Czas - synchronizacja przez SNTP

topcon

Synchronizacja Czasu - SNTP

<justify>Artykuł dotyczy programu do synchronizacji czasu poprzez sieć, opartego na protokole SNTP.</justify>

Kilka słów wstępu

<justify>Jedną z metod wykonywania synchronizacji zegrów komputerów poprzez sieć jest protokół NTP (ang. Network Time Protocol) oraz jego uproszczona wersja SNTP (ang. Simple Network Time Protocol). Zadaniem NTP/SNTP jest zapewnienie możliwości ustawienia czasu zegara komputera z dokładnością około od 10 do 30 ms. Obecnie na całym świecie jest dostępnych bardzo wiele serwerów czasu, które udostępniaja tą usługę. Również w Polsce mamy przynajmniej kilkanaście serwerów czasu np. vega.cbk.poznan.pl, ntp.task.gda.pl czy tempus1.gum.gov.pl, więcej polskich serwerów czasu można znaleźć na stronie: http://odyniec.fdns.net/ntp . Dodatkowo wykaz wybranych serwerów NTP z całego świata możemy zobaczyć np. na stronie: http://support.microsoft.com/kb/262680 . Istotną sprawą na którą trzeba zwrócić uwagę podczas wybierania serwera jest tzw. stratum czyli precyzja z jaką serwer synchronizuje czas (kolejny nr w hierarchii NTP - odległość serwera od źródła czasu), najbardziej dokładne sa serwery stratum = 1, dalej (mniej dokładne) stratum = 2, 3, 4, itd. Jednak dla potrzeb amatorskich i domowych zastosowań nie musimy się aż tak bardzo tym przejmować. Oczywiście w Polsce nie ma sensu synchronizować zegara z serwara, który znajduje slę na drugiej półkuli, wybierajmy zawsze serwer możliwie bliski. Więcej informacji na temat synchronizacji czasu przez SNTP można otrzymać w dokumentacji RFC na: http://rfc.net/rfc2030 . Kilka rozwiązań zastosowanych w programie jest wzorowanych na module IdSNTP.pas z pakietu Indy.</justify>

Klient SNTP

<justify>Klient został napisany w Delphi 6 jako aplikacja konsolowa. Główny moduł programu korzysta z modułów dodatkowych: SNTPSocket, SNTPFunctions, SNTPRegSetup, SNTPDateTime. Cała transmisja odbywa się poprzez gniazdko UDP na porcie 123, który to jest przypisany na stałe do transmisji czasu w NTP i SNTP. Przy prezentacji kodu poszczególnych modułów ograniczono się tylko do kilku słów wyjaśnienia na wstępie, pozostałe informacje zostały umieszczone w formie komentarzy w treści kodu modułów.</justify>

Moduł SNTPSocket

<justify>Funkcje tego modułu zajmują się wykonaniem połączenia oraz obsługą wysyłania i odbioru datagramu SNTP. Został on napisany z użyciem funkcji WinAPI, zwłaszcza funkcji biblioteki Windows Sockets.</justify>
{*************************************************************}
{                               }
{  Klient protokołu SNTP dla Windows 9x/Me/NT/2000/XP    }
{                               }
{  Copyright (c) 2005, 2006 AD  }
{                               }
{*************************************************************}

unit SNTPSocket;

interface

uses
 Windows, SysUtils, WinSock, SNTPDateTime;

type
 { Zawartość pól rekordu jaki składa się na datagram SNTP, }
 { więcej informacji na: http://www.rfc.net/rfc2030.html }
 TNTPGram = packed record
  Head1     : Byte;   { Typ całkowity 8-bitowy bez znaku  }
  Head2     : Byte;   { Typ całkowity 8-bitowy bez znaku  }
  Head3     : ShortInt; { Typ całkowity 8-bitowy ze znakiem }
  Head4     : ShortInt; { Typ całkowity 8-bitowy ze znakiem }
  RootDelay   : LongInt; { Typ całkowity 32-bitowy ze znakiem }
  RootDispersion: LongWord; { Typ całkowity 32-bitowy bez znaku }
  RefID     : LongWord; { Typ całkowity 32-bitowy bez znaku }
  Ref1     : LongWord; { Typ całkowity 32-bitowy bez znaku }
  Ref2     : LongWord; { Typ całkowity 32-bitowy bez znaku }
  Org1     : LongWord; { Typ całkowity 32-bitowy bez znaku }
  Org2     : LongWord; { Typ całkowity 32-bitowy bez znaku }
  Rcv1     : LongWord; { Typ całkowity 32-bitowy bez znaku }
  Rcv2     : LongWord; { Typ całkowity 32-bitowy bez znaku }
  Xmit1     : LongWord; { Typ całkowity 32-bitowy bez znaku }
  Xmit2     : LongWord; { Typ całkowity 32-bitowy bez znaku }
 end;

 function StrToOem(const AAnsiStr: string): string;
 function StartWSAStartup: Boolean;
 function AddrConvert(var AAddr: TSockAddrIn; AAddrStr: string): string;
 function SendAndRecvData(ABuffer: TNTPGram; const APort, ALengthBuffer,
  AFlags: Word; const ARcvTime: Integer): TNTPGram;
 function CloseConnect(const ASocket: Integer): Boolean;
 procedure GetLocalIPAndName(var ALocalIP, ALocalName: string);

var
 Addr: TSockAddrIn;
 MySocket, RecvTime: Word;
 Host, LocalIP, LocalName, HostIn: string;

const
 Flags = 0;
 { Domyślny port dla protokolu SNTP/NTP: 123 }
 Port: Word = 123;
 { Maksymalna długość nazwy hosta }
 MaxHostNameLen = High(Byte);

implementation

{ Konwersja kodowania Windows 1250 na OEM 852 (DOS lub konsola Windows), }
{ umożliwia to poprawne wyświetlenie polskich czcionek w oknie konsoli }

function StrToOem(const AAnsiStr: string): string;
begin
 SetLength(Result, Length(AAnsiStr));
 if Length(Result) > 0 then
  CharToOem(PChar(AAnsiStr), PChar(Result));
end;

{ Obsługa błędow związanych Socketem }

procedure MsgWSAError;
begin
 WriteLn(StrToOem(SysErrorMessage(WSAGetLastError)));
 Halt(1);
end;

