALOGSTYLE = $0040;
 type
  TMyData = packed record
   IniPath : PChar;
   FileName : PChar;
   Proc : TSelectDirectoryProc;
  end;
  PMyData = ^TMyData;
 var
  BrowseInfo : TBrowseInfo;
  Buffer : PChar;
  RootItemIDList, ItemIDList : PItemIDList;
  ShellMalloc : IMalloc;
  IDesktopFolder : IShellFolder;
  Dummy : DWord;
  Data : TMyData;

  function BrowseCallbackProc(hwnd : HWND; uMsg : UINT; lParam : Cardinal; lpData : Cardinal) : integer; stdcall;
  var
   PathName : array[0..MAX_PATH] of char;
  begin
   case uMsg of
    BFFM_INITIALIZED :
     SendMessage(Hwnd, BFFM_SETSELECTION, Ord(True),
      Integer(PMyData(lpData).IniPath));
    BFFM_SELCHANGED :
     begin
      SHGetPathFromIDList(PItemIDList(lParam), @PathName);
      SendMessage(hwnd, BFFM_SETSTATUSTEXT, 0,
       LongInt(PChar(@PathName)));
      if Assigned(PMyData(lpData).Proc) then
       SendMessage(hWnd, BFFM_ENABLEOK, 0,
        Ord(PMyData(lpData).Proc(PathName)))
      else
       if PMyData(lpData).FileName <> nil then
        SendMessage(hWnd, BFFM_ENABLEOK, 0,
         Ord(FileExists(PathName)))
       else
        SendMessage(hWnd, BFFM_ENABLEOK, 0,
         Ord(DirectoryExists(PathName)));
     end;
   end;
   Result := 0;
  end;

 begin
  Result := False;
  FillChar(BrowseInfo, SizeOf(BrowseInfo), 0);
  if (ShGetMalloc(ShellMalloc) = S_OK) and (ShellMalloc <> nil) then
  begin
   Buffer := ShellMalloc.Alloc(MAX_PATH);
   try
    RootItemIDList := nil;
    if Root <> '' then
    begin
     SHGetDesktopFolder(IDesktopFolder);
     IDesktopFolder.ParseDisplayName(GetActiveWindow, nil,
      POleStr(WideString(Root)), Dummy, RootItemIDList, Dummy);
    end;

    with BrowseInfo do
    begin
     hwndOwner := OwnerHwnd;
     pidlRoot := RootItemIDList;
     pszDisplayName := Buffer;
     lpszTitle := PChar(Caption);
     ulFlags := BIFs;
     lpfn := @BrowseCallbackProc;
     Data.IniPath := PChar(Path);
     if FileName <> '' then
      Data.FileName := PChar(FileName)
     else
      Data.FileName := nil;
     Data.Proc := Callback;
     lParam := Integer(@Data);
    end;
    ItemIDList := ShBrowseForFolder(BrowseInfo);
    Result := ItemIDList <> nil;
    if Result then
    begin
     ShGetPathFromIDList(ItemIDList, Buffer);
     ShellMalloc.Free(ItemIDList);
     Path := StrPas(Buffer);
    end;

   finally
    ShellMalloc.Free(Buffer);
   end;
  end;
 end;

 function CallBack(const Path : string) : Boolean;
 begin
  Result := DirectoryExists(Path);
 end;

var
 Folder : string;
begin
 Folder := FInitialDir;
 if SelectDirectoryEx(Folder, FPromptText,
  '', BIF_RETURNONLYFSDIRS or $40, @CallBack, '') then
 begin
  FDirectory := Folder;
  Result := True;
 end;

 if (Length(FDirectory) = 0) then
 begin
  FDirectory := '';
  Result := False;
  Exit;
 end;

 if (Folder <> '') and (FDirectory[Length(FDirectory)] <> '\') then
 begin
  FDirectory := FDirectory + '\';
  Result := True
 end;
end;

end.

Przykładowy wygląd okna dialogowego:
browse.jpg

Plik źródłowy modułu - skompresowany ZIP: browse.zip

3 komentarzy

IMO brakuje właśnie tych informacji na początku (czym moduł różni się od zwykłego SelectDirectory), a jest niepotrzebne lanie wody w pierwszym akapicie ;)

Tak, ale przycisku tego nie będzie w Windowsach '9x, ale za to dialog będzie pod tymi systemami na środku ekranu.
Poza tym kod, który umieściłem umożliwia w tym dialogu wybór tylko fizycznego katalogu (a nie na przykład "Mój komputer").

Czyli jednym słowem tłumacząc: jedyna różnica między SelectDirectory a tym tutaj przedstawionym jest button "Utwórz nowy folder"?