FilePos

Adam Boduch
FilePos
Moduł: System
function FilePos(var F): Longint;

Funkcja pobiera aktualne położenie pliku. Parametr F musi wskazywać na uprzednio otwarty plik amorficzny lub typowany.

Przykład przesunięcia pozycji w pliku na jego środek, a następnie - odczytanie aktualnego położenia:

program Foo;
 
{$APPTYPE CONSOLE}
 
var
  F : File;
  Size : Integer;
begin
  AssignFile(F, 'C:\Foo.exe');
  try
    Reset(F);
 
    Size := FileSize(F);
 
    Writeln('Rozmiar pliku: ', Size);
    Writeln('Przesuwam na środek...');
 
    Seek(F, Size div 2);
 
    Writeln('Aktualna pozycja: ', FilePos(F));
 
  finally
    CloseFile(F);
  end;
  Readln;
end.

Zobacz też:

0 komentarzy