{ Pobranie nazwy i adresu lokalnej maszyny }

procedure GetLocalIPAndName(var ALocalIP, ALocalName: string);
var
 APHostEnt: PHostEnt;
 APHostName: PChar;
begin
 APHostName := nil;
 { Pobranie IP i nazwy lokalnego komputera }
 gethostname(APHostName, SizeOf(MaxHostNameLen));
 { Wpisanie do struktury HostEnt nazwy i adresu maszyny }
 APHostEnt := gethostbyname(APHostName);
 if APHostEnt <> nil then
 begin
  ALocalIP := inet_ntoa(PInAddr(APHostEnt^.h_addr_list^)^);
  ALocalName := APHostEnt^.h_name
 end else
  MsgWSAError;
end;

{ Uruchomienie biblioteki Windows Sockets (WinSock) }

function StartWSAStartup: Boolean;
var
 WSAData: TWSAData;
begin
 Result := False;
 { Inicjujemu użycie biblioteki Windows Sockets }
 if WSAStartup(MAKEWORD(2, 2), WSAData) = NO_ERROR then
 begin
  { Utworzenie nowego socketu dla połączenia User Datagram Protocol (UDP) }
  MySocket := socket(AF_INET, SOCK_DGRAM, IPPROTO_UDP);
  Result := True;
 end else
  MsgWSAError;
end;

{ Konwersja adresu IP na Nazwę DNS i odwrotnie }

function AddrConvert(var AAddr: TSockAddrIn; AAddrStr: string): string;
var
 AHostEnt: PHostEnt;
begin
 FillChar(AAddr, SizeOf(AAddr), 0);
 AAddr.sin_family := AF_INET;
 { Jeśli podano adres IP }
 if AAddrStr[1] in ['0'..'9'] then
 begin
  AAddr.sin_addr.S_addr := inet_addr(PChar(AAddrStr));
  AHostEnt := gethostbyaddr(@AAddr.sin_addr.S_addr,
   SizeOf(AAddr.sin_addr.S_addr), AAddr.sin_family);
  Result := AHostEnt^.h_name
 end else
 { Jeśli podano nazwe DNS }
 begin
  AHostEnt := gethostbyname(PChar(AAddrStr));
  if AHostEnt <> nil then
  begin
   move(AHostEnt^.h_addr_list^^, AAddr.sin_addr.S_addr,
    SizeOf(AAddr.sin_addr.S_addr));
   AAddr.sin_addr.S_addr := LongInt(PLongWord(AHostEnt^.h_addr^)^);
   Result := inet_ntoa(AAddr.sin_addr)
  end else
   MsgWSAError();
 end;
end;

{ Wysyłanie i odbieranie danych z serwera }

function SendAndRecvData(ABuffer: TNTPGram; const APort, ALengthBuffer,
 AFlags: Word; const ARcvTime: Integer): TNTPGram;
begin
 { Ustawienie dopuszczalnego czasu odpowiedzi serwera }
 if setsockopt(MySocket, SOL_SOCKET, SO_RCVTIMEO, @ARcvTime,
  SizeOf(ARcvTime)) = SOCKET_ERROR then
  MsgWSAError;
 { Określenie i konwersja portu }
 Addr.sin_port := htons(APort);
 { Próba połączenia z serwerem }
 if connect(MySocket, Addr, SizeOf(Addr)) = SOCKET_ERROR then
  MsgWSAError
 else
 begin
  { Wysłanie danych }
  if send(MySocket, ABuffer, ALengthBuffer, AFlags) = SOCKET_ERROR then
   MsgWSAError;
  { Odbiór danych }
  if recv(MySocket, ABuffer, ALengthBuffer, AFlags) = SOCKET_ERROR then
   MsgWSAError;
 end;
 Result := ABuffer;
end;

{ Zamknięcie używanego Socketa }

function CloseConnect(const ASocket: Integer): Boolean;
begin
 if shutdown(MySocket, SD_BOTH) = SOCKET_ERROR then
 begin
  Result := False;
  MsgWSAError;
 end else
  if CloseSocket(ASocket) = SOCKET_ERROR then
  begin
   Result := False;
   MsgWSAError;
  end else
   Result := True;
end;

initialization
 StartWSAStartup;
 GetLocalIPAndName(LocalIP, LocalName);

finalization
 CloseConnect(MySocket);
 { Konczymy uzywanie biblioteki Windows Sockets }
 WSACleanup;

end.

Moduł SNTPFunctions

<justify>W module tym zostały zgromadzone funkcje i procedury używane do obsługi danych zapisanych w datagramie otrzymanym z serwera czasu. Wykonują one różnego rodzaju przekształcenia otrzymanych danych np. zamianę formatów czasu czy odczyt poszczególnych pół datagramu SNTP.</justify>
{*************************************************************}
{                               }
{  Klient protokołu SNTP dla Windows 9x/Me/NT/2000/XP    }
{                               }
{  Copyright (c) 2005, 2006 AD  }
{                               }
{*************************************************************}

unit SNTPFunctions;

interface

uses
 SysUtils, DateUtils, Windows, Math, SNTPSocket, SNTPDateTime;

type
 TLr = packed record
  L1: Byte;
  L2: Byte;
  L3: Byte;
  L4: Byte;
 end;

procedure ChkDatePC(ADateTime: TDateTime);
function GetHead1Byte1(const ANTPMessage: TNTPGram): Byte;
function GetLeapIndicator(const ANTPMessage: TNTPGram): Byte;
function GetVersionNumber(const ANTPMessage: TNTPGram): Byte;
function GetMode(const ANTPMessage: TNTPGram): Byte;
function GetStratum(const ANTPMessage: TNTPGram): Byte;
function GetPollInterval(const ANTPMessage: TNTPGram): Extended;
function GetPrecision(const ANTPMessage: TNTPGram): Extended;
function Flip(const ANumber: LongWord): LongWord; overload;
function Flip(const ANumber: LongInt): LongWord; overload;
function GetRootDelay(const ANTPMessage: TNTPGram): Double;
function GetRootDispersion(const ANTPMessage: TNTPGram): Double;
function GetReferenceIdentifier(const ANTPMessage: TNTPGram;
 const AStratum: Byte): string;
procedure DateTimeToNTP(const ADateTime: TDateTime;
 var ASecond, AFraction: LongWord);
function GetReferenceTimestamp(const ANTPMessage: TNTPGram): TDateTime;
function GetOriginateTimestamp(const ANTPMessage: TNTPGram): TDateTime;
function GetReceiveTimestamp(const ANTPMessage: TNTPGram): TDateTime;
function GetTransmitTimestamp(const ANTPMessage: TNTPGram): TDateTime;
function SetRoundtripDelay: TDateTime;
function SetLocalClockOffset: TDateTime;
function IsNTPGramOK(const ALeapIndicator : Byte;
 const ATransmitTimeStamp : TDateTime): Boolean;

