Budzik

vcs

Nasz program ma przypominać budzik. Po wpisaniu godziny program sprawdza czy jeszcze nie nadeszła. W przypadku jeśli taka sytuacja zaistniała wyświetla komunikat.

Potrzebne komponenty:

Nazwa Klasa

Label1 TLabel

Label2 TLabel

Label3 TLabel

Edit1 TEdit

Edit2 TEdit

Edit3 TEdit

Metoda:
1) Wstawiamy komponenty, wypisane w powyższej tabeli i zmieniamy im właściwość name na taką jaka jest w kolumnie "Nazwa"

2) Do obsługi funkcji OnTimer komponentu TTimer dodajemy kod:

var 
A, B, C : String; 
begin 
A := FormatDateTime('hh', Time); 
Label1.Caption := A;
B := FormatDateTime('nn', Time); 
Label2.Caption := B;
C := FormatDateTime('ss', Time);
Label3.Caption := C; 

if Edit3.Text <> '' then 
if Edit2.Text <> '' then 
if Edit1.Text <> '' then 
if Edit3.Text = C then begin
if Edit2.Text = B then begin 
if Edit1.Text = A then begin 
MessageDlg('Nadeszła twoja godzina...', mtInformation , [mbOk], 0); 
end; 
end; 
end;

3) Klikamy w pustym miejscu formularza i z zakładki Event wybieramy funkcję OnActive. Dodajemy kod:

Label1.Caption := FormatDateTime('hh', Time);
Label2.Caption := FormatDateTime('nn', Time); 
Label3.Caption := FormatDateTime('ss', Time);

Kod źródłowy:

unit Unit1; 

interface 

uses 
Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs, 
ExtCtrls, StdCtrls; 

type 
TForm1 = class(TForm) 
Label1: TLabel; 
Label2: TLabel; 
Label3: TLabel; 
Edit1: TEdit; 
Timer1: TTimer; 
Edit3: TEdit; 
Edit2: TEdit; 
procedure Timer1Timer(Sender: TObject); 
procedure FormActivate(Sender: TObject); 
private
{ Private declarations } 
public 
{ Public declarations } 
end; 

var 
Form1: TForm1; 

implementation 

{$R *.DFM} 

procedure TForm1.Timer1Timer(Sender: TObject); 
var 
A, B, C : String; 
begin 
A := FormatDateTime('hh', Time); 
Label1.Caption := A; 
B := FormatDateTime('nn', Time); 
Label2.Caption := B; 
C := FormatDateTime('ss', Time);
Label3.Caption := C; 

if Edit3.Text <> '' then 
if Edit2.Text <> '' then 
if Edit1.Text <> '' then 
if Edit3.Text = C then begin 
if Edit2.Text = B then begin 
if Edit1.Text = A then begin 
MessageDlg('Nadeszła twoja godzina...', mtInformation , [mbOk], 0); 
end; 
end; 
end; 
end; 

procedure TForm1.FormActivate(Sender: TObject); 
begin 
Label1.Caption := FormatDateTime('hh', Time); 
Label2.Caption := FormatDateTime('nn', Time); 
Label3.Caption := FormatDateTime('ss', Time); 
end; 

end.

5 komentarzy

gdzieś to widziałem... taa napewno

w książce 'ćwiczenia praktyczne z... Podstawowe komponenty delphi' chyba

ale mi budzik, wyskakuje se komunikat, to ja po pierwszych zajęciach w PeKiNie to umiałem, ale normal bajer

majciejplonski, no fakt ale po kilku poradnikach delphi można większość kodów z Gotowców zrobić, choć są (kilka) na wyższym poziomie
PS trochę ten budzik mija się z celem, bo mi by się nie chciało mieć cały czas kompa włączonego

A nie lepiej tak:

//... Jakiś kod ...
if Edit3.Text <> '' Then 
 if Edit2.Text <> '' Then 
 if Edit1.Text <> '' Then 
  if Edit3.Text = C Then //Bez begin
  if Edit2.Text = B Then //Bez begin
   if Edit1.Text = A Then Begin
   //A tutaj jakieś PlaySound czy coś...
   MessageBox(0, PChar('Budzik !'+#13+'Już jest '+Edit1.Text+':'+Edit2.Text+#13+'Zapomniałeś ?'), 'Budzik', MB_IconInformation);
   Halt;
   End;
//... Jakiś kod ...

Ten twój komunikat pojawiałby się do nieskończoności (do wyłączenia aplikacji ;-) )
Nie analizowałem dokładnie kodu, ponieważ jest średnio czytelny (dlatego mogłem też popełnić błąd)