Delphi » FAQ

Zamiana (Replace) tekstu w RichEdit

Trepp

Na początku wstawiamy komponent ReplaceDialog.
Potem w Object Inspektorze na zakładce Events klikamy podwójnie na pustą rubryczkę obok ReplaceText.
Teraz mały kodzik, który musimy tam wstawić (dla komponentu RichEdit):

<font face="Courier New">

procedure TForm1.ReplaceDialog1Replace(Sender: TObject);

var
 SelPos: Integer;
begin
 with TReplaceDialog(Sender) do
 begin
  SelPos := Pos(FindText, RichEdit1.Lines.Text);
  if SelPos > 0 then
  begin
   RichEdit1.SelStart := SelPos - 1;
   RichEdit1.SelLength := Length(FindText);
   { Replace selected text with ReplaceText }
   RichEdit1.SelText := ReplaceText;
  end
  else MessageDlg(Concat('Nie znaleziono więcej "', FindText, '" w dokumencie'), mtError, [mbOk], 0);

 end;

end;

</span>

I tyle. Musimy jeszcze zrobić button lub cokolwiek innego, i w OnClicku wstawiamy :
<font face="Courier New">

ReplaceDialog1.Execute;

</span>

I tyle. Powinno działać.

W ReplaceDialog w events wydarzenie "ON Find" Należy wypełnić kodem:

<font face="Courier New">

procedure TForm1.ReplaceDialogFind(Sender: TObject);
var
 FoundAt: LongInt;
 StartPos, ToEnd: Integer;
begin
 with RichEdit1 do
 begin
{ jeśli jest zaznaczony tekst, to zaczyna szukać od momentu zaznaczonego tekstu jeśli nie ma, to od początku}
  if SelLength <> 0 then
   StartPos := SelStart + SelLength
  else
   StartPos := 0;

 { ustala koniec przeszukiwanego tekstu }
  ToEnd := Length(Text) - StartPos;

  FoundAt := FindText(ReplaceDialog1.FindText, StartPos, ToEnd, [stMatchCase]);
  if FoundAt <> -1 then
  begin
   SetFocus;
   SelStart := FoundAt;
   SelLength := Length(ReplaceDialog1.FindText);
  end;
 end;
end;

</span>

Teraz powinno działać :)

FAQ

5 komentarzy

Tyle tego szykałem i nareszcie znalazłem :). Mam tylko jedno zastżezenie - nie chodzi \"Zamien wszystkie\" i nie zaznacza się znaleziony tekst w RichEdit. Ale troche pomyśle i jakoś poprawie :). U mnie w HELPIE tego nie ma!!!

Po co to komu jak to jest w Helpie do Delphi :/

Nareście ktoś się wysilił tyle tego szukałem, na forum muwili że to już było pełno razy, no ale teraz jest

nieeee DO FAQ