var
 ExpPoll, ExpPrecision, VersionNumber : ShortInt;
 Head1Byte1, LeapIndicator, Mode, Stratum : Byte;
 OriginateTimestamp, TransmitTimestamp, ReceiveTimestamp,
  DestinationTimestamp, ReferenceTimeStamp : TDateTime;
 LocalClockOffset, RoundTripDelay, RootDelay, RootDispersion : Double;
 PollInterval, Precision : Extended;
 ReferenceIdentifier : string;

const
 { Wartość stała, służy do zamiany formatu czasu NTP na TDateTime dla Delphi, }
 { 2^32 = 4294967296, może lepiej bedzie High(LongWord) = 4294967295? }
 { W pliku IdSNTP.pas z pakietu Indy wartość ta wynosi 4294967297 - czemu? }
 NTPMaxInt = High(LongWord);
 { Rożnica w dniach pomiędzy początkiem liczenia czasu NTP i Delphi }
 DateTimeDiff = 2;

implementation

{ Sprawdzenie czy data naszego PC mieści się w zakresie dostępnym dla NTP, }
{ tj. zakres od 1 stycznia 1900 00:00:00 do 7 lutego 2036 06:28:15 }

procedure ChkDatePC(ADateTime: TDateTime);
var
 ABeginDateNTP, AEndDateNTP: TDateTime;
begin
 ABeginDateNTP := EncodeDateTime(1900, 1, 1, 0, 0, 0, 0);
 AEndDateNTP := EncodeDateTime(2036, 2, 7, 6, 28, 15, 0);
 ADateTime := ADateTime - TimeZoneBias;
 if (ADateTime < ABeginDateNTP) or (ADateTime > AEndDateNTP) then
 begin
  WriteLn(StrToOem(
   'Data na Twoim PC poza zakresem 1900-01-01 00:00:00..2036-02-07 06:28:15'));
   Halt(1);
 end;
end;

{ Funkcja zwraca wartość pierwszego bajtu z pierwszego nagłówka datagramu, }
{ więcej informacji odnośnie działaniu tej i natępnych funkcji z tego modułu }
{ można odszukać na: http://www.rfc.net/rfc2030.html }

function GetHead1Byte1(const ANTPMessage: TNTPGram): Byte;
begin
 Result := ANTPMessage.Head1;
end;

{ Funkcja zwraca wskaźnik sekundy przestępnej (Leap Indicator) }

function GetLeapIndicator(const ANTPMessage: TNTPGram): Byte;
begin
 Result := (ANTPMessage.Head1 and $C0) shr 6;
end;

{ Funkcja zwraca numer wersji protokolu SNTP (Version Number) }

function GetVersionNumber(const ANTPMessage: TNTPGram): Byte;
begin
 Result := (ANTPMessage.Head1 and $38) shr 3;
end;

{ Funkcja zwraca kod trybu pracy (Mode) }

function GetMode(const ANTPMessage: TNTPGram): Byte;
begin
 Result := (ANTPMessage.Head1 and $7);
end;

{ Funkcja zwraca numer stratum serwera NTP (Stratum) }

function GetStratum(const ANTPMessage: TNTPGram): Byte;
begin
 Result := ANTPMessage.Head2;
end;

{ Funkcja zwraca interwał odpytujacy (Poll Interval) }

function GetPollInterval(const ANTPMessage: TNTPGram): Extended;
begin
 ExpPoll := ANTPMessage.Head3;
 Result := Power(2, ExpPoll);
end;

{ Funkcja zwraca precyzje zegara serwera NTP (Precision) }

function GetPrecision(const ANTPMessage: TNTPGram): Extended;
begin
 ExpPrecision := ANTPMessage.Head4;
 Result := Power(2, ExpPrecision);
end;

{ Funkcja wykonuje odwrócenie kolejności bajtow dla LongWord }

function Flip(const ANumber: LongWord): LongWord; overload;
var
 ANumber1, ANumber2: TLr;
begin
 ANumber1 := TLr(ANumber);
 ANumber2.L1 := ANumber1.L4;
 ANumber2.L2 := ANumber1.L3;
 ANumber2.L3 := ANumber1.L2;
 ANumber2.L4 := ANumber1.L1;
 Result := LongWord(ANumber2);
end;

{ Funkcja wykonuje odwrócenie kolejności bajtow dla LongInt }

function Flip(const ANumber: LongInt): LongWord; overload;
var
 ANumber1, ANumber2: TLr;
begin
 ANumber1 := TLr(ANumber);
 ANumber2.L1 := ANumber1.L4;
 ANumber2.L2 := ANumber1.L3;
 ANumber2.L3 := ANumber1.L2;
 ANumber2.L4 := ANumber1.L1;
 Result := LongWord(ANumber2);
end;

{ Funkcja zwraca True dla 1 i False dla 0, jest pomocniczą funkcją }
{ dla funkcji BinToFrac(AValue: LongInt): Double; }

function GetBit(const ABinValue: LongInt; const AValue: Byte): Boolean;
begin
 Result := (ABinValue and (1 shl AValue)) <> 0;
end;

{ Funkcja zwraca liczbę binarną 32 bitową (stałoprzecinkową), }
{ przecinek pomiędzy bitem 15 i 16, tylko jako jej część dziesiętna }
{ Funkcja używana do obliczeń (Root dispersion) i (Root delay) }

function BinToFrac(const AValue: LongInt): Double;
var
 ADigits: Byte;
begin
 Result := 0.0;
 { Czytamy tylko część ułamkową z całej liczby, czyli bity od 0 do 15 }
 for ADigits := 0 to 15 do
 Result := (Result + Ord(GetBit(AValue, ADigits))) / 2;
end;

