Delphi » FAQ

Zamiana (Replace) tekstu w RichEdit

Trepp

Na początku wstawiamy komponent ReplaceDialog.
Potem w Object Inspektorze na zakładce Events klikamy podwójnie na pustą rubryczkę obok ReplaceText.
Teraz mały kodzik, który musimy tam wstawić (dla komponentu RichEdit):

<font face="Courier New">

procedure TForm1.ReplaceDialog1Replace(Sender: TObject);

var
 SelPos: Integer;
begin
 with TReplaceDialog(Sender) do
 begin
  SelPos := Pos(FindText, RichEdit1.Lines.Text);
  if SelPos > 0 then
  begin
   RichEdit1.SelStart := SelPos - 1;
   RichEdit1.SelLength := Length(FindText);
   { Replace selected text with ReplaceText }
   RichEdit1.SelText := ReplaceText;
  end
  else MessageDlg(Concat('Nie znaleziono więcej "', FindText, '" w dokumencie'), mtError, [mbOk], 0);

 end;

end;

</span>

I tyle. Musimy jeszcze zrobić button lub cokolwiek innego, i w OnClicku wstawiamy :
<font face="Courier New">

ReplaceDialog1.Execute;

</span>

I tyle. Powinno działać.

W ReplaceDialog w events wydarzenie "ON Find" Należy wypełnić kodem:

<font face="Courier New">

procedure TForm1.ReplaceDialogFind(Sender: TObject);
var
 FoundAt: LongInt;
 StartPos, ToEnd: Integer;
begin
 with RichEdit1 do
 begin
{ jeśli jest zaznaczony tekst, to zaczyna szukać od momentu zaznaczonego tekstu jeśli nie ma, to od początku}
  if SelLength <> 0 then
   StartPos := SelStart + SelLength
  else
   StartPos := 0;

 { ustala koniec przeszukiwanego tekstu }
  ToEnd := Length(Text) - StartPos;

  FoundAt := FindText(ReplaceDialog1.FindText, StartPos, ToEnd, [stMatchCase]);
  if FoundAt <> -1 then
  begin
   SetFocus;
   SelStart := FoundAt;
   SelLength := Length(ReplaceDialog1.FindText);
  end;
 end;
end;

</span>

Teraz powinno działać :)

FAQ

5 komentarzy

nieeee DO FAQ

Nareście ktoś się wysilił tyle tego szukałem, na forum muwili że to już było pełno razy, no ale teraz jest

Po co to komu jak to jest w Helpie do Delphi :/

Tyle tego szykałem i nareszcie znalazłem :). Mam tylko jedno zastżezenie - nie chodzi \"Zamien wszystkie\" i nie zaznacza się znaleziony tekst w RichEdit. Ale troche pomyśle i jakoś poprawie :). U mnie w HELPIE tego nie ma!!!