Delphi » FAQ » Tekst

Jak haszować tekst algorytmem MD5 [Delphi 8]

Adam Boduch

Platforma .NET udostępnia klasę, która w znacznym stopniu ułatwia haszowanie tekstu, algorytmem MD5. Klasa MD5CryptoServiceProvider, bo o niej mowa, znajduje się w przestrzeni System.Security.Cryptography.

W trakcie korzystania z klasy, nie możemy podać łańcucha tekstu do zaszyfrowania, lecz dane w postaci tabicy bajtów (typ Byte). Z tego względu będziemy musieli skorzystać dodatkowo z klas ASCIIEncoding oraz StringBuilder. Na listingu poniżej znajduje się kompletny kod programu konsolowego:

program MD5Demo;

{$APPTYPE CONSOLE}

uses
 system.Text,
 System.Security.Cryptography;

function Md5Crypt(CryptString : String) : String;
var
 MD5 : MD5CryptoServiceProvider;
 ASCII : ASCIIEncoding;
 ByteArray : array of Byte;

 function ConvertToString(Value : array of byte) : String;
 var
  i : Integer;
  Output : StringBuilder;
 begin
  Output := StringBuilder.Create(System.Array(Value).Length);
  for I := 0 to System.Array(Value).Length -1 do
  begin
   output.Append(Value[i].ToString('X2'))
  end;

  Result := Output.ToString;
 end;

begin
 ASCII := ASCIIEncoding.Create;
 { tworzenie klasy }
 MD5 := MD5CryptoServiceProvider.Create;
 { zaszyfrowanie tekstu }
 ByteArray := MD5.ComputeHash(ASCII.GetBytes(CryptString));

 { konwertowanie tekstu na czytelny łańcuch }
 Result := ConvertToString(ByteArray).ToLower;
end;

begin
 Console.Write('Podaj tekst do zaszyfrowania: ');
 Console.WriteLine(
  MD5Crypt(Console.ReadLine)
 );
 Console.ReadLine;
end.

6 komentarzy

w 2005 i 2006 podejrzewam, że też już jest :p (wiem, że te kommenty były już dawno, kiedy nie było jeszcze D2005) :)

to może się przerzucisz na .NET?

Dobre i to, może i nie jest ale zmienia postać tekstu :)

MD5 nie jest algorytmem szyfrowania! :P

Fajne ale szkoda że w 8

Poprawka: haszujacy...