{ Funkcja zwraca opóźnienie względem pierwszorzędnego }
{ źródła czasu (Root Delay) }
{ Przed obliczeniem wykonane jest odwrócenie bajtów funkcją Flip }

function GetRootDelay(const ANTPMessage: TNTPGram): Double;
begin
 Result := BinToFrac(Flip(ANTPMessage.RootDelay));
end;

{ Funkcja zwraca współczynnik dyspersji (Root Dispersion) }
{ Przed obliczeniem wykonane jest odwrócenie bajtow funkcją Flip }

function GetRootDispersion(const ANTPMessage: TNTPGram): Double;
begin
 Result := BinToFrac(Flip(ANTPMessage.RootDispersion));
end;

{ Uzyskanie danych o źródle synchronizacji serwera NTP }
{ (Reference Identifier) jest zwracany jako kod źródła lub }
{ jako adres IP, jeżeli źródło ma Stratum większe od 1 }

function GetReferenceIdentifier(const ANTPMessage: TNTPGram;
 const AStratum: Byte): string;
var
 ARefID0, ARefID1, ARefID2, ARefID3: Byte;
 AStringIP : string;
begin
 { Odczyt poszczególnych znakow kodu źródła }
 ARefID0 := (ANTPMessage.RefID and $FF);
 ARefID1 := (ANTPMessage.RefID and $FF00) shr 8;
 ARefID2 := (ANTPMessage.RefID and $FF0000) shr 16;
 ARefID3 := (ANTPMessage.RefID and $FF000000) shr 24;
 if AStratum = 1 then
  { Stratum = 1, to zapis jako 3 lub 4 znaki w kodzie ASCII np. kod: PPS }
  Result := Format('%s%s%s%s', [Chr(ARefID0), Chr(ARefID1), Chr(ARefID2),
   Chr(ARefID3)])
 else
 { Stratum > 1, to zapis jako adres IPv4 32 bity }
 begin
  AStringIP := Format('%d.%d.%d.%d', [ARefID0, ARefID1, ARefID2, ARefID3]);
  Result := Format('Serwer: %s [%s]', [AStringIP,
   AddrConvert(Addr, AStringIP)]);
 end;
end;

{ Zamiana formatu czasu NTP time na TDateTime }
{ funkcja na podstawie funkcji z pakietu Indy (unit IdSNTP.pas) }

function NTPToDateTime(const ASecond, AFraction: LongWord): TDateTime;
var
 Value1: Double;
 Value2: Double;
begin
 Value1 := ASecond;
 Value2 := AFraction;
 Value2 := Trunc(Value2 / NTPMaxInt * 1000) / 1000;
 Result := ((Value1 + Value2) * OneSecond) - TimeZoneBias + DateTimeDiff;
end;

{ funkcja mojego pomysłu }

{function NTPToDateTime(ASecond, AFraction: LongWord): TDateTime;
var
 AFracDbl: Double;
begin
 AFracDbl := ((Int64(AFraction) * 1000) shr 32) / 1000;
 Result := ((ASecond + AFracDbl) * OneSecond) - TimeZoneBias + DateTimeDelta;
end;}

{ Zamiana formatu czasu TDateTime na NTP time }
{ funkcja na podstawie funkcji z pakietu Indy (unit IdSNTP.pas) }

procedure DateTimeToNTP(const ADateTime: TDateTime;
 var ASecond, AFraction: LongWord);
var
 ASecDbl, AFracDbl: Double;
begin
 ASecDbl := (ADateTime + TimeZoneBias - DateTimeDiff) * SecsPerDay;
 AFracDbl := ASecDbl;
 if AFracDbl > NTPMaxInt then
 begin
  AFracDbl := AFracDbl - NTPMaxInt;
 end;
 ASecond := LongWord(Trunc(AFracDbl));
 AFracDbl := Frac(ASecDbl) * NTPMaxInt;
 if AFracDbl > NTPMaxInt then
 begin
  AFracDbl := AFracDbl - NTPMaxInt;
 end;
 AFraction := LongWord(Trunc(AFracDbl));
end;

{ Odczyt czasu źródła (Reference Timestamp) }

function GetReferenceTimestamp(const ANTPMessage: TNTPGram): TDateTime;
begin
 Result := NTPToDateTime(Flip(ANTPMessage.Ref1), Flip(ANTPMessage.Ref2));
end;

{ Odczyt czasu wysłania przez Twój PC, T1 (Originate Timestamp) }

function GetOriginateTimestamp(const ANTPMessage: TNTPGram): TDateTime;
begin
 Result := NTPToDateTime(Flip(ANTPMessage.Org1), Flip(ANTPMessage.Org2));
end;

{ Odczyt czasu odbioru przez serwer, T2 (Receive Timestamp) }

function GetReceiveTimestamp(const ANTPMessage: TNTPGram): TDateTime;
begin
 Result := NTPToDateTime(Flip(ANTPMessage.Rcv1), Flip(ANTPMessage.Rcv2));
end;

{ Odczyt czasu odesłania przez serwer, T3 (Transmit Timestamp) }

function GetTransmitTimestamp(const ANTPMessage: TNTPGram): TDateTime;
begin
 Result := NTPToDateTime(Flip(ANTPMessage.Xmit1), Flip(ANTPMessage.Xmit2));
end;

{ Pobranie czasu odbioru przez Twój PC, T4 (Destination Timestamp) }

function GetDestinationTimestamp: TDateTime;
begin
 Result := TimeDst;
end;

{ Obliczenie tzw. opóźnienia podróży (Roundtrip Delay) }

function SetRoundtripDelay: TDateTime;
begin
 Result := (DestinationTimestamp - OriginateTimestamp) - (ReceiveTimestamp -
  TransmitTimestamp);
end;

{ Obliczenie przesunięcia zegara (ClockOffset), }
{ pomiedzy zegarem serwera czasu, a Twoim PC }

function SetLocalClockOffset: TDateTime;
begin
 Result := ((ReceiveTimestamp - OriginateTimestamp) + (TransmitTimestamp -
  DestinationTimestamp)) / 2;
end;

{ Tylko wynik tej funkcji = True oznacza poprawny komunikat SNTP }

function IsNTPGramOK(const ALeapIndicator: Byte;
 const ATransmitTimeStamp: TDateTime): Boolean;
begin
 if (ALeapIndicator = 3) or (TransmitTimestamp = 0) then
  Result := False
 else
  Result := True;
end;

end.

