FilePos

Adam Boduch
FilePos
Moduł: System
```delphi function FilePos(var F): Longint; ``` [[Delphi/Funkcje|Funkcja]] pobiera aktualne położenie pliku. Parametr F musi wskazywać na uprzednio otwarty plik amorficzny lub typowany.

Przykład przesunięcia pozycji w pliku na jego środek, a następnie - odczytanie aktualnego położenia:

program Foo;

{$APPTYPE CONSOLE}

var
 F : File;
 Size : Integer;
begin
 AssignFile(F, 'C:\Foo.exe');
 try
  Reset(F);

  Size := FileSize(F);

  Writeln('Rozmiar pliku: ', Size);
  Writeln('Przesuwam na środek...');

  Seek(F, Size div 2);

  Writeln('Aktualna pozycja: ', FilePos(F));

 finally
  CloseFile(F);
 end;
 Readln;
end.

Zobacz też:

0 komentarzy