Moduł SNTPRegSetup

<justify>Zadanie tego modułu to zapis i odczyt ustawień programu do rejestru systemu oraz ewentualne ustawienie wartości domyśnych parametrów wejściowych programu.</justify>
{*************************************************************}
{                               }
{  Klient protokołu SNTP dla Windows 9x/Me/NT/2000/XP    }
{                               }
{  Copyright (c) 2005, 2006 AD  }
{                               }
{*************************************************************}

unit SNTPRegSetup;

interface

uses
 Windows, Registry;

function ReadRegSetup(const ARegKey: string; var AHostIn: string;
 var ARecvTime: Word): Boolean;
function WriteRegSetup(const ARegKey: string; var AHostIn: string;
 var ARecvTime: Word): Boolean;

var
 Reg: TRegistry;

implementation

{ Odczyt ustawień z rejestru Windows }

function ReadRegSetup(const ARegKey: string; var AHostIn: string;
 var ARecvTime: Word): Boolean;
begin
 Result := False;
 Reg := TRegistry.Create;
 Reg.Access := KEY_READ;
 Reg.RootKey := HKEY_CURRENT_USER;
 if Reg.KeyExists(ARegKey) then
 try
  if Reg.OpenKey(ARegKey, False) then
  begin
   if Reg.ValueExists('HostIn') then
    AHostIn := Reg.ReadString('HostIn');
   if Reg.ValueExists('RecvTime') then
    ARecvTime := Reg.ReadInteger('RecvTime');
   Result := True;
  end;
 finally
  Reg.CloseKey;
 end else
 begin
  { Domyślny serwer NTP: vega.cbk.poznan.pl, jeden z pewniejszych w Polsce, }
  { Stratum 1, serwer jest zlokalizowany w Centrum Badań Kosmicznych PAN }
  { w Borowcu niedaleko Poznania, jest synchronizowany bezpośrednio }
  { do cezowego wzorca czasu HP5071A, oznaczenie źródła czasu PPS }
  AHostIn := '150.254.183.15';
  {Domyślny czas oczekiwania na odpowiedź serwera w milisekundach (2,5 s) }
  ARecvTime := 2500;
 end;
end;

{ Zapis ustawień do rejestru Windows }

function WriteRegSetup(const ARegKey: string; var AHostIn: string;
 var ARecvTime: Word): Boolean;
begin
 Result := False;
 Reg.Access := KEY_WRITE;
 Reg.RootKey := HKEY_CURRENT_USER;
 if not Reg.KeyExists(ARegKey) then
  if not Reg.CreateKey(ARegKey) then
  begin
   Reg.Free;
   Exit;
  end;
 if Reg.OpenKey(ARegKey, False) then
 try
  Reg.WriteString('HostIn', AHostIn);
  Reg.WriteInteger('RecvTime', ARecvTime);
  Result := True;
 finally
  Reg.CloseKey;
 end;
end;

initialization
 Reg := TRegistry.Create;

finalization
 Reg.Free;

end.

Moduł SNTPDateTime

<justify>Funkcje tego modułu są odpowiedzialne za pobranie informacji o strefie czasowej komputera oraz mają umożliwić wykonanie przestawienia zegara w systemie.</justify>
{*************************************************************}
{                               }
{  Klient protokołu SNTP dla Windows 9x/Me/NT/2000/XP    }
{                               }
{  Copyright (c) 2005, 2006 AD  }
{                               }
{*************************************************************}

unit SNTPDateTime;

interface

uses
 Windows, SysUtils, DateUtils;

function GetLocalTime: TDateTime;
function GetTimeZoneInfo(var ABias: TDateTime): string;
function SetLocalTimeWin9xWinNT(const ADateTime: TDateTime): Boolean;
function SetTimeZoneBiasStr(const ATimeZoneBias: TDateTime): string;

var
 TimeZoneName: string[32];
 TimeZoneBias, TimeOrg, TimeDst, GMTTime, LocalTime: TDateTime;

implementation

uses
 SNTPSocket;

{ Funkcja zwraca offset strefy czasowej w godzinach jako string }

function SetTimeZoneBiasStr(const ATimeZoneBias: TDateTime): string;
begin
 if ATimeZoneBias > 0 then
  Result := FormatDateTime('"GMT-"hh:nn', ATimeZoneBias)
 else
  Result := FormatDateTime('"GMT+"hh:nn', ATimeZoneBias);
end;

{ Funkcja zwraca czas lokalny (aktualny czas strefowy) w formacie TDateTime }

function GetLocalTime: TDateTime;
begin
 Result := Now;
end;

{ Funkcja zwraca offset strefy czasowej w dobach (TDateTime) oraz jej nazwe }
{ Offset (ABias) = GMT - czas lokalny }
{ czas lokalny = aktualny czas strefowy }
{ GMT = Greenwich Mean Time, czas poludnika zerowego w Greenwich, }
{ w Polsce czas letni = GMT + 2 godziny, czas zimowy = GMT + 1 godzina }

function GetTimeZoneInfo(var ABias: TDateTime): string;
var
 AName: string;
 ATimeZone: TIME_ZONE_INFORMATION;
begin
 case GetTimeZoneInformation(ATimeZone) of
  TIME_ZONE_ID_UNKNOWN:
   begin
    AName := ATimeZone.StandardName;
    ABias := ATimeZone.Bias;
   end;
  TIME_ZONE_ID_STANDARD:
   begin
    AName := ATimeZone.StandardName;
    ABias := ATimeZone.Bias + ATimeZone.StandardBias;
   end;
  TIME_ZONE_ID_DAYLIGHT:
   begin
    AName := ATimeZone.DayLightName;
    ABias := AtimeZone.Bias + ATimeZone.DaylightBias;
   end else
  { TIME_ZONE_ID_INVALID }
   WriteLn(StrToOem(SysErrorMessage(GetLastError)));
 end;
 { Przeliczenie offsetu z minut na doby (format dla TDateTime) }
 ABias := ABias * OneMinute;
 Result := AName;
end;

{ Funkcja ustawia czas w Windows }

function SetDateTime(const ADateTime: TDateTime): Boolean;
var
 ASystemTime: TSystemTime;
begin
 DateTimeToSystemTime(ADateTime, ASystemTime);
 Result := SetLocalTime(ASystemTime);
end;

{ Funkcja umożliwia dokonanie zmiany czasu w systemach z rodziny Windows NT, }
{ bez uprawnień administratora dla użytkownika, działa też dla systemow }
{ z rodziny Windows 9x }

function SetLocalTimeWin9xWinNT(const ADateTime: TDateTime): Boolean;
var
  ABuffer: LongWord;
  ATokenPriv, ATokenPrivOrg: TTokenPrivileges;
  AHandleToken: THandle;
begin
 if Win32Platform = VER_PLATFORM_WIN32_NT then
 begin
  if not Windows.OpenProcessToken(GetCurrentProcess(),
   TOKEN_ADJUST_PRIVILEGES or TOKEN_QUERY, AHandleToken) then
  begin
   Result := False;
   Exit;
  end;
  Windows.LookupPrivilegeValue(nil, 'SE_SYSTEMTIME_NAME',
   ATokenPriv.Privileges[0].LUID);
  ATokenPriv.PrivilegeCount := 1;
  ATokenPriv.Privileges[0].Attributes := SE_PRIVILEGE_ENABLED;
  if not Windows.AdjustTokenPrivileges(AHandleToken, FALSE, ATokenPriv,
   SizeOf(ATokenPriv), ATokenPrivOrg, ABuffer) then
  begin
   Result := False;
   Exit;
  end;
  Result := SetdateTime(ADateTime);
  Windows.AdjustTokenPrivileges(AHandleToken, FALSE, ATokenPrivOrg,
   SizeOf(ATokenPrivOrg), ATokenPriv, ABuffer);
  Windows.CloseHandle(AHandleToken);
 end else
  Result := SetDateTime(ADateTime);
end;

end.

Moduł główny programu

<justify>Działanie modułu głównego sprowadza się właściwie do wykonania sformatowania do czytelnej postaci rezultatów synchronizacji i informacji przesłanych w datagramie SNTP. Dodatkową funkcjonalnościa tego modułu jest automatyczne zapisanie czasów i poprawek zegara naszego komputera do pliku logów. Sam proces formatowania tekstu został zrealizowany przez zadeklarowanie szeregu łańcuchów jako stałych, przechowujących informacje o formacie, które są wykorzystywane przez funkcje Format.</justify>
{*************************************************************}
{                               }
{  Klient protokołu SNTP dla Windows 9x/Me/NT/2000/XP    }
{                               }
{  Copyright (c) 2005, 2006 AD  }
{                               }
{*************************************************************}

program adSNTP;

{$APPTYPE CONSOLE}

uses
 Windows, SysUtils, DateUtils, Classes, IniFiles, SNTPSocket, SNTPDateTime,
  SNTPFunctions, SNTPRegSetup;

var
 NTPGram: TNTPGram;
 LeapIndicatorStr, ModeStr, StratumStr, TimeZoneBiasStr, PathToLogFile,
  PathToRegKey: string;
 StringList: TStringlist;
 Row: Byte;
 Counter: Byte = 0;
 AdjErrorCode: LongWord;
 ConsoleSize: TCoord;

const
 { Stałe zawierające format treści rezultatów wyświetlanych na ekranie }
 STitle        = '%s - klient SNTP %s (%s) dla %s';
 SCopyright      = '%s';
 SEmpty        = '%s';
 SLocalPC       = '%-25s%s %s [%s]';
 STimeServer      = '%-25s%s %s [%s]';
 SPort         = '%-25s%s %d';
 SHead1Byte1      = '%-25s%s Dec(%d), Hex(%s) [pierwszy bajt datagramu]';
 SLeapInicator     = '%-25s%s %d [%s]';
 SVersionNumber    = '%-25s%s %d [oznaczenie wer. protokołu]';
 SMode         = '%-25s%s %d [%s]';
 SStratum       = '%-25s%s %d [%s]';
 SPollInterval     = '%-25s%s %d [2**%d = %.0f s, maks. odst. pomiędzy komunikatami]';
 SPrecision      = '%-25s%s %d [2**%.0d = %.12f... s = %.1f Hz]';
 SRootDelay      = '%-25s%s %.3f s [względem pierwszorzędnego źródła]';
 SRootDispersion    = '%-25s%s %.3f s [względem pierwszorzędnego źródła]';
 SReferenceIdentifier = '%-25s%s %s';
 SReferenceTimestamp  = '%-25s%s %s';
 SOriginateTimeStamp  = '%-25s%s %s [T1]';
 SReceiveTimestamp   = '%-25s%s %s [T2]';
 STransmitTimestamp  = '%-25s%s %s [T3]';
 SDestinationTimestamp = '%-25s%s %s [T4]';
 SRoundTripDelay    = '%-25s%s %.3f s [(T4 - T1) - (T3 - T2)]';
 SLocalClockOffset   = '%-25s%s %.3f s [((T2 - T1) + (T3 - T4)) / 2]';
 STimeZoneName     = '%-25s%s %s [%s]';
 SLocalTime      = '%-25s%s %s';
 SGMTTime       = '%-25s%s %s';
 SAdjStatus      = '%-25s%s %s [kod rezultatu: %d]';

 { Stale zwracające dodtkowe informacje np. datę kompilacji }
 { Kod tabulatora }
 TAB = Chr($9);
 { Data kompilacji programu }
 Date = '18-04-2006';
 { Nr wersji }
 VerStr = 'wer. 1.2.8';
 { Nazwa aplikacji }
 ApplicationName = 'adSNTP';
 { Wersja systemu dla jakiego została wykonana kompilacja }
 TargetOS = 'Win32';
 { Informacje o autorach programu }
 CopyrightStr = 'Copyright (c) 2005, 2006 AD';
 { Jeden znak }
 OneChar = 1;
 { Ilość miejsc dla liczb szesnastkowych }
 HexDigits = 8;

{ Procedura zapisuje rezultaty do listy typu TStringList }

procedure WriteToStringList;
begin
 with StringList do
 begin
  Add(Format(STitle, [ApplicationName, VerStr, Date, TargetOS]));
  Add(Format(SCopyright, [CopyrightStr]));
  Add(Format(SEmpty, [EmptyStr]));
  Add(Format(SLocalPC, ['Twój PC', ':', LocalIP, LocalName]));
  Add(Format(STimeServer, ['Serwer czasu', ':', Host, HostIn]));
  Add(Format(SPort, ['Numer portu', ':', Port]));
  Add(Format(SHead1Byte1, ['Head1.Byte1.', ':', Head1Byte1,
   LowerCase(IntToHex(Head1Byte1, HexDigits))]));
  Add(Format(SLeapInicator, ['.Wskaźnik sekundy (LI)', ':',
   LeapIndicator, LeapIndicatorStr]));
  Add(Format(SVersionNumber, ['.Numer wersji (VN)', ':', VersionNumber]));
  Add(Format(SMode, ['.Tryb pracy', ':', Mode, ModeStr]));
  Add(Format(SStratum, ['Stratum', ':', Stratum, StratumStr]));
  Add(Format(SPollInterval, ['Interwał odpytujący', ':', ExpPoll, ExpPoll,
   PollInterval]));
  Add(Format(SPrecision, ['Prec. zegara serwera', ':', ExpPrecision,
   ExpPrecision, Precision, 1 / Precision]));
  Add(Format(SRootDelay, ['Opóźnienie podróży', ':', RootDelay]));
  Add(Format(SRootDispersion, ['Współczynnik dyspersji', ':',
   RootDispersion]));
  Add(Format(SReferenceIdentifier, ['ID źródła czasu', ':',
   ReferenceIdentifier]));
  Add(Format(SReferenceTimestamp, ['Ostatni czas źródła', ':',
   FormatDateTime('dd/mm/yyyy hh:nn:ss,zzz', ReferenceTimeStamp)]));
  Add(Format(SOriginateTimeStamp, ['Czas wysłania PC', ':',
   FormatDateTime('dd/mm/yyyy hh:nn:ss,zzz', OriginateTimeStamp)]));
  Add(Format(SReceiveTimestamp, ['Czas odbioru serwera', ':',
   FormatDateTime('dd/mm/yyyy hh:nn:ss,zzz', ReceiveTimestamp)]));
  Add(Format(STransmitTimestamp, ['Czas odesłania serwera', ':',
   FormatDateTime('dd/mm/yyyy hh:nn:ss,zzz', TransmitTimestamp)]));
  Add(Format(SDestinationTimestamp, ['Czas odbioru PC', ':',
   FormatDateTime('dd/mm/yyyy hh:nn:ss,zzz', DestinationTimestamp)]));
  Add(Format(SRoundTripDelay, ['Opóźnienie podróży', ':', RoundTripDelay]));
  Add(Format(SLocalClockOffset, ['Poprawka zegara PC', ':',
   LocalClockOffset]));
  Add(Format(STimeZoneName, ['Twoja strefa czasowa', ':', TimeZoneName,
   TimeZoneBiasStr]));
  Add(Format(SLocalTime, ['Poprawiony czas lokalny', ':',
   FormatDateTime('dd/mm/yyyy hh:nn:ss [dddd]', LocalTime)]));
  Add(Format(SGMTTime, ['Poprawiony czas GMT', ':',
   FormatDateTime('dd/mm/yyyy hh:nn:ss [dddd]', GMTTime)]));
  Add(Format(SAdjStatus, ['Synchronizacja zegara PC', ':', 'OK', AdjErrorCode]));
 end;
end;

{ Procedura zapisuje rezultaty do pliku logów }

procedure SaveSNTPLog(const APathToLogFile, AHostIn, ATimeZoneBias: string;
 const ADateTime: TDateTime; const AClockOffset: Double);
var
 ATextFile: TextFile;
begin
 if FileExists(APathToLogFile) then
 begin
  AssignFile(ATextFile, APathToLogFile);
  Append(ATextFile)
 end else
 begin
  AssignFile(ATextFile, APathToLogFile);
  Rewrite(ATextFile);
 end;
 try
  WriteLn(ATextFile, Format('%s%s%s%s%.6e%s%s',
   [FormatDateTime('dd/mm/yyyy hh:nn:ss', TimeDst), TAB, ATimeZoneBias, TAB,
   AClockOffset, TAB, AHostIn]));
 finally
  CloseFile(ATextFile);
 end;
end;

{ Pobranie rozmiaru buforu okna konsoli w znakach }

function GetConsoleSize: TCoord;
var
 ConsoleScreenBufferInfo: TConsoleScreenBufferInfo;
begin
 if GetConsoleScreenBufferInfo(GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE),
  ConsoleScreenBufferInfo) then
 Result := ConsoleScreenBufferInfo.dwSize;
end;

{ Implementacja pascalowej funkcji ReadKey }

function ReadKey: Char;
var
 AReadBuffer: LongWord;
 AInputRecord: TInputRecord;
 ALength: Cardinal;
begin
 Result := Chr($0);
 ALength := OneChar;
 repeat
  ReadConsoleInput(GetStdHandle(STD_INPUT_HANDLE), AInputRecord, ALength,
   AReadBuffer);
  if (AInputRecord.EventType = KEY_EVENT) and
   (AInputRecord.Event.KeyEvent.bKeyDown) then
  Result := AInputRecord.Event.KeyEvent.AsciiChar;
 until (AInputRecord.EventType = KEY_EVENT) and
  (AInputRecord.Event.KeyEvent.bKeyDown);
end;

{ Program główny }

begin
 ConsoleSize := GetConsoleSize;
 { Ustawienie scieżek do pliku logów }
 PathToLogFile := Concat(ExtractFilePath(ParamStr(0)), ApplicationName, '.log');
 PathToRegKey := Concat('\ArekDudka\', ApplicationName, '\ConnectSetup');
 ReadRegSetup(PathToRegKey, HostIn, RecvTime);
 { Pobranie parametrów z wiersza poleceń, jeśli są podane, }
 { program uruchamiamy poleceniem: adsntp [serwer] [czas odpowiedzi w ms], }
 { lub tylko: adsntp, to zostaną przyjęte parametry domyślne, }
 { jako serwer podajemy IP lub nazwe, a czas podajemy w milisekundach }
 if ParamStr(1) <> EmptyStr then
  HostIn := ParamStr(1);
 { Ustawienie dopuszczalnego czasu na połączenie z serwerem }
 if ParamStr(2) <> EmptyStr then
  RecvTime := StrToInt(ParamStr(2));
 { Utworzenie listy łańcuchów }
 StringList := TStringList.Create;
 { Pobranie danych strefy czasowej }
 TimeZoneName := GetTimeZoneInfo(TimeZoneBias);
 { Konwersja nazwy podanego serwera NTP }
 Host := AddrConvert(Addr, HostIn);
 FillChar(NTPGram, SizeOf(NTPGram), 0);
 { Ustawienie pierwszego bajtu datagramu, które odpowiada zgłoszeniu }
 { Twojego PC jako klienta oraz zgłoszenie informacji o użytej wersji }
 { protokolu SNTP jako wer. 3, Hex(1B) = Dec(27) }
 NTPGram.Head1 := $1B;
 TimeOrg := GetLocalTime;
 { Sprawdzenie zakresu daty }
 ChkDatePC(TimeOrg);
 DateTimeToNTP(TimeOrg, NTPGram.Xmit1, NTPGram.Xmit2);
 NTPGram.Xmit1 := Flip(NTPGram.Xmit1);
 NTPGram.Xmit2 := Flip(NTPGram.Xmit2);
 { Wysłanie i odczyt danych z serwera czasu }
 NTPGram := SendAndRecvData(NTPGram, Port, SizeOf(NTPGram), Flags, RecvTime);
 { Opracowanie danych zawartych w zwrotnym datagramie z serwera }
 TimeDst := GetLocalTime;
 Head1Byte1 := GetHead1Byte1(NTPGram);
 LeapIndicator := GetLeapIndicator(NTPGram);
 case LeapIndicator of
  0: LeapIndicatorStr := 'brak ostrzeżeń';
  1: LeapIndicatorStr := 'ostatnia minuta ma 61 sekund';
  2: LeapIndicatorStr := 'ostatnia minuta ma 59 sekund';
  3: LeapIndicatorStr := 'stan alarmu (zegar bez synchronizacji)';
 end;
 VersionNumber := GetVersionNumber(NTPGram);
 Mode := GetMode(NTPGram);
 case Mode of
  0: ModeStr := 'zarezerwowany';
  1: ModeStr := 'symetryczny aktywny';
  2: ModeStr := 'symetryczny pasywny';
  3: ModeStr := 'klient';
  4: ModeStr := 'serwer';
  5: ModeStr := 'broadcast';
  6: ModeStr := 'komunikat kontrolny NTP';
  7: ModeStr := 'zarezerwowany dla prywatnego użytku';
 end;
 Stratum := GetStratum(NTPGram);
 case Stratum of
  0:   StratumStr := 'nieokreslony lub niedostępny';
  1:   StratumStr := 'pierwszorzędne źródło (np. zegar radiowy)';
  2..15: StratumStr := '2..15: drugorzędne źródło (NTP lub SNTP)';
  16:  StratumStr := '16..255: zarezerwowany';
 end;
 PollInterval := GetPollInterval(NTPGram);
 Precision := GetPrecision(NTPGram);
 RootDelay := GetRootDelay(NTPGram);
 RootDispersion := GetRootDispersion(NTPGram);
 ReferenceIdentifier := GetReferenceIdentifier(NTPGram, Stratum);
 ReferenceTimeStamp := GetReferenceTimestamp(NTPGram);
 OriginateTimeStamp := GetOriginateTimestamp(NTPGram);
 ReceiveTimeStamp := GetReceiveTimestamp(NTPGram);
 TransmitTimeStamp := GetTransmitTimestamp(NTPGram);
 DestinationTimeStamp := TimeDst;
 RoundTripDelay := SetRoundTripDelay * SecsPerDay;
 LocalClockOffset := SetLocalClockOffset * SecsPerDay;
 { Sprawdzenie poprawności datagramu }
 if IsNTPGramOK(LeapIndicator, TransmitTimeStamp) then
 begin
  { Sprawdzenie powodzenia wykonania przestawienia czasu w systemie }
  if SetLocalTimeWin9xWinNT(TimeOrg + LocalClockOffset * OneSecond +
   RoundTripDelay * OneSecond) then
  begin
   AdjErrorCode := GetLastError;
   { Ponowne pobranie danych strefy czasowej - już poprawionej }
   TimeZoneName := GetTimeZoneInfo(TimeZoneBias);
   TimeZoneBiasStr := SetTimeZoneBiasStr(TimeZoneBias);
   LocalTime := GetLocalTime;
   GMTTime := LocalTime + TimeZoneBias;
   WriteToStringList;
   SaveSNTPLog(PathToLogFile, HostIn, TimeZoneBiasStr, GetLocalTime,
    LocalClockOffset);
  end else
   AdjErrorCode := GetLastError;
 end;
 { Wyprowadzenie rezultatow na ekran, wydruk zostaje zatrzymany }
 { jeżeli ilość wierszy tekstu przekracza wielkość buforu konsoli }
 for Row := 0 to StringList.Count - 1 do
 begin
  Inc(Counter);
  if Counter mod ConsoleSize.Y = 0 then
   ReadKey;
  WriteLn(StrToOem(StringList[Row]));
 end;
 WriteRegSetup(PathToRegKey, HostIn, RecvTime);
 StringList.Free;
end.

Zakończenie

<justify>Gotowy plik wykonywalny programu oraz kod źródłowy modułów można pobrać tutaj: http://www.toya.net.pl/~topcon/sntp.zip . Program uruchamiamy poleceniem: adsntp lub z podaniem parametrów: adsntp [Nazwa lub IP serwera] [czas na połączenie]. Przykładowe wywołanie może wyglądać tak: adsntp ntp.task.gda.pl 2500. Ostatni parametr - czas, podawany jest w milisekundach.</justify>

0 komentarzy